کارآموزی کامپیوتر بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

کد محصول KT51

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده ۱
پیشگفتار ۲
فصل اول : معرفی سازمان تامین اجتماعی ۲
۱-۱ ) نقش خرده نظام تامین اجتماعی در جامعه ۲
۱-۲ ) تامین اجتماعی و فرایند شکل گیری آن ۲
۱-۳ ) عوامل موثر بر ظهور نظام تامین اجتماعی ۳
۱-۴ ) آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه ۷
فصل دوم : واحدهای اداره تامین اجتماعی شعبه نه ۱۴
۲-۱ ) واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی ۱۴
۲-۲ ) واحد درآمد ۱۵
۲-۳ ) واحد اجرائیات ۱۷
۲-۴ ) واحد بازرسی ۱۸
۲-۵ ) باجه دریافت ۱۸
۲-۶ ) امور مالی ۱۹
۲-۷ ) امور اداری ۲۱
۲-۸ ) مستمری ها ۲۲
۲-۹ ) امور بیمه شده گان ۲۳
فصل سوم : سایر فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی ۲۵
۳-۱ ) بیمه بافندگان قالی و قالیچه و گلیم و زیلو ۲۵
۳-۲ ) بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور ۲۵
فصل چهارم : بانک اطلاعاتی اداره تامین اجتماعی شعبه نه ۲۶
۴-۱ ) توضیح در رابطه با بانک اطلاعاتی شعبه ۲۶
۴-۲ ) دلایل استفاده از فاکس پرو ۲۷
۴-۳ ) شرح محیط کاری فاکس پرو ۲۸
۴-۴ ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره ۲۹
فصل پنجم : شبکه داخلی شعبه ۳۳
۵-۱ ) شرح شبکه داخلی شعبه ۳۳
۵-۲ ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره ۳۷
فصل ششم : فعالیتهای سخت افزاری ۳۸
۶-۱ ) شرح فعالیتهای سخت افزاری ۳۸
۶-۲ ) نحوه نصب کارت شبکه ۳۸
فصل هفتم : ضمائم و پیوستها و جداول ۴۰
۷-۱ ) نگاهی گذرا بر عملکرد شعبه دو تهران ۴۱
۷-۲ آمار بیمه شده گان ۴۲
۷-۳ ) نمودار وضعیت پرونده های مطالباتی ۴۳
۷-۴ ) واحد مستمری ها ۴۴
۷-۵ ) واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی ۴۵
۷-۶ ) گزارش اجرایی عملیات مرحله سوم طرح سامان سوابق بیمه شده گان ۴۶
۷-۷ ) در صد بیمه شده گان شناسایی شده و ناشناس ۴۷
۷-۸ ) آمار شاخص های مهم عملیاتی شعبه دو تهران ۴۸
۷-۹ ) آمار بیمه شده گان ۴۸
۷-۱۰ ) آمار مستمری بگیران ۴۸
۷-۱۱ ) آمار پرونده های مطالباتی ۴۸
۷-۱۲ ) آمار واحد نام نویسی ۴۸
۷-۱۳ ) آمار واحد اجرائیات ۴۸
۷-۱۴ ) آمار واحد بازرسی ۵۰
۷-۱۵ ) واحد امور بیمه شده گان ۵۱
۷-۱۶ ) واحد امور اداری ۵۲
۷-۱۷ ) واحد ساماندهی ۵۳
۷-۱۸ ) مقایسه بدهی های وصول شده و نشده واحد اجرائیات ۵۴
۷-۱۹ ) آمار تعداد بازرسی های انجام شده ۵۵
۷-۲۰ ) چارت سازمانی ۵۶
منابع
مقدمه 
نظم اجتماعی از موضوعات مهم جامعه شناسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . حال آنکه تا حداقلی از نظم وجود نداشته باشد نمیتوان از ماهیتی به نام جامعه سخن راند و اصولا هر گونه برداشتی از جامعه مسبوق به این پیش فرض است که حداقلی از نظم وجود دارد . با وجود این بسیاری از جامعه شناسان بویژه آنهایی که سودای تغییر در سر داشته اند از کنار این مسئله به راحتی گذشته اند . در صورتی که نه هر تغییر ذاتا مطلوب و پذیرفتنی است و نه هر نظمی ماهیتا نا مطلوب و قابل نقد بلکه می توان به لحاظ نظری نظم های متفاوتی را انتزاع کرد . از سوی دیگر هر گونه تغییری طلب نظم مطلوب است . بنابراین پرداختن به موضوع نظم اجتماعی چرایی و چگونگی محقق شدن آن عوامل تقویت کننده و تغییر دهنده نظم و … از اهمیت بسیاری برخوردار است .
عوامل بسیاری در چگونگی نظم اجتماعی موثرند . نظام اجتماعی متشکل از خورده نظامهای بسیاری است و هر یک از این خرده نظامها نقش تنظیمی یا اختلالی در نظم اجتماعی دارند . یکی از این خرده نظامها نظام تامین اجتماعی است که من تصمیم گرفتم به دلیل نقش مهم آن در تنظیم زندگی افراد جامعه به آن وارد شده و آثار آن را در نظم اجتماعی در حد بسیار مختصر نشان دهم .
من در مدت کارآموزی در این سازمان جدا از آشنا شدن با ساختار سازمانهای دولتی و روابط کاری مرسوم بین کارمندان آنها تجربیات جدیدی در رابطه با سیستمهای شبکه و بانکهای اطلاعاتی بدست آوردم و همچنین فرصتی پیش آمد تا آموخته های قبلی خود را که بصورت تئوری خوانده بودم به طور عملی اجرا و به نقاط ضعف و قوت خود بیشتر آگاهی پیدا کنم . در زمینه سخت افزاری هم تجربیات جالبی بدست آوردم که در متن به آنها اشاره می کنم .
پایان سخن این که تحقیق تنها به بخش کوچکی از تلاش و زحمات افراد سخت کوش و متعهد این سازمان در تحقق اهداف کلی نظام اجتماعی اشاره شده که امیدوارم کمی ها و کاستی های این نوشته را به حساب گستردگی و وسعت کارها و وظایف این سازمان بگذارید .

چکیده

در تحقیق حاضر ابتدا با مقدمه ای در مورد نقش خرده نظام تامین اجتماعی در بین خرده نظامهای اجتماعی و مقایسه و تاثیر این خرده نظام بسیار مهم در جامعه توضیح داده و سپس در ادامه به شرح مختصری از فرآیند شکل گیری این خرده نظام و عوامل موثر بر ظهور آن و همچنین آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه پرداخته ام.
بعد از این مقدمه و آشنایی کلی با این خرده نظام به طور مختصر و مفید به شرح وظایف و عملکرد واحد های مختلف مستقر در شعبه دو تامین اجتماعی تهران پرداخته و همچنین در مورد سیستم های کامپیوتری هر واحد و کارهای روتین کامپیوتری واحدهای مختلف با شرح منوهای آنها توضیحاتی داده شده است .
سپس شرح مختصری در مورد بانک اطلاعاتی سازمان که با زبان فاکس پرو طراحی شده و دلایل استفاده از این زبان و نقاط قوت و ضعف آن آورده ، پس از آن توضیحاتی در مورد محیط کاری فاکس پرو و فرمانهای آموخته شده در طول این دوره و تجربیات مفیدم ذکر شده است . بعد از آن به معرفی سیستم شبکه شعبه دوم تامین اجتماعی تهران که تحت سیستم عامل ناول نت ور ۵.۱ تحت Dos می باشد پرداخته و نقاط قوت و ضعف این سیستم عامل اشاره کرده و به ذکر دستورات و آموخته های خویش در این مبحث پرداخته ام .
در نهایت به فعالیت های سخت افزاری در طول این مدت در اداره مذکور انجام داده اشاره کرده و با همکاری بخش آمار سازمان گزارش کوتاهی از عملکرد واحدهای مختلف در سه ماهه اول سال۸۷ به عنوان ضمیمه ارائه کردم.
پیشگفتار
در این جستار بر آنم تا جایگاه و نقش نظام تامین اجتماعی را به عنوان یکی از خورده نظامهای مهم نظام اجتماعی در نظم اجتماعی بررسی کنم و آثار تنظیمی آن را نشان دهم .
سخن گفتن در باره این که آیا نظم اجتماعی عملی است و این که چطور نظم اجتماعی امکان پذیر می شود شاید بیهوده به نظر برسد زیرا زندگی اجتماعی آشکارا وجود دارد . اما این که چگونه و چرا این زندگی نظام یافته و تداوم پیدا کرده است به هیچ وجه آشکار نیست . نظم اجتماعی از موضوعات اساسی جامعه شناسی است گر چه بسیاری از جامعه شناسان به دلایل مختلف از جمله با رویکردهای مختلف بخصوص ایدئولوژیک به طرد موضوع پرداخته اند اگر ماهیت جامعه را بوجود آمدن نوعی ((ما))ی مشترک بدانیم شرط ایجاد چنین ((ما))یی قاعده مندی و قواعد پذیری کنش های اجتماعی است. به عبارت دیگر تا حداقلی از نظم وجود نداشته باشد اساسا نمی توان از جامعه حرف زد . بنابراین برای این که بتوان صفت جامعه را به آن منتسب کرد ( مای مشترک ) باید از حداقل هایی از نظم برخوردار باشد . اصولا سخن گفتن از تغییر اجتماعی سخن در باب چگونگی از میان بردن یک نظم و بوجود آمدن نظم مطلوب است .
در مطالعات جامعه شناختی به نظم اجتماعی بیشتر از منظر ایدئولوژیک نگریسته شده تا از منظر معرفت شناختی و وجود شناختی . به این دلیل بعضی از جامعه شناسان بخصوص جامعه شناسانی که سودای تغییر در سر داشته اند به این مفهوم توجهی نداشته یا در صدد نفی نظم موجود و ارائه الترناتیو بوده و برخوردی ایدئولوژیک با آن داشته اند .
اما نمی توان صرفا به دلیل این که سخن گفتن از نظم به نوعی طرفداری از وضعیت موجود است بحث در باب نظم را منتفی دانست چرا که نه هر تغییری ذاتا و ماهیتا خوب است و نه هر نظمی ذاتا بد بلکه می توان سخن از انواع نظمهای ممکن گفت و از دیدگاه نظری نظم های مطلوبی را انتزاع کرد . با وجود این نظم اجتماعی گر چه در نزد بسیاری از جامعه شناسان جایگاه ثانوی داشته بسیاری از جامعه شناسان بخصوص جامعه شناسان کلاسیک به نوعی در باب نظم سخن گفته اند و شاید اساسا بتوان دیدگاه بسیاری از جامعه شناسان کلاسیک را دیدگاه نظمی دانست . اما این امر در نزد این جامعه شناسان با تعابیر مختلف و متفاوت بکار رفته است .
بنابراین پرداختن به مسئله نظم پرداختن به یکی از موضوعات مهم و اساسی جامعه شناسی است که در پی پاسخ به این سوال هابز ( که بعد ها به پرسش هابزی مشهور شد ) است که چرا انسانها گرگ یکدیگر نیستند . در واقع پرداختن به مسئله نظم پاسخ گویی به این سوال است که چگونه زندگی اجتماعی نظم و قاعده می گیرد و نوعی تنظیم اجتماعی در ساختها مختلف حیات اجتماعی بوجود می آید .
فصل اول : معرفی سازمان تامین اجتماعی
۱-۱ ) نقش خرده نظام تامین اجتماعی در جامعه
پرواضح است که در بوجود آمدن نظم اجتماعی عوامل بسیاری دخیل اند و همچنین در استمرار آن پدیده های بسیاری مدخلیت دارند . در این جستار بر آنیم تا به بررسی جایگاه و نقش نظام تامین اجتماعی در حفظ نظم اجتماعی بپردازیم . به عبارت دیگر می خواهیم نقش تنظیمی تامین اجتماعی در نظام اجتماعی را بررسی کنیم .
۱-۲ ) تامین اجتماعی و فرایند شکل گیری آن
تامین اجتماعی با عنوان مجموعه از سیاستها و سازو کارها و برنامه های عمل برای حمایت از آسیب پذیران و کمک رسانی به مدد جویان اساسا پدید های مختص به عصر مدرن و دنیای صنعتی است . در دوره پیشا مدرن یا در دنیای سنت مقوله ای به نام تامین اجتماعی با سازو کارهای امروزی و با ابعاد و گستره ای وسیع چنان که در دنیای جدید وجود دارد وجود نداشته اما اگر تامین اجتماعی را نوعی حمایت اجتماعی یا دستگیری اجتماعی بدانیم نمی توان آن را صرفا ویژه دنیای جدید دانست .
به تعبیری دیگر تامین اجتماعی در بعد محتوایی آن یعنی کار ویژه هایی که انجام می دهد با کمی مسامحه می توان گفت که درتمامی نظامهای سنتی و مدرن وجود داشته است . این امر در دنیای پیشا مدرن توسط نظامهای خویشاوندی و خانوادگی و گاه حکومتها نمود می یافته اما در عصر جدید که نظامهای خویشاوندی و خانوادگی تا اندازه بسیار زیادی به دلیل پیامدهای زندگی مدرن و عوارض اجتماعی و اقتصادی مدرنیته کم رنگ شده اند به تدریج نهادهایی غیر از نهادهای یاد شده به این امر پرداخته اند و تامین اجتماعی در شکل و قالب جدید و با معنا و مفهومی به مراتب متفاوتتر و با گستره ای عام تر ظهور و بروز یافت و در نهایت دولتهای متولی آن شدند و دولتهای رفاهی بوجود آمد .
با توجه به آنچه گفته شد مقوله تامین اجتماعی به مفهوم و معنایی که امروزه از آن یاد می شود مقوله ای جدید و متعلق به عصر مدرنیته است که در یک پروسه تاریخی بوجود آمده است . در منابع و اسناد تاریخی نشانه هایی از وجود انواع همیاری ها و کمک ها و خدمات اجتماعی در نزد ملل مختلف ذکر شده است . در این معنا همه ادیان و فرهنگها چنین تجربیاتی داشته اند و بدان توصیه کرده اند . از نقطه نظر تاریخی چینی ها از جمله نخستین ملتهایی بودند که در باروری اصل تقسیم خطر را در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح مورد توجه قرار دارند . در ایران باستان در حدود دو هزار و پانصد سال پیش اشکالی از کمک های نقدی و غیر نقدی به کارگران و استاد کاران ( و زنان کارگر ) به مناسبتهای مختلف وجود داشته است .
پس از ورود اسلام به ایران نیز اشکال سنتی خدمات اجتماعی و همیاری و تعاون و امداد استمرار یافت و بخصوص حمایت از گروههای آسیب پذیر و نوع دوستی و احسان و انفاق و برادری ایمانی بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفت . این تجربه را می توان در بسیاری از نظامهای سنتی در گوشه و کنار جهان یافت و کمتر جامعه ای را می توان سراغ گرفت که به نوعی از تجربیات تامینی به مفهوم سنتی آن برخوردار نبوده باشند . با وجود این چنان که پیش تر نیز اشاره شد تامین اجتماعی در شکل و قالب امروزی خاستگاه تاریخی اش در غرب صنعتی است و این جامعه غربی بود که اولین قدمهای ایجاد نظام تامین اجتماعی را برداشت و لذا تاریخ تامین اجتماعی با مدرنیته غربی به هم آمیخته است . مجموعه عواملی دست به دست هم داده اند و در یک روند تاریخی نظام تامین اجتماعی شکل گرفت .
۱-۳ ) عوامل موثر بر ظهور نظام تامین اجتماعی
۱- تحولات فرهنگی – معرفتی ناشی از عصر روشنگری
روشنگری جنبشی فکری و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است که ایمان به عقل به عنوان کلید اصلی دانش و شناخت بشری مفهوم تساهل دینی و مبارزه با هر گونه خرافه پرستی محورهای اصلی آن محسوب می شوند ظهور جنبش روشنگری که بعد ها عصر روشنگری نام گرفت تاثیرات بسیار زیادی در حوزه ها و ساختهای مختلف اجتماعی بوجود آورد مهمترین رکن و خصوصیت اساسی روشنگری جایگاه استعلایی عقل انسانی در حوزه معرفت شناختی بود این امر پیامدهای بسیار زیادی در حوزه های مختلف داشت . بنابراین پیامدهای آن یکی پس از دیگری در ساختهای مختلف اجتماعی نمود یافت .
در حوزه اجتماعی نوعی فلسفه اجتماعی – سیاسی جدید شکل گرفت که محور و اساس آن را انسان تشکیل می داد و انسان به عنوان موجودی صاحب حق باز تعریف شد در فلسفه سیاسی – اجتماعی جایگاه محوری از آن انسانی شد که پیش از آن که صرفا مکلف باشد دارای حق و حقوقی است و دولتها مکلف به ادای این حق شدند . این حقوق که در قالب حقوق طبیعی ( جان لاک ) نمود یافت یکی از مولفه های اساسی جامعه مدرن شد چنانکه بعد ها با ظهور و پیدایش مقوله شهروندی در قالب حقوق شهروندی تئوریزه شد . این تئوریزه شدن در تئوری حقوق شهروندی تی اچ مارشال صورتی بخصوص یافت .
مارشال برای شهروندی سه نوع حق قائل می شود . حقوق مدنی که ناظر است بر آزادی در انعقاد قرارداد و مالکیت اموال و نیز آزادی تجمع و بیان و اندیشه که در قرن هجدهم به موازات استقرار نظام قانونی شکل گرفت . حقوق سیاسی که ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی ( رای دادن و نامزد شدن در انتخابات ) و در قرن نوزدهم به موازات استقرار نظام پارلمانی شکل گرفت و حقوق اجتماعی که ناظر است بر حق برخوردای از حداقل رفاه اقتصادی – اجتماعی که به عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می گیرد . این حقوق به موازات استقرار نظام رفاهی در قرن بیستم گسترش یافتند .
بدین ترتیب برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان حقی طبیعی و شهروندی برای شهروندان و تکلیفی اجتماعی بر عهده دولتها گذارده شد .
۲-صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی
انقلاب صنعتی که از نیمه دوم قرن هجدهم شروع شده بود تاثیرات بسیار زیادی بر ساختار اجتماعی گذاشت . از همان نخستین دههای انقلاب صنعتی آشکار شدن که فرایند صنعتی شدن چیزی بیش از تغییر روشها و فنون تولیدی است . این تحول دگرگونی هایی دور برد در تمام جنبه های زندگی انسانی پدید آورد . همچنین آثار و پیامدهای صنعتی شدن بسیار و گسترده بود . از زمانی که جوامع به صنعت روی آوردند و انقلاب صنعتی کشورهای غربی را یکی پس از دیگری در نوردید کلیت جامعه دچار دگرگونی شدیدی شد . این تغییر به گونه ای بود که نوعی ساختار جدید در تمامی ساخت های نظام اجتماعی بوجود آمد که تفاوتی بعضا ماهوی با ساختارهای پیشین داشت .
به موازات گسترش صنعتی شدن شهرنشینی نیز گسترش می یافت چرا که اساسا بنیان صنعت بر شهر استوار بود و شهر جایگاه و مامنی بود که هم انقلاب صنعتی از آنجا شروع شده بود و هم اساسا برای تداوم به نیروی کاری احتیاج داشت که در شهرها ساکن بودند . با گسترش شهرنشینی ساختار اجتماعی دگرگون شد و نوعی روابط و مناسبات جدید شکل گرفت که با مناسبات قبلی کاملا متفاوت بود .
ساختار خویشاندی به دلیل الزامات زندگی شهری روز به روز دگرگون تر می شد و نظام خانوادگی به سمت هسته ای شدن در حرکت بود . حمایتهایی که نظام خانوادگی و نظام خویشاوندی در دنیای سنت و ماقبل شهرنشینی ( به معنای جدید آن ) از افراد در مقابل آسیب های اجتماعی به عمل می آورد به علت کم رنگ شدن و دگرگون شدن این نظامها دیگر نمی توانست ادامه یابد .
از طرف دیگر گسترش و رشد صنعت و آسیبهایی که زندگی صنعتی برای کارگران بوجود می آورد روز به روز بیشتر می شد و لذا تنش های اجتماعی نمود می یافتند . این وضعیت جنبش های اجتماعی را بوجود آورد که اساسا صنعت را عامل فلاکت و بد بختی می دانستند ( نهضت ساوتاز ) .ادامه این وضعیت اساسا به نفع هیچکدام از نیرو های اجتماعی ( کارگران و کارفرمایان و سرمایه داران ) که به نوعی با مقوله صنعت درگیر بودند نبود لذا اولین جرقه های ایجاد نظامی که بتواند حداقل هایی را برای نیرو های کار فراهم سازد تا هم امنیت خاطر کارگران حفظ شود و خط تولید متوقف نشود بوجود آمد .
۳- ظهور اقتصاد آزاد
نظام صنعتی اساسا بر نوعی اقتصاد آزاد استوار بود که هیچگونه کنترل و مداخله ای را بر نمی تافت . اقتصادی کاملا لیبرالیستی که معتقد به خود کنترلی عرصه اقتصاد بود نوعی سرمایه داری لجام گسیخته که سرمایه در آن عنصر اساسی بود . این نظام اقتصادی بر نوعی آزادی اقتصادی استوار بود که حد و مرز آن را صرفا سرمایه مشخص می ساخت و کوچکترین مداخله ای را در عرصه اقتصاد بر نمی تافت .
اصل محدود کننده فعالیت اقتصادی صرفا سرمایه رقیب بود . در چنین فضایی شکاف طبقاتی روز به روز گسترش می یافت و فاصله فقیر و غنی روز به روز عمیق تر و گسترده تر می شد . فقرا فقیر تر می شدند و ثروتمندان غنی تر . بنابراین در چنین وضعیتی تنش های اجتماعی بروز و نمود می یافت و انواع اعتصابها و اعتراض های کارگری شکل می گرفت وجود این تنش ها و عوارض اجتماعی – اقتصادی ناشی از آن نقش بسیار مهمی بر بوجود آمدن نظامهای تامین اجتماعی داشت چنانکه برخی از اندیشمندان عامل اساسی بوجود آمدن نظام تامین اجتماعی را تاثیرات اجتماعی این نوع نظام اقتصادی دانستند . نظامی که در تضاد عمیق با عدالت اجتماعی قرار دارد و عدالت اجتماعی را که عنصری مهم در حیات اجتماعی است نادیده می گیرد . تنش های یاد شده و اعتراضها و اعتصابها و جنبش های ناشی از آن از یک طرف و همچنین به دلیل وقفه ای که در عرصه تولید صورت می گرفت و در بلند مدت اقتصاد تولید را آسیب پذیر می ساخت سرمایه داران را و از طرف دیگر دولتها را وادار ساخت که اندیشه ای برای جلوگیری از اتفاقاتی اینچنین اتخاذ کنند و لذا اتحادی ناشی از سرمایه داران ( کارفرمایان) و دولت و کارگران در جهت ایجاد اولین صندوق های بیمه اجتماعی بوجود آمد تا از آسیب های ناشی از کار حمایت کند .
۴- گسترش نظامهای دموکراتیک
به مجموعه عوامل یاد شده در بوجود آمدن نظام تامین اجتماعی باید گسترش نظامهای دموکراتیک را نیز اضافه کرد .
با ظهور و گسترش دموکراسی های جدید دولتهای دومکراتیک هم به مقوله تامین اجتماعی به عنوان حق اجتماعی و شهروندی نگریستند و همچون بنیان دموکراسی بر نوعی رضایت اجتماعی استوار است و دموکراسی نوعی حکومت یا رویه حکومتی است که حکومت کنندگان به انتخاب افراد برگزیده می شوند . نظامهای یاد شده برای کسب رضایت اجتماعی و به تبع آن افزایش مشروعیت خود به گسترش و تعمیق نظامهای تامین اجتماعی پرداختند و دولتهای رفاهی را بوجود آوردند . مشروعیتی که این نظامها از حیث گسترش تامین اجتماعی بدست آوردند نظامهای غیر دموکراتیک را نیز به توجه به این مقوله ( تامین اجتماعی ) واداشت .
البته ذکر این نکته ضروری است که پرداختن به مقوله تامین اجتماعی مختص نظامهای دموکراتیک نیست و بسیاری از دیگر نظامهای سیاسی از جمله نظامهای سوسیالیستی به این مقوله توجه کرده اند چنانکه در نظامهای سوسیالیستی اساسا عدالت اجتماعی که مهمترین کار مخصوص نظام تامین اجتماعی است محوریت دارد .
مجموعه عوامل فوق زمینه ساز بروز و نمود نظام تامین اجتماعی شدند . اما این نظام در گونه های متفاوتی ظهور کرد و تعاریف متفاوتی یافت .
الف- تعریفی که تامین اجتماعی را مفهومی عام و کلی می دارد که مقصود و منظور از آن فراهم آوردن کلیه اسباب لازم برای زندگی انسان است و به عبارت دیگر پدید آوردن زمینه هایی که برطرف کننده نیازهای مادی و معنوی افراد باشد .
ب- تعریفی در مفهوم خاص آنچه هدفش تضمین اقتصادی افراد است .
اما تعریفی که سازمان بین المللی کار از تامین اجتماعی ارائه داده :
” حمایتی که جامعه از اعضایش از طریق یک سری اقدامات عمومی در مقابل آسیب های اجتماعی و اقتصادی به عمل می آورد که ممکن است موجب قطع یا کاهش شدید درآمد افراد در نتیجه بیماری و زایمان و آسیب دیدگی در کار و یا مرگ باشد ” این تعریف را بسیاری از نظامهای تامین اجتماعی پذیرفته اند .
بنابراین این نظام در بردارنده مجموعه ای از اصول و نهادها و ساختارها و سازو کارهای شناخته شده و روابط میان این عناصر و عوامل است که با هدف تامین و گسترش نسبت اجتماعی و اقتصادی در حال و آینده تدوین و اجرا می شود .
این نظام در قالب سه راهبرد کلی و کلان و اصولا در سه مدل متفاوت ( بیمه ای و حمایتی و امدادی ) نمود یافته است .
با توجه به مطالب گفته شده به نظر می رسد نظام تامین اجتماعی نقش و جایگاه بسیار مهمی در کلیت نظام اجتماعی دارد . اگر از منظری کارکرد گرایانه به موضوع بنگریم می توان پذیرفت که ظهور و تداوم نظامهای تامین اجتماعی حاکی از نقش مهم و حیاتی است که این که این نظام در تنظیم اجتماعی دارد .
همان طور که اشاره شد در نگاهی کلی و کلان می توان ظهور نظام تامین اجتماعی را ناشی از بی نظمی هایی که در برخی از حوزه های نظام اجتماعی به دلیل پویایی و تحولات حوزه اقتصاد بوجود آمده است دانست چنانکه اولین جرقه های ایجاد چنین نظامی نیز بنا به ضرورتهای اقتصادی بود . اما جدا از این ضرورتهای اقتصادی نظام تامین اجتماعی نقش تنظیم کنندگی مهمی در تمامی خرده نظامهای اجتماعی دارد .
۴- آثار تنظیم کنندگی نظام تامین اجتماعی
۱- آثار تنظیمی تامین اجتماعی در خرده نظام اقتصادی
در میان خرده نظامهای اجتماعی خرده نظام اقتصادی پویا ترین و متغیر ترین آنها است . اصولا به دلیل ماهیت اقتصاد تحولات خرده نظام اقتصادی بسیار زیاد است چرا که منطق این خرده نظام منطق هزینه – فایده و نوعی عقلانیت خشک و سرد است و از طرفی به دلیل نوآوری ها و خلاقیتهایی که معمولا در این حوزه اتفاق می افتد نوسانات و پویایی های آن بسیار زیاد است . چنان که بیشترین تغییراتی که در جوامع رخ می دهد معمولا از حوزه اقتصاد منتشر می شود . در این حوزه عقلانیت حکم می کند که از بهترین و کارآمد ترین رویه برای انجام بهینه امور استفاده شود . بنابراین این حوزه حوزه نمود و ظهور عناصر و خصوصیات جدید است .
از لحاظ تاریخی نیز اگر به روند تحولات جوامع نگاه کنیم تغییراتی که در کلیت نظام اجتماعی رخ داده معمولا ناشی از تحولات این حوزه بوده است . چنان که برخی روند جوامع بشری و تحولات آن را ناشی از تحولا عرصه اقتصاد و تکنولوژی دانسته اند . اگر بپذیریم تحولات و تغییرات این حوزه بی نظمی ها و اختلالاتی را در دیگر حوزه های نظام اجتماعی به وجود آورد این سوال مطرح می شود که نظام تامین اجتماعی چه کارکرد و آثار مثبتی در از میان بردن این اختلالات داشته باشد ؟ به نظر می رسد آثار مثبت تنظیمی نظام تامین اجتماعی را در حوزه اقتصاد بتوان چنین برشمرد :
الف- باز توزیع درآمدها به برقراری عدالت اقتصادی
به دلیل منطق سودگرایانه حاکم بر حوزه اقتصاد و کسب سود توسط کنشگران این عرصه زمینه بروز نابرابری اقتصادی در این حوزه بسیار زیاد است . این امر در نظامهای اقتصادی که مبتنی بر سازوکارهای بازار آزاد هستند شدتی مضاعف می یابد . چنانکه با ظهور اولین اقتصادهای سرمایه دارانه و بازاری نابرابر یهای اقتصادی افزایش یافت به طوری که در مراحل آغازین انقلاب صنعتی نابرابری های اقتصادی بسرعت افزایش پیدا کرد اما با ظهور اقتصادهای مختلط و نظارتی به تدریج از مقدار آن کاسته شد .
در نظام تامین اجتماعی یکی از کار های مهم کمک به عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری ها است که به صورت اخذ مالیات بر درآمد از توانگران و توزیع آن در میان اقشار آسیب پذیر هم از افزایش ثروت توانگران می کاهد و هم با حمایتهای مختلف از اقشار کم درآمد سطح اقتصادی آنان را بالا می برد . این امر یعنی نقشی که نظام تامین اجتماعی در کاهش نابرابری و افزایش عدالت دارد به قدری مهم و حیاتی است که مهمترین شعار انجمن بین المللی تامین اجتماعی در حوزه اقتصاد کمک به کاهش نابرابری های اقتصادی است که معمولا به دلیل ماهیت امر اقتصادی رخ می دهد .
ب- تداوم تولید و رشد اقتصادی
یکی از شرایط پویایی هر نظام اقتصادی درآمد نیروهایی است که در این حوزه فعالند . بدون تردی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در تداوم تولید نیروی کار است که نقش مهمی در فرایندهای اقتصادی دارد . بالطبع این نیرو ها برای این که بتوانند کارایی و راندمان مطلوب و مناسبی داشته باشند باید از امنیت لازم ( اقتصادی و اجتماعی و روانی ) برخوردار باشند . چرا که اساسا امنیت مهمترین کالایی است که جامعه انسانی بشدت نیازمند آن است . بدون وجود فضایی امن زندگی اجتماعی نمی تواند روال عادی خود را داشته باشد . امنیت ابعاد مختلفی دارد از امنیت اقتصادی و اجتماعی گرفته تا امنیت سیاسی و روانی امنیت در دنیای جدید که به انواع و اقسام خطر ها و ریسکها آغشته شده است ضرورتی دو چندان می یابد .