گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری

کد محصول: khs68

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

عناوین موجود

مقدمه:

فصل اول – آشنایی کلی با سیستم کاری شهرداری

شهرداری

مراحل واگذاری یک پروژه به پیمانکار

نحوه نظارت مرکز بر مناطق

طبقه بندی افراد و مسئولیتهای آنها در این سازمان

۱. معاون اداری و مالی

۲. معاون عمرانی

۱. مدیر امور مالی

۱. واحد حسابداری:

۲. واحد درآمد:

۲. مدیر امور اداری:

۱. دایره کارگزینی:

۲. دبیر خانه:

۳. روابط عمومی:

۴. بایگانی:

۵. طرح و برنامه:

۱  واحد ذیحسابی:

۲  واحد رایانه:

۳  حراست:

۴  املاک:

فصل دوم – سیستم حسابداری شهرداری

تکمیل موجودی و چگونگی جابجایی پول

حساب جاری

حساب درآمد

نحوه به امضا رسیدن اسناد و چکها

طرز تنظیم بودجه وتفریق بودجه

طبقه بندی درآمدهاوسایر منابع تامین اعتبار

طبقه بندی هزینه ها

اسناد و دفاتر مورد عمل در حسابداری شهرداری

(سند)برگه حسابداری

مشخصات برگه حسابداری

مراحل تنظیم برگه حسابداری(صدور برگه)

ثبت نمره کردن برگه ها(بایگانی)

دفتر صدوربرگه(سند)

دفتر روزنامه وکل و معین

تراز عملیات دفتر کل

صورت حسابها یا گزارش های مالی

مراحل انجام هزینه در شهرداری

پرداخت حقوق و دستمزد

تنخواه گردان پرداخت

ثبت مربوط به عملیات واگذاری تنخواه گردان پرداخت

ثبتهای مربوط به تنخواه گردان پرداخت

پیش پرداخت و علی الحساب

بانک

صورت مغایرات بانکی

طرز تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی در شهرداری

سپرده ها و وجوه امانی

بستن حسابها و تهیه و تنظیم صورت حسابهای مالی

بستن حساب تنخواه گردان پرداخت

تعدیلات یا اصلاحات

بستن حسابهای اعتباری (بودجه ای)

بستن حسابهای موقت

بستن حسابهای دائمی

گزارشها و یاصورت حسابهای مالی

صورت حساب مازاد

صورت حساب ترازنامه

مشارکت یا سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی

صورت تفریغ بودجه

فصل سوم  – نتیجه گیری

نتیجه گیری