بهبود عملکرد موسسات مالی و بانک ها- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD20

تعداد صفحات :   ۲۲   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت   ۸۰۰۰    تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  بهبود عملکرد موسسات مالی و بانک ها

فهرست مطالب

بهبود عملکرد موسسات مالی و بانک ها       ۳

۲-۲-۱ مفهوم عملکرد بانک   ۳

عوامل موثر بر  افزایش قدرت بانکها در تأمین منابع مالی     ۵

۲-۲-۱-۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات        ۵

۲-۲-۱-۱-۲ مهارتهای نیروی انسانی ۶

۲-۲-۱-۱-۳ تنوع خدمات بانکی      ۶

۲-۲-۱-۱-۴ کیفیت خدمات بانکی   ۷

۲-۲-۱-۱-۵ رضایت مشتریان از کارکنان بانک       ۷

۲-۲-۱-۱-۶ مطلوبیت محیط داخلی بانک    ۸

۲-۲-۱-۱-۷ مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها ومؤسسات مالی         ۸

۲-۲-۲ استفاده از شاخصهای CAMEL       ۹

۲-۲-۲-۱ کفایت سرمایه      ۹

۲-۲-۲-۲ کیفیت داراییها     ۱۰

۲-۲-۲-۳ کیفیت مدیریت    ۱۰

۲-۲-۲-۴ درآمدها     ۱۰

۲-۲-۲-۵ نقدینگی    ۱۰

۲-۲-۳ مدیریت ریسک        ۱۱

۲-۲-۳-۱ ریسک اعتباری     ۱۱

۲-۲-۳-۲ ریسک نقدینگی    ۱۲

۲-۲-۳-۳ ریسک نرخ سود مالی       ۱۲

۲-۲-۳-۴ ریسک توانایی      ۱۲

۲-۲-۴ بهینه گزینی   ۱۳

۲-۲-۴-۱ اندازه بانک ۱۳

۲-۲-۴-۲ کنترل هزینهها     ۱۳

۲-۲-۴-۳ ساختار سپردهها   ۱۳

۲-۲-۴-۴ بهرهوری کارکنان  ۱۴

۲-۲-۴-۵ اهرم مالی  ۱۴

۲-۲-۴-۶ توسعه درآمدهای کارمزد   ۱۴

شکل ۲-۵: نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانکها(مبصر، ۱۳۸۸، ص۳۰)         ۱۵

۲-۲-۴-۷ رشد         ۱۵

۲-۶-۱ تحقیقات انجام شده در ایران ۱۵

۲-۶-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران         ۱۷

منابع فارسی   ۱۹

منابع لاتین    ۲۴