کارآموزی حسابداری بانک مسکن

کد مجصول:khs5

تعداد صفحات: ۷۷ صفجه word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

خلاصه ۱
مقدمه ۲
فصل اول ۳
تاریخچه ۴
اساسنامه ۱۰

فصل دوم ۲۰
سیستم تسهیلات ۲۱
تسهیلات اعطائی ۲۱
انواع تسهیلات ۲۱
سررسید تسهیلات ۲۳
حد (سقف) تسهیلات  ۲۳
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ۲۴
عملیات حسابداری قرض الحسنه ۲۷
عملیات حسابداری مضاربه   ۲۸
روش کلی اعطای تسهیلات مالی بانک ها ۳۰
عملیات مربوط به اعطای تسهیلات خرید خانه با سپرده ۳۴
سیستم حقوق و دستمزد ۳۶
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد ۳۶
تعاریف و مفاهیم کلی حقوق و دستمزد ۳۷
ویژگی های حقوق و دستمزد ۳۸
مراحل طراحی نظام حقوق و دستمزد ۳۸
اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد ۴۲
حقوق و مزایای کارکنان ۴۳
محاسبه حقوق و مزایا ۴۴
ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد ۴۴
تهیه صورت مغایرت بانکی  ۴۵
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان ۴۷
نظریه های حقوق و دستمزد ۵۰

فصل سوم ۵۲
نتیجه گیری ۵۳
پیوست ها و ضمائم ۵۹
فهرست منابع