کارآموزی کارخانه ماکارانی یاران

کد محصول KSG55

تعداد صفحات: ۲۲ صفحه فایل WORD

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

تاریخچه
معرفی محصول
ماشین آلات وتجهیزات به کار رفته در پروسس تولید ماکارونی:
الف) بخش ذخیره سازی
ب)بخش تولید خمیر و رشتهبه طور کلی تولید خمیرو رشته ماکارونی به دو صورت روش غیرپیوسته وپیوسته انجام میگیرد.
۱- روش غیرپیوسته( Batch process)
۲- روش پیوسته پلی ماتیک( polymatic) امروزه به علت پیشرفت صنعت ماکارونی سازی کلیه ی مراحل فوق را به طور اتوماتیک و پیوسته انجام میدهند یعنی عمل خمیر کردن – مخلوط کردن و پرس کردن درواقع یک مرحله از ماکارونی سازی است.
ج)خشک کردن ماکارونی :
د)خنک کردن وبرش و بسته یندی :
بازدیداز کارخانه ی ماکارونی یاران گناباد:
توضیحات در مورد سالن گرم خانه:
موتور خانه:
کارهایی که در کارگاه انجام میشود:
عملکرد سالن تولید وکارهایی که در آنجا انجام می گرفت:
گزارش دوره کار آموزی
ساعت کار صبح ۷:۳۰ تا ۱:۳۰
گزارش روزچهار شنــبه ۲۵/۷/۸۶
گزارش روزپنج شنــبه ۲۶/۷/۸۶
گزارش روز شنــبه ۲۸/۷/۸۶۰
گزارش روزیک شنــبه ۲۹/۷/۸۶۰
گزارش روزدو شنــبه ۳۰/۷/۸۶۰
گزارش روزسه شنــبه ۱/۸/۸۶۰
گزارش روزچهار شنــبه ۲/۸/۸۶۰
گزارش روزپنج شنــبه ۳/۸/۸۶۰
گزارش ۵/۸/۸۶ و۶/۸/۸۹
گزارش ۸/۸/۸۶و۹/۸/۸۶
گزارش روز پنج شنبه ۱۰/۸/۸۶
گزارش روز شنبه ۱۲/۸/۸۶
گزارش روز های ۱۳و۱۴و۱۵/۸/۸۶
گزارش روزچهار شنبه ۱۶/۸/۸۶
گزارش روز ۱۷و۱۹و۲۰/۸/۸۶
گزارش روزدو شنبه ۲۱ /۸/۸۶
گزارش روز ۲۲و۲۳و۲۴/۸/۸۶
گزارش ۲۶و۲۷/۸/۸۶
گزارش ۲۹و۳۰/۸/۸۶
گزارش ۱و۳/۹/۸۶
گزارش ۴و۵و۶/۹/۸۶
گزارش ۷و۸/۹/۸۶
گزارش ۱۰و۱۱/۹/۸۶
گزارش ۱۲و۱۳و۱۴/۹/۸۶
گزارش ۱۵و۱۷/۹/۸۶
گزارش روز یک شنبه ۱۸/۹/۸۶
گزارش دو و سه شنبه ۱۹و۲۰/۹/۸۶
گزارش روز های پایانی