کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق

کد محصول:khs33

تعداد صفحات: ۱۵ صفحه word

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

گزارش دوره کار آموزی
مقدمه :
بخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت .
بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت .
بخش سوم :شرح وتوصیف عملکرد اینجانب دراین دوره .
بخش اول :
بیولوژی شرکت:
کارمندان این شرکت به ۳ دسته تقسیم می شوند .
۱)کارمندان استخدامی :
۲)کارمندان قراردادی :
۳)کارمندان پیمانکاری :
بخش دوم
شرح سیستم حسابداری شرکت توزیع برق ۲
انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق مشهد _ برق ۲
بودجه و اعتبارات
حسابداری عمومی
حسابداری خرید
حسابداری قرار دادها
حسابداری انبار
حسابداری مدیریت
حسابداری مشترکین ( درآمد )
قسمت های مختلف یک بخش از نرم افزار شرکت برق
سند
گزارشات
دفتر کل ، ……
عملیات
جداول
بخش سوم :
فهرست کارهایی انجام داده طی دوره :
سند زدن
بایگانی اسناد
تنظیم سندهای انتظامی
تنظیم قراردادهای پیمانکاری
صدور چک
نوشتن نامه به دارایی در مورد چکهای ارسالی
کشیدن جداول حسابها به اکسل و رسم نمودار
سند زدن
بایگانی اسناد

مقدمه :
این دوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من این دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق ۲ به مدت ۲۴۰ ساعت گذرانده ام.
این گزارش در سه قسمت تهیه وتنظیم شده است.واشاره ایست به انچه دراین دوره فرا گرفته ام.
بخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت .
بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت .
بخش سوم :شرح وتوصیف عملکرد اینجانب دراین دوره .
بیولوژی شرکت:
شرکت توزیع برق یکی از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد .شرکت برق استان خراسان از یک قسمت ستادی وهفت امور تشکیل شده است .این هفت امور که از نوع شرکتهای خدماتی می باشند زیر نظربخش ستادی کارمی کنند .مدیران هر امور توسط بخش ستادی انتخاب شده وزیر نظر ان شر کت کار می کنند.

هر امور تشکیل شده از :
۱ – مدیریت امور
۲ – معاونت امور
۳ – واحد بهره ورداری
۴ – واحد طرح و نظارت
۵ – امور مشترکین
۶ – اتفاقات
۷ – امور مالی و حسابداری
۸ – امور پرسنلی
۹ – امور نقلیه
۱۰ – کارپردازی
۱۱ – بایگانی
۱۲ – نگهبانی
هر کدام از قسمتهای ۳تا۷ دارای یک رییس می باشد که کارکنان ان بخش زیر نظر رییس بخش کار می کنند .ورؤسای این بخشها نیز زیر نظر مدیر امور کار میکنند .رؤسای اکثر این قسمتها تحصیلات دانشگاهی داشته و به جزء مدیر مالی که کارشناس حسابداری میباشدما بقی در رشته برق تحصیل کرده اند .
کارمندان این شرکت به ۳ دسته تقسیم می شوند .
۱)استخدامی
۲)قراردادی
۳)پیمانکاری
۱)کارمندان استخدامی :
استخدام رسمی شرکت برق می باشند .
۲)کارمندان قراردادی :
به ان دسته های گفته می شود که در هر مدت زمان معین با خود شرکت برق مرکزی قرارداد می بندند .اکثر کارمندان جوان جزء این دسته می باشند .
۳)کارمندان پیمانکاری :
این کارمندان از طریق قرارداد با شرکتهای پیمانکاری که با شرکت برق کار می کنند معرفی می شوند .شرکتهای پیمانکاری ازطریق مناقصه با یکدیگر رغابت میکنند .
این کارمندان از لحاظ رعایت ضوابط تمامی قوانین را رعایت کنند و حتی ساعات کار بیشتری را (گاها”) کار میکنند .این کار مندان در همان مرحله اول توسط شرکت پیمانکار بیمه می شوند در شرکت توزیع (تمامی امورها)از انجا که کارشان خدماتی است پروژه های زیادی در دامنه کاریشان دارند . به دلیل همین ازدحام کار معمولا” از شرکتهای پیمانکار دعوت به همکاری میکنند . و کارشان را از طریق مناقصه واگذاربه پیمانکاران می کنند .
در بعضی از این مناقصات شرکت فقط وظیفه انجام پروژه را دارد که معروف به قراردادهای عملیاتی است .ولی در بعضی دیگر پیمانکاران علاوه بر انجام عملیات بایدکالا را نیز خود تهیه کند .که بهای این کالاها بر اساس فهرست بهای همان سال پرداخت می شود . لاز م به ذکر است که بهای انجام عملیات نیز بر اساس فهرست بهای عملیات همان سال پرداخت می شود .
بخش دوم :
شرح سیستم حسابداری شرکت توزیع برق ۲
یکی از با اهمیت ترین و پر کارترین قسمتهای شرکت بخش حسابداری می باشد که تشکیل شده است از :
۱ )مدیر امور مالی ۲)حسابدارمسئول ۳)حسابدار تا سیسات ۴)حسابدار درامد ۵)مسئول انبار
در این میان بیشترین مسئولیت متوجه مدیر مالی می باشد که وظیفه رسیدگی به تمامی حسابها وممیزی اسناد حسابداری را بعهده دارد .
اسناد حسابداری معمولا”توسط حسابداران تهیه می شود و بعد از تائید مدیر مالی و زدن مهر ممیزی ومهر ثبت شد بایگانی می شود و در اخر هر ماه به قسمت حسابداری واحد ستادی فرستاده می شود وان قسمت به تمامی حسابها رسیدگی میکتند .وطی یک نامه نظر خود را به امور مربوطه اعلام می کنند.
سیستم حسابداری شرکت برق به سیستم هارزا معروف است . این سیستم حدودا” ۴۰ سال پیش توسط یک گروه امریکا یی تهیه شده . نرم افزار این شرکت نیز توسط شرکت پشتیبان که جزء شرکتهای برق منطقه می با شد تهیه وتنظیم می شود .
این نرم افزار بسیار کامل و دارای امکانات کاملی می باشد علاوه برآن کار با آن بسیار ساده می باشد . برای کار با این سیستم باید با کدها ودفتر کدینگ نیز آشنا باشیم . البته این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که تمامی کدهای تعریف شده برای سیستم را به راحتی پیدا کرد .