مهارت های مدیران آموزشی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD107

تعداد صفحات :  ۶۱    صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد مهارت های مدیران آموزشی 

فهرست مطالب

مهارت های مدیران آموزشی  ۵

پیشینه ی نظری       ۵

۲-۱. تعاریف مدیریت از دیدگاه صاحب نظران        ۵

تعاریف مدیریت از لحاظ ابعادی که مورد توجه و تأکید قرار گرفته اند:         ۵

الف) در بعضی از تعاریف مدیریت، تعامل افراد مورد تأکید قرار گرفته است:   ۵

ب) در برخی از تعاریف هماهنگی مورد توجه و تأکید واقع شده است:         ۵

ج) تعاریفی که به وظایف یا کارکردهای مدیریت تأکید بیشتری دارند:         ۶

د) در بعضی تعاریف بر تصمیم گیری تأکید خاصی شده است:        ۶

۲-۲. پیشینه و تاریخچه ی مدیریت   ۷

۲-۲-۱. اصول بنیادی مدیریت:        ۷

۲-۲-۲. سیری در تاریخچه مدیریت:  ۸

جدول (۲-۱): خلاصه سیر تکوین و تکمیل اندیشه های مدیریت( احمدی، ۱۳۷۸ : ۱۸)   ۹

۲-۳.  نظریه های عمومی مدیریت:    ۱۱

۲-۴.  وظایف و کارکردهای مدیران:   ۱۳

۲-۵. وظایف مدیران سازمان های اداری و آموزشی:  ۱۵

وظایف مدیران سازمان های آموزشی و مدارس را می توان در شش گروه طبقه بندی کرد:       ۱۵

۲-۵-۲. امور دانش آموزان: وظایف مربوط به این بخش شامل دو قسمت است:   ۱۶

الف: وظایف و خدمات اداری و سرپرستی امور دانش آموزان: ۱۷

ب: شناسایی توانائی ها، علائق و نیازهای کودکان و پرورش آنها      ۱۷

شیرازی (۱۳۷۳)، نیز وظایف مدیران را در هفت گروه به صورت زیر طبقه بندی کرده است:       ۱۹

پرسنل آموزشی:        ۲۰

-پرسنل دانش آموزی: ۲۰

رهبری مدرسه و محله:         ۲۱

توسعه و بهبود تدریس و مواد درسی: ۲۱

–  مدیریت امور مالی – اداری: ۲۲

ساختمان مدرسه:      ۲۲

وظایف عمومی:         ۲۲

۲-۶. شیوه‌ی‌ انتخاب‌ مدیران‌ آموزشی:         ۲۳

۲-۷. نحوه‌ ی انتخاب‌ و انتصاب‌ مدیران‌ آموزش‌ و پرورش‌ در ایران:  ۲۴

۲-۸. انتخاب‌ و انتصاب‌ صحیح‌ مدیران‌ و فواید آن:    ۲۵

۲-۹. مهارت های مورد نیاز مدیران از دیدگاه اندیشمندان جهان     ۲۷

۲-۹-۱. مهارت ادراکی:        ۲۷

۲-۹-۲. مهارت انسانی:         ۲۹

•ویژگی های مدیران دارای مهارت انسانی قوی:       ۳۰

مشخصه های اصلی مدیران دارای این ویژگی را می توان به شرح زیر بیان داشت: ۳۱

می توان مشخصه های اصلی مدیرانی را که خوب گوش می دهند به شرح زیر بیان کرد:  ۳۱

می توان مشخصه اصلی مدیران را در بعد گروه گرائی به شرح زیر بیان داشت: ۳۳

می توان مشخصه اصلی مدیران را در بعد ریشه کنی شایعات به شرح زیر بیان داشت:    ۳۳

می توان مشخصه اصلی مدیران در بعد ارتباطات غیر کلامی را به شرح زیر بیان داشت:    ۳۳

راه کارهای تقویت مهارت انسانی در مدیران : ۳۴

۲-۹-۳. مهارت فنی:   ۳۵

۲-۹-۳-۱. مهارت فنی به معنای داشتن اطلاعات و کارورزی عملی در موارد زیر می باشد:    ۳۶

بطور کلی، بعضی از مهارت های فنی که یک مدیر نیاز دارد عبارت است از:       ۳۶

۲-۹-۴. مهارت حرفه ای:      ۳۷

صاحب نظری به نام ریپلی (۱۹۸۹) مدل کاتز را با تغییراتی به شرح زیر اصلاح کرده است:      ۴۱

جدول(۲-۲): ابعاد شایستگی فردی و اجتماعی مدیران       ۴۴

۲-۱۰. ارزش نسبی مهارت ها در رده های مدیریت:  ۵۱

۲-۱۱. اثربخشی و کارایی: مفهوم، تعریف، رابطه      ۵۳

۲-۱۲. اثربخشی و کارایی مدیران آموزشی:   ۵۳

۲-۱۳. مدل مفهومی یا چارچوب اصلی طرح: ۵۴

بخش دوم: پیشینهی تحقیقاتی        ۵۵

تحقیقات داخلی:       ۵۵

تحقیقات خارجی:      ۵۹

منابع و مآخذ:  ۶۱

بخشی از پروژه

۲-۱. تعاریف مدیریت از دیدگاه صاحب نظران

مدیریت از نظر لغوی یعنی اداره کردن و مدیر اسم فـــاعل از مصدر اداره، به معنی اداره کننده است. به عبارتی مدیر یعنی گرداننده و مدیریت یعنی گرداندن یک سازمان در جهت اهداف آن. معمولاً واژه   ی مدیریت با معانی مختلف به کار برده می شود. به عنوان مثال، گاهی ممکن است مدیریت به فرایندی اشاره داشته باشد که مدیران در جهت تحقق اهداف سازمانی آن را پی گیری می کنند(پرداختچی،۱۳۷۲: ۸ -۷).

تعاریف مدیریت از لحاظ ابعادی که مورد توجه و تأکید قرار گرفته اند:

الف) در بعضی از تعاریف مدیریت، تعامل افراد مورد تأکید قرار گرفته است:

مدیریت عبارت است از انجام دادن کارها بوسیله دیگران (علاقه بند به نقل از فالت،۱۳۸۰ : ۱۰)؛

مدیریت یعنی کار کردن با افراد و بوسیله افراد و گروه ها برای تحقق اهداف سازمانی (علاقه بند، به نقل از هرسی ولانچارد،۱۳۸۰ :۱۰)؛

مدیریت یک فرایند اجتماعی است که یک سلسله اقداماتی را که به تحقق اهداف منجر می شود را شامل می گردد و این اقدامات اساساً متوجه روابط بین افراد است( آگاروال به نقل از پرداختچی،۱۳۷۲: ۹)

ب) در برخی از تعاریف هماهنگی مورد توجه و تأکید واقع شده است:

فراگرد هماهنگ سازی فعالیت فردی و گروهی در جهت هدفهای گروهی (دانلی و همکاران به نقل از علاقه بند، ۱۳۸۰ : ۱۰).

هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدفها (کاست ورزنزویک به نقل از علاقه بند،۱۳۸۰: ۱۰).

مدیـــریت یعنی هماهنگی همه منابع و امکانات از طریق فـــراگردهای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل به نحوی که اهداف تعیین شده برآورده شود(گریفین، نقل از علاقه بند، ۱۳۸۰ : ۱۰).

ج) تعاریفی که به وظایف یا کارکردهای مدیریت تأکید بیشتری دارند:

مدیریت فراگرد برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های اعضای سازمان و استفاده از همه منابع سازمانی برای دست یابی به هدف های سازمان است.(علاقه بند، ۱۳۸۳ :۱۴)

مدیریت فراگرد برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، فرماندهی، هماهنگی، گزارش دهی و  بودجه بندی است (لوتر گیولیک به نقل از الوانی، ۱۳۷۲ : ۹).

د) در بعضی تعاریف بر تصمیم گیری تأکید خاصی شده است:

مدیریت فــراگرد تبدیل اطلاعات به عمل می باشد این فــراگرد تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نمائیم (فورستر به نقل از پرداختچی، ۱۳۷۲ :۹)

مدیریت با تصمیم گیری مترادف بوده و فعالیت و رفتار سازمانی شبکه پیچیده ای از فراگردهای تصمیم گیری است (سایمون به نقل از علاقه بند، ۱۳۸۰: ۱۶).

مدیریت یعنی تصمیم   گیری و این وظیفه    مهم ترین و اصلی ترین نقش مدیریت است( الوانی،۱۳۷۲، :۱۰)

تهیه تدارک و اتخاذ شیوه های لازم برای ایجاد محیطی که آموزش و یادگیری بتواند در آن اتفاق افتد       ( اچستون و گال، نقل از بهرنگی،۱۳۸۰ : ۷۸).

۲-۲. پیشینه و تاریخچه ی مدیریت

۲-۲-۱. اصول بنیادی مدیریت:

۱- مدیریت در مورد موجودات انسانی می باشد. کار مدیر این است که افراد را قادر سازد به انجام کار بپردازند، قوت های افراد را اثربخش سازد و ضعف های ایشان را کنار بگذارد.

۲- چون مدیریت به انسجام افراد در یک فعالیت مشترک می پردازد ، عمیقاً به فرهنگ وابسته است. آنچه مدیران در ژاپن، انگلستان، برزیل و آمریکا انجام می دهند، دقیقاً شبیه هم هستند. چگونگی انجام کار است که می تواند کاملا متفاوت باشد. به همین دلیل یکی از چالش های اصلی که مدیران در کشورهای توسعه یافته با آن روبرو می شوند، این است که بخشی از سنت ها، تاریخ و فرهنگی را که در آن هستند، پیدا کرده و شناسایی نمایند تا بتوانند به عنوان آجرهای بنای مدیریت خود از آنها استفاده کنند.

۳- هر سازمانی نیازمند تعهد به اهداف عمومی و ارزش های مشترک است. بدون چنین تعهدی سازمانی وجود نخواهد داشت.سازمان باید اهداف روشن،ساده و وحدت بخشی داشته باشد. ماموریت اصلی سازمان باید به اندازه کافی روشن، عمومی و قابل تصدیق و تایید باشد. مقاصدی که تجلی بخش آن اهداف هستند باید روشن، عمومی ، قابل تصدیق و تایید باشند.

۴- مدیران باید سازمان و اعضای آن را قادر سازند که به موازات نیازها و تغییر فرصت ها رشد کرده و توسعه یابند. هر سازمانی یک موسسه یادگیری و آموزش است. تربیت و رشد در همه سطوح برقرار گردد.

۵- هر سازمانی مرکب از افرادی با مهارت ها و دانش های مختلفی است که انواع کارهای بسیار متفاوتی را انجام می دهند. باید مبتنی بر ارتباطات و مسئولیت های فردی باشند. همه   ی اعضا نیاز دارند که به هدفی که در پیش دارند فکر کنند و مطمئن گردند که همکاران آنها آن هدف را می شناسند و درک می نمایند.

۶- نه تعداد برونداد و نه رده پایین بودن به خودی خود ملاک مناسبی برای ارزیابی عملکرد مدیریت و سازمان نمی باشد.

۷- مهم ترین چیزی که باید در مورد هر سازمانی به یاد داشت این است که نتایج تنها در خارج (سازمان) وجود دارند. نتیجه یک کسب و کاری رضایت مشتری است.( دراکر،۱۳۹۰ : ۶۱).

مدیران عامل دگردیسی هستند. نیروی کار را در کشورهای توسعه یافته از حالت کارگران دستی به کارگران دانشور تحصیل کرده تبدیل نموده است. این کار با بکارگیری دانش کار تحقیق یافته است. مدیریت تلاش انسان را از همه جهات در یک سازمان واحدی بهم پیوند می دهد و در نتیجه یک عملکرد اجتماعی نوین می گردد.اصول و کاربرد مدیریتی که برای اثربخشی همه سازمان های جامعه مهم است (دراکر،۱۳۹۰: ۶۱).