اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h99

قیمت فایل ترجمه شده ۱۷۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۵

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

عنوان انگلیسی:

:Conflicts of interests in the accounting reporting area of European social fund financed operations in Romania

چکیده فارسی:

برای رومانی، اختصاصی بودن پیاده سازی صندوق اجتماعی اروپایی، در چارچوب شیوه های مدیریت به اشتراک گذاشته شده توسط مدیریت وضع می شود: حسابداری و اطلاعات فنی از هزاران کمک بلاعوض قرارداد تامین مالی بازار کار مرتبط با فعالیت ها برای رسیدن به شاخص های خاص، تصویب شده است.مقامات رومانیایی عنوان کردند که اطلاعات حسابداری برای کاربران بایستی امتیاز دار باشد تا آنجا که با فرض وظایفشان به عنوان نماینده های کمک کننده مسئول عمل می کنند که مبنایی برای طراحی اجرای مدیریت مالی از طریق قرارداد کمک مالی با درخواست جزئیات اطلاعات مالی و غیر مالی ، تعیین، جمع آوری و اصلاح شاخص یا فعالیت های هزینه در سطح برنامه، حصول اطمینان از انطباق تا پیاده سازی مدیریت مالی و اصول شفافیت باشد. هدف مقاله برای کمک به پیاده سازی مدیریت مالی صندوق وجوه مستدل با ارائه تجزیه و تحلیل مورد نیازاطلاعات در حوزه گزارشگری حسابداری است و یک راهنما برای مجموعه عملکرد اطلاعات است. نتایج تجزیه و تحلیل ما منجر به ارئه حداقل اطلاعات لازم برای سنجش، بهبود و عملکرد گزارش در سطح بهبود مرکز مسئولیت پذیری ، ارزیابی،بهبود انحرافات در سطح برنامه های مناسب ودرست ونیز، از جمله اطلاعات مربوط به اشتراک گذاشتن جریان سیستم پیاده سازی مدیریت تصویب شده، گردیده است.

واژه های کلیدی: حسابداری مدیریت، اطلاعات حسابداری ، مجموعه اطلاعات، مدیریت مالی مستدل

مقدمه

هدف واقعی صندوق اجتماعی اروپایی(ESF) تامین مالی شمول بازار کار از طریق قرارداد کمک های فردی،در جهن ارتباطات شفاف برای طرح های سازمان یافته توسط اعضا مقامات دولت تعلق می گیرد. فعالیت های تامین مالی شده بازار کار اغلب با خدماتی از قبیل: اطلاع رسانی و مشاوره، آموزش گواهی شده برای شرایط جدید، وساطت کار و حمایت مالی برای شرکت کنندگان مرتبط است. ذینفعان ESF باید مداخلات خود را با توجه به اصول ” مدیریت مالی مستدل”( مقررات EC.شماره ۹۶۶-۲۰۱۲، ماده ۳۰)، و با توجه به اقتصاد، کارایی و اثربخشی به اجرا درآورند. اجرای اصل مدیریت مالی مستدل با مسئولیت اعضای مقامات دولتی طراحی شده است (مقررات EC،شماره۱۰۸۳-۲۰۰۶، ماده ۶۰).عملکرد پیاده سازی ESF ممکن است تنها توسط مدیریت اجرایی تمام قراردادهای کمکهای بلاعوض اداره شود.مربوط بودن و به موقع بودن جمع آوری داده های مالی و غیر مالی ، پردازش و تفسیر باید برای تصمیم گیری مدیریت مالی مستدل هر یک از هزاران پروژه تامین مالی شده، و همچنین، برنامه تامین مالی شان باشد. ما

ممکن است پروژه ها را به عنوان مراکز مسئولیت نظارت شده، ایجاد همه نوع اطلاعات مالی و غیر مالی و اعضاء تعیین شده مقامات دولتی به عنوان نگه دارنده مسئولیت پذیری کامل مدیران برنامهESF در نظر بگیریم. جمع آوری، پردازش و تفسیر مربوط بودن، خاص و به موقع بودن داده ها واطلاعات از مراکز مسئولیت پذیری نظارت شده  مشروط به هر نوع اقدامات عملکرد گرای مقامات و یا مداخلات برای انجام مسئولیت پذیری مدیریتی شان، در چارچوب تنظیم مدیریت به اشتراک گذاشته  شده است.

Abstract

For Romania, the specificity of the European Social Fund implementation within the framework of shared management stands into managing: accounting and technical information of thousands of grant contracts financing approved labor market related activities to achieve specific indicators. Designated Romanian authorities should act insofar as privileged accounting information users, assuming their duties of responsible donor’s representative, managing the sound financial implementation of grant contracts by asking for detailed financial and non financial information, determining, aggregating and correcting indicators or activities costs at program’s level, ensuring so the implementation compliance to sound financial management and transparency principles. Paper’s purpose is to contribute at Fund’s sound financial management implementation by providing an analysis of needed information in the accounting reporting area and a guideline for performance dashboard. Analysis conclusions lead us to a proposed minimum of data needed to asses, improve and report performance at responsibility center level and to evaluate, improve and treat deviations at program’s level as well, including relevant data flows within the approved shared management implementation system.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.