عملکرد صادراتی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD17

تعداد صفحات :  ۲۹    صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۱۰۰۰۰    تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  عملکرد صادراتی

فهرست مطالب

عملکرد صادراتی       ۳

عوامل موثر بر عملکرد صادراتی        ۴

شکل۱: ساخت مدل های عملکرد صادراتی (ایوانز،۲۰۰۱)    ۶

اندازه گیری عملکرد صادراتی ۷

استراتژی بازار – محصول      ۸

۱.۱۳.۲    انتخاب بازار و عملکرد صادراتی    ۸

۲.۱۳.۲ محصولات ارائه شده و عملکرد صادراتی      ۹

۳.۱۳.۲ رقابت بر روی قیمت  ۱۰

۴.۱۳.۲ شدت تبلیغات و عملکرد صادراتی    ۱۰

۵.۱۳.۲ توزیع ۱۱

۶.۱۳.۲ اجرای استراتژی       ۱۲

۷.۱۳.۲ ویژگی های سازمانی ۱۳

۸.۱۳.۲  تعهدات صادرات     ۱۴

۹.۱۳.۲  ویژگی های محیطی ۱۵

موانع صادرات  ۱۶

۱-  مشخص نبودن استانداردهای محصول در خارج :         ۱۷

۲- کسب منابع مالی از مشتریان خارجی :    ۱۷

۳-  نداشتن نمایندگی های فعال در خارج از کشور : ۱۷

حضور رقابتی پایدار    ۲۱

پیشینه تحقیق ۲۱

تحقیقات داخلی        ۲۱

۲.۱۵.۲ تحقیقات خارجی     ۲۴

منابع فارسی : ۲۵

منابع انگلیسی :        ۲۷