پاورپوینت برنامه ریزی حسابرسی و روشهای تحلیلی

کد محصول: PWH42

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

موضوع سمینار:

پاورپوینت رشته حسابداری : برنامه ریزی حسابرسی و روش های تحلیلی

فرمت فایل :پاورپوینت – powerpoint

تعداد اسلاید: ۴۰

بخشی از پاورپوینت

کسب شناخت از کسب وکار وصنعت صاحبکار یکی از مهمترین مراحل در برنامه ریزی عملیات حسابرسی است.

این فصل برنامه ریزی عملیات حسابرسی را با جزئیات شامل کسب شناخت از کسب وکار وصنعت صاحبکار وبراورد خطر تجاری صاحبکار و اجرای روشهای تحلیلی مقدماتی بیان می کند.

بند ۱۲ استاندارد بخش ۳۰ با عنوان برنامه ریزی بیانگر ضرورت انجام برنامه ریزی در حسابرسی است:

حسابرسی باید بنحوی برنامه ریزی شود که از انجام آن به گونه ای اثربخش اطمینان حاصل گردد.

 ۳دلیل چرایی برنامه ریزی مناسب توسط حسابرس برای انجام کار:

الف)حسابرس را قادر می سازد که شواهد کافی ومناسب برای هریک ازموقعیتها بدست آورد.(مسئولیت قانونی حسابرس را به حداقل رسانده وباعث افزایش اعتبار در جامعه میگردد)

ب)کمک میکند بهای حسابرسی معقول باشد.(به موسسه کمک میکند در صحنه رقابت باقی بماند)

ج) از درک نادرست صاحبکار جلوگیری می کند.(برای ارتباط خوب با صاحبکار وبرای تسهیل در انجام کار با کیفیت بالا به بهای معقول)

فهرست مطالب:

برنامه ریزی
پذیرش صاحبکار وانجام برنامه ریزی اولیه حسابرسی
پذیرش صاحبکار جدید وادامه کار با صاحبکار قبلی

تشخیص دلایل صاحبکار برای حسابرسی و توافق با او در مورد شرایط کار حسابرسی

تعیین خط مشی کلی حسابرسی

کسب شناخت از فعالیت صاحبکار

اهمیت شناخت کسب وکاروصنعت صاحبکار

برآورد خطر تجاری صاحبکار

اجرای روشهای تحلیلی مقدماتی
روشهای تحلیلی

زمان اجرای روشهای تحلیلی

مقایسه داده های صاحبکاربا سایر داده ها

داده های صنعت

داده های مشابه سال قبل

مقایسه داده های صاحبکار با نتایج مورد انتظار تعیین شده توسط او
مقایسه داده های صاحبکار با نتایج مورد انتظار تعیین شده توسط حسابرس
مقایسه داده های صاحبکار با نتایج مورد انتظار با استفاده از داده های غیر مالی
نسبتهای مالی متداول