کارآموزی حسابداری در شرکت مخابرات

کد محصول:khs18

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه word

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
بخش اول:تاریخچه کارخانجات مخابراتی ایران (کما)
نگاهی برتاریخچه فعالیتهای کارخانجات ایران
ـ فعالیت های پژوهشی
ـ محصولات و خدمات شرکت
ـ بازار محصولات و رقبا
بخش دوم:حسابداری مالی
فصل اول: بخشهای حسابداری مالی
ـ تنخواه گردان
ـ انواع معاملات
ـ مناقصه
ـ خرید داخلی
ـ خرید خارج
ـ فصل دوم: فروش
ـ فروش به اشخاص متفرقه
ـ شرکت مخابرات ایران
ـ شرکت مخابرات استان تهران
ـ شرکت مخابرات استانها
ـ سفارش کار
فصل سوم : حقوق و دستمزد
حقوق ودستمزد پرداختنی
ـ طبقه بندی مشاغل
ـ درآمد ناخالص
فصل چهارم : نقدینگی 
ـ پرداختها و دریافتها
ـ صدور چک
ـ حسابهای انتظامی
ـ مغایرت های بانکی
فصل پنجم : ثبت اسناد و دفاتر
ـ مشخصات دفاتر قانونی
ـ سایر دفاتر ومدارک حساب
ـ نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی
بخش سوم: حسابداری صنعتی
فصل اول: دارائیهای ثابت
ـ واحد اموال و دارائیهای ثابت
ـ شناخت اموال و دائیهای ثابت
ـ تقسیم بندی دارائیهای ثابت
ـ مشخصات دارائیهای ثابت
ـ خرید دارائیهای ثابت
ـ فروش دارائیهای ثابت
ـ فصل دوم: طرح ها
ـ واحد مواد و اعتبارات
ـ مصرف و ضایعات
ـ فروش
ـ ثبت پلانها
ـ انبار گردانی
ـ ثبت دستمزدو سربار
ـ ثبت استاندارد
بخش چهارم: سهام
_مقدمه
_ بازار سرمایه
_تاریخچه بورس در جهان
_بورس اوراق بهادار
_ارکان بورس
بخش پنجم: بودجه
_نقش و اهمیت بودجه در نظام مدیریت
تقدیر و تشکر