رفتار مصرف کننده- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PMD7

تعداد صفحات :    ۱۸  صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۸۰۰۰    تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  رفتار مصرف کننده

فهرست مطالب

رفتار مصرف کننده    ۳

۲-۱۳-۱- تعریف رفتار مصرف کننده ۴

۲-۱۳-۲- مفاهیم کلیدی رفتار مصرف کننده         ۵

۱-رفتار مصرف کننده انگیزشی است ۵

۲-رفتار مصرف کننده در برگیرنده فعالیتهای زیادی است    ۵

۳- رفتار مصرف کننده یک فر آیند است      ۵

۴-رفتار مصرف کننده در زمانهای مختلف دارای  پیچیدگی های متفاوت است   ۵

۵-رفتار مصرف کننده نقش های مختلفی را در بر می گیرد ۵

۶- رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی است       ۶

۷- رفتار مصرف کننده در افراد مختلف متفاوت است         ۶

۲-۱۳-۳- مدل نیکوزیا         ۷

۲-۱۳-۴- مدل هوارد – شث  ۷

مدل پردازش اطلاعات بتمن درمورد انتخاب کالا توسط مصرف کنندگان         ۸

۲-۱۳-۵- مدل کاتلر برای رفتار خرید مشتری        ۹

۲-۱۴- فرآیند تصمیم گیری مشتری در خرید        ۹

۱- شناخت مساله      ۱۰

۲- جمع آوری اطلاعات        ۱۰

۳- ارزیابی گزینه ها   ۱۰

خرید   ۱۰

۵-رفتار پس از خرید  ۱۰

۲-۱۵- چهارچوب نظری       ۱۰

تصویر ۱-۲- قالب و چارچوب تجارت الکترونیک      ۱۱

۲-۱۶- پیشینه تحقیق         ۱۲

۲-۱۶-۱- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور       ۱۲

۲-۱۶-۲- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    ۱۴

فهرست منابع  ۱۷