عملکرد شغلی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD125

تعداد صفحات :   ۱۶   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۵۰۰۰    تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد عملکرد شغلی 

فهرست مطالب

۲-۴- عملکرد :         ۱

عملکرد و دیدگاه های تاریخی درباره ی آن : ۱

۱-۲-۴- عملکرد شغلی        ۲

۲-۲-۴- مفاهیم عملکرد شغلی        ۲

۳-۲-۴- ارزیابی عملکرد :     ۴

۴-۲-۴-  نقش پاداش در عملکرد شغل :      ۵

۵-۲-۴-  عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمانی         ۷

۲-۲- پیشینه پژوهش ۸

۱-۲-۲- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در ایران    ۸

منابع وماخذ:   ۱۴

منابع انگلیسی ۱۶

بخشی از پروژه

۲-۴- عملکرد :

عملکرد و دیدگاه های تاریخی درباره ی آن :

عملکرد عبارت است از حاصل فعالیت های کارمند از لحاظ اجرای وظایف محوله پس از مدت زمان معین ، این حاصل می تواند جنبه ی تولید یا خدمات را داشته باشد . معمولاً سنجش عملکرد بعد از یک واحد زمانی مشخص صورت می گیرد . مانند عملکرد یک کارمند در پایان سال . (سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، ۱۳۷۳ ، ص ۹)

طی سالیان متمادی فرض بر این بود که انگیزش اساساً اقتصادی است ، مثلاً در نظریه ی سنتی ، اغلب کارکنان از مشاغلشان چیز های یکسانی طلب می کنند . تفاوت های عملکرد را با صفات شخصیتی ، توانایی ها و مهارت ها منسوب می کردند . شیوه ی بزرگ مرد پیشنهاد می کند که چاره کار این است که ویژگی های کارکنان خویش را مشخص سازیم ، وقتی که مجموعه ی مورد توافقی حاصل شد می توانیم افراد را برگزینیم که با این شرط مناسب باشند . آن گاه سازمانی خواهیم داشت که اعضای آن را اکثرکارکنان تشکیل می دهند .

مشکلات هنگامی رخ نمود که این نظریه به مرحله ی عمل درآمد . اولاً نتایج پژوهشی ظاهراً حاکی از آن بود که برای مشاغل مختلف ویژگی های متفاوت حائز اهمیت اند . یافتن شهرت کوتاه مورد توافق برای همه ی مشاغل تقریباً محال بوده ، ثانیاً پاره ای از ویژگی هایی که آشکارا در برخی از مشاغل به عملکرد نیک منجر می گردیدند در مشاغل دیگر موجب عملکرد ضعیف می شد . (شکر شکن ، ۱۳۷۲ ، ص ۴۸۱ و ۴۸۰)

۱-۲-۴- عملکرد شغلی

این متغیر به اینکه چه میزان رفتار کاری، به طور موفقیت آمیزی انجام شده باشد، اطلاق می گردد. البته باید بین عملکرد و بهره وری تفاوت قایل شد. چرا که بهره وری برای توصیف ستاده فیزیکی فرد، مورد استفاده قرار می گیرد ولی عملکرد مفهومی گسترده تر از این دارد عملکرد نتیجه نهایی بکارگیری تلاش می باشد. چنین عملکردی ممکن است بصورت تعامل با دیگرکارکنان نمایان شود. در مشاغل مدیریتی علاوه بر کارهای فنی مربوطه، فرد باید فعالیتهای نیز در زمینه رهبری، کنترل، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی انجام دهد. انجام موفقیت آمیز این فعالیت ها خود جزئی از عملکرد شغلی است به طور خلاصه، عملکرد به انجام وظایفی که شغل فرد را تشکیل می دهد، گفته می شود اساساً عملکرد، اثر خالص تلاش یک فرد است که به وسیله توانایی ها و خصوصیات او و نیز نحوه ادراک نقشی که دارد، تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر می نماید.