گردش شغلی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD63

تعداد صفحات :  ۵۰    صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:   ۱۴۰۰۰     تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  گردش شغلی

بخشی از متن:

تعریف شغل

– شغل :از نظر لغوی ،به معنای به کار واداشتن کسی است وآنچه مایه مشغولیت می باشد.از طریق اشتغال ،فرد فعالانه در جریان تولید و خدمات مشارکت می کند وپاداشی نقدی یا جنسی دریافت می دارد.  (شفیع آبادی ، ۱۳۸۹ ) یکی از نیازهای اساسی انسان کسب شغل است . شغلی که بتواند نیازهای معیشتی را تامین کرده ورضایت خاطر ایجاد کند .حتی امروزه یکی از عوامل سلامت روانی را اشتغال در حرفه ی مناسب با فرد می دانند (آخوندی ، ۱۳۸۹ ) .

گردش  شغلی

گردش مشاغل یکی از روشهای توسعه منابع انسانی است که می تواند ضمن توسعه دید کارکنان باعث تقویت روحیه کاری آنان گردد. هدف اصلی از اجرای گردش مشاغل جابجایی، اعطای ترفیع، انتصاب و ارتقا نمی باشد ولی درصورتی که به صورت حساب شده وهدفمند اجرا شود می تواند کمک موثر برای دستیابی صحیح به موارد فوق وهر یک از عوامل انگیزشی وتوسعه ای وحتی طراحی مسیر حرکت مشاغل باشد. دراجرای گردش مشاغل ضرورت دارد عوامل فرهنگی، محیطی، ساختاری و… درنظر گرفته شود،سطوح سازمانی تعیین گردد و با تجزیه و تحلیل شرایط، شیوه مناسب گردش مشاغل تشخیص داده شود.

منظور از گردش تغییر شغل کارمند یا مدیر است که به اشکال ترفیع، تنزل درجه، استعفاء و بازنشستگی و اخراج و براساس قوانین و مقرارت صورت می گیرد.گردش صحیح پرسنل در مشاغل مختلف باعث می شود که تناسب مشاغل با شاغلین آنها بطور مستمر حفظ شود. با توجه به اینکه انسان در جهت تعالی و تکامل حرکت می کند، ثابت نگهداشتن مداوم پرسنل در پستها و مشاغل سازمانی نه به نفع سازمان و نه به نفع کارکنان آن می باشد. گردش کارکنان در سازمان یکی از ابزارهای موثر مدیریت اثربخش بوده و معمولاً به صورتهای مختلف انجام می گیرد. ترفیع ، انتقال، گردش در مشاغل و جدایی موقت یا دائم از خدمت، گردش عمده منابع انسانی در سازمان به حساب می آید.

انتصاب صحیح از جمله اقداماتی است که در کاربرد مطلوب منابع انسانی می تواند نقش اساسی ایفا نماید. اما انتصاب هرگز برای ابد انجام نمی شود. بلکه بر اساس شایستگی ها، تجربیات و دانشی که افراد در طول خدمت کسب می کنند باید به مشاغل بالاتر ارتقاء یافته و یا اینکه در مشاغل با مسئولیت های مختلف جابجا شوند. گردش های عمودی(ترفیع و تنزیل) و گردش های افقی(انتقال) و سایر گردش ها، اگر به طور صحیح و منظم انجام شود، نه تنها اثربخشی منابع انسانی را بالا می برد، بلکه سازمان را از رکود و یکنواختی خارج کرده و باعث رضایت کارکنان و در نتیجه افزایش کارائی و اثربخشی موسسه می گردد (میر سپاسی، ۱۳۸۲ ، ص ۳۷۱) .

 گردش از لحاظ سازمانی به چهار نوع کلی بالا، پایین، افقی و خارج از سازمان تقسیم می شود. همان طور که در شکل مشاهده می شود اشکال مختلف گردش با این چهار نوع مذکور اینگونه مطابقت داده شده اند (سعادت، ۱۳۸۴، ص  ۳۴ ) .

فهرست مطالب

گردش شغلی  ۲

تعریف شغل    ۲

گردش  شغلی ۲

چرخش‌ شغلی‌ ۳

گردش شغلی،تکنیک بهسازی منابع انسانی   ۶

تاثیرات مثبت و منفی گردش شغلی در سازمانها :    ۷

الف : مزایای گردش شغلی درسازمانها ۷

گردش شغلی و رضایت شغلی ۹

در ادامه مهمترین پیامدهای کاهش رضایت شغلی شرح داده می شود :         ۱۲

توسعه شغل    ۱۶

برنامه زمانی کار        ۱۶

غنی سازی شغل       ۱۷

ب : نکات منفی گردش شغلی ۱۸

در این قسمت به تشریح یکی از نکات منفی گردش شغلی ( تنش شغلی از احساس عدم امنیت شغلی ) پردازیم        ۱۸

گردش کاری و تنش کاری  :  ۱۸

عوارض فیزیولوژیکی   ۲۳

عوارض عاطفی و احساساتی   ۲۷

عوارض رفتاری ۲۷

عوارض روانی  ۲۹

کارآمدی چرخش شغلی در سازمان   ۲۹

نمونه های موفق اجرای طرح گردش مشاغل ۳۲

پیشنهاد الگوی مناسب گردش شغلی برای موسسات تحقیقاتی       ۴۰

۲-۳– پیشینه عملی   ۴۲

منابع:  ۴۸