اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه : مفهوم و مربوط بودن سود

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسیخرید ترجمه ی مقالات انگلیسی

کد محصول:h1

سال نشر: ۲۰۰۲

نام ناشر (پایگاه داده): متفرقه

نام مجله:   متفرقه

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۳ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده  ۱۰۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مفهوم و مربوط بودن سود

عنوان انگلیسی:

Concept and Relevance of Income

چکیده فارسی:

در سال های اخیر افراد زیادی از اصول سنتی پذیرفته شده تحقق، تطابق و تخصیص انتقاد کرده اند. به علاوه پروژه عملکرد گزارشگری در هیات تدوین استانداردهای بین المللی (IASB) متمایل به تعویض مفهوم فعلی سود خالص به نفع مفهوم جدید سود جامع با منع بازگردانی سایر سودهای جامع جانشین است.

از سوی دیگر، سودمندی و مربوط بودن سود خالص به طور مکرر در تحقیقات تجربی ثابت شده است. به نظر می رسد حسابداران لزوما در چرخه دانشگاهی دانش عمومی را به طور صحیح یاد نمی گیرند. این موضوع یکی از انگیزه های این مقاله برای بازبینی شواهد تجربی مربوط بودن سود خالص است.

این مقاله یک بررسی مجدد برای تایید مفهوم سود خالص از طریق مقایسه آن با مفاهیم مشابه (که رابطه نزدیکی با سود خالص دارند) انجام می دهد. این بررسی شامل ۲ قسمت است. قسمت اول در بخش ۲ با تمرکز بر تخصیص حسابداری، جریان های نقدی را با سود خالص مقایسه می کند. این مقایسه بر علت وجودی اندازه گیری سود با تخصیص جریان های نقدی تاکید دارد. قسمت دوم در بخش ۳ به مقایسه سود جامع را با سود خالص با تمرکز بر تفاوت های این دو (برای مثال سایر سودهای جامع) می پردازد. اگر چه به طور غیر مستقیم اما این مقاله معنای اصلی سود خالص را با تفکیک سایر سودهای جامع از آن بررسی می کند.

با مروری بر این مقاله می توان به نتایج زیر دست یافت. اولا اگر چه تعهدات به خاطر تحت تاثیر قرار گرفتن به وسیله اختیارات مدیریت مورد انتقاد واقع می شوند، اما آنها منابع اطلاعاتی با ارزشی برای سرمایه گذاران به شمار می رود. این یک تئوری دانشگاهی پذیرفته شده متداول است که از طریق مقایسه میان ارزش مربوط سود و وجه نقد مکررا تایید شده است. دوما ما نتوانستیم شواهدی مبنی بر اینکه سایر سودها جامع دارای ارزش مربوط باشند، پیدا کنیم. اگر چه برای پاسخ نیازهای اطلاعاتی حسابداران و تحلیل گران مورد انتظارات در مجموع سود خالص به دست آمده بر اساس تحقق، تطابق و تخصیص سودمندی بیشتری در مقایسه با جریان های نقدی و سود جامع دارد.

ترجمه بخشی از مقاله

نتیجه گیری

این تحقیق یک بار دیگر روشن ساخت که اساس حسابداری شرکت ها، سود خالص تعیین شده بر اساس مفهوم تحقق، تطابق و تخصیص است. اطلاعات سود خالص برای سرمایه گذاران مفید است و این همان هدف اولیه طراحی استانداردهای حسابداری است. هدف این مقاله تایید این دیدگاه به وسیله بررسی تعداد زیادی از مطالعات تجربی است.

اگر چه اقلام تعهدی به دلیل این که تحت تاثیر صلاحدید مدیریت هستند، مورد انتقاد واقع می شوند، اما درحقیقت آنها منابع با ارزشی از اطلاعات برای سرمایه گذاران محسوب می شوند. این موضوع یک تئوری علمی پذیرفته شده است که بارها از طریق مقایسه بین ارزش مربوط عایدات و جریان های نقدی به اثبات رسیده است. توجه به مجوزهایی که استانداردهای حسابداری به برخی صلاحدیدها می دهند، احتمالا کمکی به افزایش ارزش اطلاعات سود نمی کند. نباید به سادگی اقلام تعهدی را مورد انتقاد قرار داد، زیرا آنها به صلاحدیدهای مدیریت اجازه می دهند تا در کنار استانداردهای حسابداری که فقط بر مبنای ضوابط رسمی و ماشینی تشکیل شده اند، قرار گیرند. رعایت آداب یا یکنواختی همیشه به توسعه اطلاعات حسابداری کمک نمی کند. اگر چه سایر سودهای جامع برای پاسخ به نیازهای حسابداران و تحلیلگران مفید هستند، اما ما نتوانستیم شواهدی مبنی بر مربوط بودن ارزش آنها به دست آوریم. در مجموع سود خالص تعیین شده بر اساس مفهوم تحقق، تطابق و تخصیص در مقایسه با جریان های نقدی و سود جامع مفیدتر است.

البته دیدگاه دارایی- بدهی و ایده سود جامع نقش خاص خود را ایفا می کنند. آنها جریان های کالای نامشهودی که نمی توان به طور سنتی افزایش یا کاهش آنها را به صورت کمی نشان داد، را در دسترس قرار می دهند و آنها را در ارزیابی سود منعکس می کنند. در ضمن آنها پاسخی بودند برای نیازهای شخصی و محلی برای افشای این اقلام در ترازنامه. اگرچه برای سایر سودهای جامع ارزش اطلاعاتی یافت نشد، اما آنها را باید به عنوان محافظ یا تقویت کننده هسته مرکزی سود خالص ناشی از تغییرات در شرایط اجتماعی و محیطی به حساب آورد. توسعه الزامات افشا باعث ناسازگاری بین افشای سود خالص به عنوان عملکرد شرکت و افشای سایر اطلاعات (به جز عملکرد شرکت) شده است. با استفاده از مفهوم سود جامع ممکن است از این تضاد در استانداردهای حسابداری، کاسته شود. در مواردی شبیه به این، مهم این است که سیاست هایی اتخاذ شود تا ماهیت اصلی سود خالص که برامده از دیدگاه درامد-هزینه است را بهتر نشان داد.

پاسخی دقیق برای این سوال یافت نشد که چگونه مطالعات تجربی را در وضع استانداردهای حسابداری به کار گیریم، یا چگونه آنها را به وسیله مطالعات دانشگاهی ادامه دهیم تا بتوان مفاهیمی مفید از آنها استخراج کرد و در ساختار استانداردهای حسابداری به کار برد. در پایان قرن بیستم سوالاتی درباره این موارد در محافل دانشگاهی ژاپن و ایالات متحده بدون پاسخ باقی ماند که این موارد چالش هایی مهم برای قرن کنونی به شمار می روند. تنها با پاسخ به این سوال ها است که می توانیم دلیل وجود مطالعه مفاهیم بنیادی تحت لوای استانداردهای حسابداری را به روشنی دریابیم.