کاراموزی در کارخانه نساجی تابان یزد

کد محصول:KNS18

تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول
تاریخچه کلی کارخانه
مشخصات کلی و موقعیت کارخانه
فصل دوم
تشکیلات سازمانی کارخانه
فصل سوم
مواد اولیه
محصولات
فصل چهارم
تأسیسات
بخار و آب
دیگ بخار
منبع دیگازور
منبع زمینی
منبع هوایی
چهار منبع استوانه ای در داخل سالن
سالن دیگازور و تهویه
تصفیه آب
منابع سوخت و مصرفی
تخلیه و رسوب گیری دیگ بخار
برق
فصل پنجم
کنترل کیفیت
فصل ششم
گردش مواد اولیه تا محصول
انبار مواد اولیه
رنگرزی
حلاجی
کاردینگ
رینگ
بوبین پیچی
چله پیچی
بافندگی
تکمیل
خیاطی
فصل هفتم
انبار
پرس و عدل بندی کردن
الیاف اکریلیک
الیاف ارلون
الیاف اکریلان
خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف اکریلیک
فصل هشتم
ماشین آلات
فصل نهم
رنگرزی
کاربرد مواد مورد استفاده در سالن رنگرزِی. .
فصل دهم
باز کردن و تمیز کردن الیاف (حلاجی کردن)
اهداف حلاجی
روش حلاجی در کارخانه تابان
طرز کار ماشین باز کننده ولف
آب و روغن زدن الیاف
اهداف آب و روغن زدن به الیاف
روشهای آب و روغن زدن به الیاف
فصل یازدهم
کاردینگ
طرز کار ماشین کاردینگ
قسمت های اصلی ماشین کارد
دستگاه تغذیه
کارد مقدماتی
کارد میانی (بریکو دوم)
کارد نهایی (کاردر)
کندانسور
عملیات کارد
پوشش کارد
تنظیم فواصل بین قسمتهای کارد
نکات مهم در مورد تنظیم فاصله بین قسمتها
عیوب کلی در ماشین کارد
نتایج کلی در مورد عیوب ماشین های کارد
فصل دوازدهم
رینگ
اهداف استفاده از ماشین رینگ
طرز کار ماشین رینگ
قسمتهای اصلی تشکیل دهنده ماشین های رینگ
تاب نخ
فصل سیزدهم
بوبین پیچی
اهداف بوبین پیچی
انواع ماشین های بوبین پیچی
غلطک محرک بوبین
به کار انداختن و متوقف کردن ماشین
کنترل بسته نخ و تنظیم آن
قرار دادن نخ روی بسته
دلایل به کارگیری وسایل توقف دستگاه
وضعیت ماسوره ریسندگی روی ماشین بوبین پیچی
فصل چهاردهم
چله پیچی
قفسه یک ردیفه: (single End)
قسمت جلو ماشین (Head stock)
قسمت توقف الکتریکی (stop motion)
شانه
کشش وارده به نخ در چله پیچی
چله پیچی بخشیSECTIONAL WARPING).
کیفیت کار چله پیچی
فصل پانزدهم
نخ کشی
ماشین گره زنی
روشهای نخ کشی (چله کشی)
فصل شانزدهم
بافندگی
کناره گیر پارچه
ورد ماشین بافندگی
میل میلک
لامل و دنده شانه ای
غلطک نخ تار (اسنو)
پل نخ تار
پل پارچه
غلطک پیچیدن پارچه
عملیات مختلف در ماشین بافندگی
ماشین ژاکارد
اصول کار ژاکارد
مراحل مختلف آماده کردن یک ماشین ژاکارد
فصل هفدهم
تکمیل
خارزنی
تراش
عیوب ترا ش
طرح فانتزی وجلا دادن به پرز
بخار دادن
خیاطی
منابع