گزارش کارآموزی ریسندگی و بافندگی و تکمیل

کد محصول: KNS22

تعداد صفحات: ۴۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

تاریخچه کارخانه                                                           ۶
تاسیسات بخار                                                             ۷
پرزسوزی                                                                   ۱۳
خشک کن غلتکی                                                           ۱۶
استنتر                                                                        ۱۷
پروسه نساجی                                                            ۱۹
شستشو                                                                    ۲۱
پخت در ژیگر                                                             ۲۳
پدیده زردی                                                               ۲۷
سفیدگری با اب اکسیژنه                                              ۲۸
سفیدگری در ژیگر                                                     ۲۹
رنگزای مستقیم                                                         ۳۱
رنگزای راکتیو                                                          ۳۳
نسبت مایع و نمک                                                     ۳۴
ابکشی و رنگزای گوگردی                                          ۳۵
رنگرزی با ژیگر                                                       ۳۶
ماشین رنگرزی بوبین نخ                                          ۳۷
تاسیسات بخار و چیدمان                                         ۴۰
نسخه شستشو و پخت                                             ۴۱
نسخه رنگرزی گوگردی                                           ۴۳
نسخه رنگرزی رنگ راکتیو و مستقیم                         ۴۵
انتقادات و پیشنهادات :
منابع مورد استفاده

فهرست اشکال :
ماشین اندازه گیری متراژ پارچه                                         ۹
ماشین خشک کن و ترموزل                                              ۱۰
استنتر و ژیگر                                                                ۱۱
رنگرزی بوبین و بخار تاسیسات                                       ۱۲