ارزش ویژه برند داخلی سازمان- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول:PMD28

تعداد صفحات :   ۳۵   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۱۲۰۰۰    تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد ارزش ویژه برند داخلی سازمان 

فهرست مطالب

ارزش ویژه برند داخلی سازمان         ۳

برند    ۳

۲-۴ عملکرد برند      ۴

۲-۵ ارزش ویژه برند   ۵

۲-۶ برند، عملکرد برند و برندسازی داخلی    ۸

۲-۷  نظریه هدف گذاری      ۹

۲-۸ سختی هدف      ۱۰

۲-۹ شفافیت هدف    ۱۱

۲-۱۰  اثرات برندسازی داخلی         ۱۱

شکل ۲-۱الگوی نظریه هدف گذاری  ۱۳

۲-۱۱  اعتماد برند     ۱۴

۲-۱۲ ارتباط برند      ۱۵

۲-۱۳ وجهه برند       ۱۶

۲-۱۴ ویژگی های برند جهانی         ۱۷

۲-۱۵  ارزش ویژه برند         ۱۸

۲-۱۶ کیفیت درک شده       ۱۸

۲-۱۷ وفاداری به برند ۱۸

۲-۱۸ آگاهی از برند تجاری   ۱۹

۲-۱۹  تداعی برند     ۲۰

شکل ۲-۲ مدیریت ارزش ویژه برند (کرباسی ور ویاردل ۱۳۹۰)      ۲۱

۲-۲۰ ویژگی های فردی موثر بر برند ۲۱

۲-۲۱  تمایل به تجربه         ۲۲

۲-۲۲ ارزش لذت جویانه      ۲۲

۲-۲۳  برون گرایی    ۲۲

۲-۲۴ پژوهش های داخلی    ۲۸

جدول  ۲-۱ خلاصه‌ای از نتایج پژوهش‌های پیشین  ۳۳

منابع فارسی   ۳۵

منابع لاتین    ۳۷