کارآموزی حسابداری در شرکت بیمه

کد محصول:khs31   

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی ۸
آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی ۹
اداره کل تامین اجتماعی استان ۱۲
تعهدات وحمایتهای شعبه ۱۳
تعهدات کوتاه مدت ۱۳
تعهدات بلند مدت ۱۴
چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد ۱۵
رئیس شعبه ۱۶
معاونت ۱۶
واحد درآمد ۱۶
مشاوره ۱۷
واحد امور بیمه شدگان ۱۷
واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ۱۷
واحد بازرسی ۱۷
واحد اجرائیات ۱۷
واحد حسابداری ۱۷
واحد امور اداری وخدمات ۱۸
فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی ۱۹
عنوان صفحه
بانک تعهدات قانونی ۲۰
بانک درآمد ۲۱
بانک کارگشایی ۲۲
حقوق ودستمزد ۲۳
محاسبه حقوق ومزایای کارکنان ۲۴
محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان ۲۵
کمک هزینه مسکن کارکنان ۲۵
بهره وری ۲۶
کارانه ۳۰
کارانه موقت ۳۴
نیم عشر اجرایی ۳۶
کلیاتی از مزایا ۳۹
حق التضمین ۳۹
هزینه اولاد ۴۰
کمک هزینه عائله مند ۴۰
اضافه کار ۴۰
فوق العاده ایام تعطیل ۴۰
حکم کارگزینی ۴۱
کسورات حقوق ومزایا ۴۲
مالیات ۴۲
بیمه ۴۲
عنوان صفحه
جریمه غیبت ۴۲
ثبت اسناد ۴۵
فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج ۴۶
چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری ۴۷
نرخ حق بیمه ۵۰
ملاک محاسبه حق بیمه ۵۰
محاسبه حق بیمه بیمه شدگان ۵۱
تکالیف،حقوق وارتباط اداری کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی ۵۱
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پیمانکاران ۵۲
ارتباط اداری فیمابین کارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی ۵۵

آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی 
به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تامین اجتماعی جهت تمرکز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ،سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی ،سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردیده است.
ا ین سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۷۳ جزء نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند :سازماندهی فعالیت های مختلف بیمه ای و درمانی و ایجاد ارتباطات سازمانی و فرا سازمانی است و جهت هدایت هماهنگی ونظارت کنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،این سازمان دارای شورای عالی بوده که به مثابه مجع عمومی وسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید.
اعضای این شورا دارای نمایندگانی از طرف دولت ،کارفرمایان و کارگران به شرح ذیل میباشند:
الف:هفت نفر نمایندگان دولت شامل :
۱-وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی که ریاست شورا را به عهده دارد.
۲-وزیر کاروامور اجتماعی یا معاون وی.
۳-وزیر امور اقتصادی ودارایی ویا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.
۴-وزیر مشاور در سازمان برنامه و بودجه یا معاون او یا نماینده تام الاختیار وزیر.
۵-وزیر معادن وفلزات یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.
۶-وزیر صنایع یا معاون او ویا نماینده تام الاختیار وزیر.
۷-وزیر تعاون یا نماینده وی.

ب:پنج نفر نمایندگی کارفرمایان.
ج:سه نفر نمایندگان بیمه شدگان .
سازمان دارای هیات مدیره می باشد که از نظر ساختار تشکیلاتی زیر نظر شورای عالی تامین اجتماعی قرار دارد.
این هیات مرکب از سه نفر به شرح ذیل میباشد:
-رئیس هیات مدیره که به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات مدیره دولت منصوب میگردند.
-دو نفر عضو اصلی هیات دیره که به پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردند.
-یک نفر عضو علی البدل هیات مدیره که به ترتیب مذکور در ورد اعضای اصلی تعیین میگردد.
اهم وضایف هیات دیره به شرح ذیل می باشد :
۱-پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان به شورایعالی تامین اجتماعی.
۲-تایید آیین نامه های اجرایی موضوع قانون تامین اجتماعی واساسنامه تامین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.
۳-تایید برنامه و بودجه وگزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت تصویب شورایعالی تامین اجتماعی .
۴-پیشنهاد و تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورایعالی.
۵-بررسی در مورد بهره برداری وسرمایه گذاری از محل وجوه وذخایر سازمان وارائه پیشنهاد شورایعالی.
سازمان بر اساس ماده۲ اساسنامه تامین اجتماعی برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها وشعب نمایندگیهایی در تهران و شهرستانها می باشد.(تامین اجتماعی)موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴حسب ماده ۳ شامل موارد ذیل می باشد:
الف:حوادث وبیماریها
ب:بارداری
ج:غرامت دستمزد
د:از کارافتادگی
ذ:بازنشستگی
و:مرگ
ومشمولین قانون از کمکهای ازدواج وعائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار میشوند.
مشمولین قانون تامین اجتماعی حسب ماده ۴ عبارتند از:
۱- افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
۲- صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳- دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی،از کارافتادگی و فوت.
انجام تعهدات ناشی از ماده ۳ قانون الزام سازمان در بند الف وب بعهده بخش درمان سازمان وتعهدات بندهای ج،د،ذ،و بعهده سازمان می باشد.

ستاد مرکزی سازمان :به عنوان یک تشکیلات هدایت کننده زیر مجموعه ها و شرکتهای تحت پوشش خود برنامه ریزی کلان،ایجاد هماهنگی،کنترل عملیات و در نهایت اعمال مدیریت بر مبنای هدف ، جهت رسیدن به اهداف سازمان فعالیت می نماید.
ستاد مرکزی سازمان دارای ۷ معاونت تخصصی بشرح زیر ی باشد :
۱-معاونت اقتصادی و برنامه ریزی
۲-معاونت فرهنگی واجتماعی
۳-معاونت حقوقی وامور مجلس
۴-معاونت امور استانها
۵-مهاونت فنی ودرآمد
۶-معاونت امور درمان
۷-معاونت اداری ومالی