کارخانه لاستیک سازی دنا

کد محصول KME18

تعداد صفحات: ۶۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
تاریخچه آشنایی با کارخانه لاستیک سازی دنا
بخش های قسمت تولید در کارخانه دنا
۱-ساخت تایر
۱-الف:بنبوری
ب:کلندرینگ
۱-چ:اکسترودینگ
۱-د:بید سازی
۱-ه-برش یا کاتینگ
۱-و-بخش ساخت تایر (مونتاژ)
۱-ز:پخت تایر
۱-ح:بخش بازرسی و پرداخت
۲-ساخت فلپ
۳-ساخت تیوپ
مقدمه
چکیده
تقاضای مستقل و وابسته
فرایند برنامه ریزی مواد اولیه قطعات
۱-الف: تعیین میزان ساخت
میزان سفارش یا ساخت با توجه به برنامه ریزی مواد اولیه و قطعات
ارائه یک مدل میزان اقتصادی سفارش یا مدل میزان سفارش ثابت
۲-الف: تعیین برنامه ماهانه تولید
برنامه ریزی ظرفیت
۳-الف: مشخص بودن نمودار ساختار محصول BOM
۴-الف: مشخص کردن موجودی مواد اولیه و قطعات
۵-الف: تعیین نمودن زمان تاخیر تا دریافت سفارش هر یک از قطعات و مواد
سطح بندی
نکاتی در محاسبه برنامه ریزی مواد MRP
نقاط ضعف MRP
برنامه ریزی منابع تولید MRPII
ارائه یک مدل MRP برای محصول (لاستیک ) ۵/۹۰SKHX در کارخانه دنا
ارائه نتیجه مدل MRPلاستیک ۵/۹۰SKHX در کارخانه دنا
تشریح نتیجه مدل MRP لاستیک ۵/۹۰SKHX
برنامه سفارش ساخت یا خرید قطعات و مواد
واژگان کلیدی
جداول – نمودارها
منابع