پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

ME26 -اصول فرآیند اکستروژن و بررسی پرامترهای آن

کد محصول: me26

فایل word

60 صفحه

15000 تومان

مقدمه........1

 

فصل اول : روش های اکستروژن.... 4

 

 فصل دوم : مزایا و معایب اکستروژن مستقیم و غیر مستقیم.9

2-1    مزایای اکستروژن مستقیم.........9

2-2    معایب اکستروژن مستقیم.... ....9

2-3    مزایای اکستروژن غیر مستقیم..... ...10

2-4    معایب اکستروژن غیر مستقیم....... ..10

 

فصل سوم : چگونگی سیلان در فرآیند اکستروژن مستقیم توپر ...11

3-1     مولفه های مختلف انرژی به کاررفته در فرآیند...11

3-2     روشهای نمایان سازی چگونگی جریان فلز در اکستروژن......12

 

فصل چهار:  نیروی لازم در اکستروژن....15

4-1   مقدمه..15

4-2    محاسبه نیرو ها در فرآیند اکستروژن18

4-2-1    کرنش حقیقی...18

4-2-2    نرخ کرنش..19

4-2-3    تنش سیلان.........19

4-2-4    نیروی پرسکاری گرم...20

4-2-5    نیروی پرسکاری سرد...22

 

فصل پنجم: اکستروژن عرضی.....23

5-1    مقدمه23

5-2     نیروی مورد نیاز در اکستروژن عرضی ......24

 

فصل ششم: اکستروژن نیمه گرم.25

6-1    مقدمه.........25

6-2    مزایای اکستروژن نیمه گرم.....26

 

فصل هفتم: اکستروژن هیدرو استاتیکی........28

7-1    مقدمه28

7-2    تاثیر درجه حرارت در اکستروژن داغ30

7-3    ریز ساختار در اکستروژن گرم...32

 

فصل هشتم: روانکاری در فرآیند اکستروژن.37

8-1   مقدمه.37

8-2   روانکاری در فرآیند اکستروژن گرم.....38

8-3    روانکاری در اکستروژن سرد ...41

 

فصل نهم: عیوب ممکن در محصولات اکستروژن..43

9-1   مقدمه.43

9-2    علل عیوب اکستروژن ....44

9-3     انواع عیوب در محصول فرایند اکستروژن 45

 

فصل دهم:رفتار مواد اکستروژن پذیر....47

10-1   خصوصیات مواد مناسب برای فرایند اکستروژن گرم...47

10-2   خصوصیات مواد مناسب برای فرایند اکستروژن سرد..52

10-3   بررسی قابلیت اکستروژن فلزات اکستروژن پزیر.54

10-3-1   مس و آلیاژهای آن...54

10-3-2   سرب، روی، قلع.......55

10-3-3   زیرکونیم و آلیاژهای آن.....55

 

 

مراجع :

 

1- مراجع فارسی ........56

2- اینترنت .........56

3- مراجع لاتین 57

 

کد محصول: me26

فایل word

60 صفحه

15000 تومان

مقدمه........1

 

فصل اول : روش های اکستروژن.... 4

 

 فصل دوم : مزایا و معایب اکستروژن مستقیم و غیر مستقیم.9

2-1    مزایای اکستروژن مستقیم.........9

2-2    معایب اکستروژن مستقیم.... ....9

2-3    مزایای اکستروژن غیر مستقیم..... ...10

2-4    معایب اکستروژن غیر مستقیم....... ..10

 

فصل سوم : چگونگی سیلان در فرآیند اکستروژن مستقیم توپر ...11

3-1     مولفه های مختلف انرژی به کاررفته در فرآیند...11

3-2     روشهای نمایان سازی چگونگی جریان فلز در اکستروژن......12

 

فصل چهار:  نیروی لازم در اکستروژن....15

4-1   مقدمه..15

4-2    محاسبه نیرو ها در فرآیند اکستروژن18

4-2-1    کرنش حقیقی...18

4-2-2    نرخ کرنش..19

4-2-3    تنش سیلان.........19

4-2-4    نیروی پرسکاری گرم...20

4-2-5    نیروی پرسکاری سرد...22

 

فصل پنجم: اکستروژن عرضی.....23

5-1    مقدمه23

5-2     نیروی مورد نیاز در اکستروژن عرضی ......24

 

فصل ششم: اکستروژن نیمه گرم.25

6-1    مقدمه.........25

6-2    مزایای اکستروژن نیمه گرم.....26

 

فصل هفتم: اکستروژن هیدرو استاتیکی........28

7-1    مقدمه28

7-2    تاثیر درجه حرارت در اکستروژن داغ30

7-3    ریز ساختار در اکستروژن گرم...32

 

فصل هشتم: روانکاری در فرآیند اکستروژن.37

8-1   مقدمه.37

8-2   روانکاری در فرآیند اکستروژن گرم.....38

8-3    روانکاری در اکستروژن سرد ...41

 

فصل نهم: عیوب ممکن در محصولات اکستروژن..43

9-1   مقدمه.43

9-2    علل عیوب اکستروژن ....44

9-3     انواع عیوب در محصول فرایند اکستروژن 45

 

فصل دهم:رفتار مواد اکستروژن پذیر....47

10-1   خصوصیات مواد مناسب برای فرایند اکستروژن گرم...47

10-2   خصوصیات مواد مناسب برای فرایند اکستروژن سرد..52

10-3   بررسی قابلیت اکستروژن فلزات اکستروژن پزیر.54

10-3-1   مس و آلیاژهای آن...54

10-3-2   سرب، روی، قلع.......55

10-3-3   زیرکونیم و آلیاژهای آن.....55

 

 

مراجع :

 

1- مراجع فارسی ........56

2- اینترنت .........56

3- مراجع لاتین 57

 

کد محصول: me26

فایل word

60 صفحه

15000 تومان

مقدمه........1

 

فصل اول : روش های اکستروژن.... 4

 

 فصل دوم : مزایا و معایب اکستروژن مستقیم و غیر مستقیم.9

2-1    مزایای اکستروژن مستقیم.........9

2-2    معایب اکستروژن مستقیم.... ....9

2-3    مزایای اکستروژن غیر مستقیم..... ...10

2-4    معایب اکستروژن غیر مستقیم....... ..10

 

فصل سوم : چگونگی سیلان در فرآیند اکستروژن مستقیم توپر ...11

3-1     مولفه های مختلف انرژی به کاررفته در فرآیند...11

3-2     روشهای نمایان سازی چگونگی جریان فلز در اکستروژن......12

 

فصل چهار:  نیروی لازم در اکستروژن....15

4-1   مقدمه..15

4-2    محاسبه نیرو ها در فرآیند اکستروژن18

4-2-1    کرنش حقیقی...18

4-2-2    نرخ کرنش..19

4-2-3    تنش سیلان.........19

4-2-4    نیروی پرسکاری گرم...20

4-2-5    نیروی پرسکاری سرد...22

 

فصل پنجم: اکستروژن عرضی.....23

5-1    مقدمه23

5-2     نیروی مورد نیاز در اکستروژن عرضی ......24

 

فصل ششم: اکستروژن نیمه گرم.25

6-1    مقدمه.........25

6-2    مزایای اکستروژن نیمه گرم.....26

 

فصل هفتم: اکستروژن هیدرو استاتیکی........28

7-1    مقدمه28

7-2    تاثیر درجه حرارت در اکستروژن داغ30

7-3    ریز ساختار در اکستروژن گرم...32

 

فصل هشتم: روانکاری در فرآیند اکستروژن.37

8-1   مقدمه.37

8-2   روانکاری در فرآیند اکستروژن گرم.....38

8-3    روانکاری در اکستروژن سرد ...41

 

فصل نهم: عیوب ممکن در محصولات اکستروژن..43

9-1   مقدمه.43

9-2    علل عیوب اکستروژن ....44

9-3     انواع عیوب در محصول فرایند اکستروژن 45

 

فصل دهم:رفتار مواد اکستروژن پذیر....47

10-1   خصوصیات مواد مناسب برای فرایند اکستروژن گرم...47

10-2   خصوصیات مواد مناسب برای فرایند اکستروژن سرد..52

10-3   بررسی قابلیت اکستروژن فلزات اکستروژن پزیر.54

10-3-1   مس و آلیاژهای آن...54

10-3-2   سرب، روی، قلع.......55

10-3-3   زیرکونیم و آلیاژهای آن.....55

 

 

مراجع :

 

1- مراجع فارسی ........56

2- اینترنت .........56

3- مراجع لاتین 57

 

کد محصول: me26

فایل word

60 صفحه

15000 تومان

مقدمه........1

 

فصل اول : روش های اکستروژن.... 4

 

 فصل دوم : مزایا و معایب اکستروژن مستقیم و غیر مستقیم.9

2-1    مزایای اکستروژن مستقیم.........9

2-2    معایب اکستروژن مستقیم.... ....9

2-3    مزایای اکستروژن غیر مستقیم..... ...10

2-4    معایب اکستروژن غیر مستقیم....... ..10

 

فصل سوم : چگونگی سیلان در فرآیند اکستروژن مستقیم توپر ...11

3-1     مولفه های مختلف انرژی به کاررفته در فرآیند...11

3-2     روشهای نمایان سازی چگونگی جریان فلز در اکستروژن......12

 

فصل چهار:  نیروی لازم در اکستروژن....15

4-1   مقدمه..15

4-2    محاسبه نیرو ها در فرآیند اکستروژن18

4-2-1    کرنش حقیقی...18

4-2-2    نرخ کرنش..19

4-2-3    تنش سیلان.........19

4-2-4    نیروی پرسکاری گرم...20

4-2-5    نیروی پرسکاری سرد...22

 

فصل پنجم: اکستروژن عرضی.....23

5-1    مقدمه23

5-2     نیروی مورد نیاز در اکستروژن عرضی ......24

 

فصل ششم: اکستروژن نیمه گرم.25

6-1    مقدمه.........25

6-2    مزایای اکستروژن نیمه گرم.....26

 

فصل هفتم: اکستروژن هیدرو استاتیکی........28

7-1    مقدمه28

7-2    تاثیر درجه حرارت در اکستروژن داغ30

7-3    ریز ساختار در اکستروژن گرم...32

 

فصل هشتم: روانکاری در فرآیند اکستروژن.37

8-1   مقدمه.37

8-2   روانکاری در فرآیند اکستروژن گرم.....38

8-3    روانکاری در اکستروژن سرد ...41

 

فصل نهم: عیوب ممکن در محصولات اکستروژن..43

9-1   مقدمه.43

9-2    علل عیوب اکستروژن ....44

9-3     انواع عیوب در محصول فرایند اکستروژن 45

 

فصل دهم:رفتار مواد اکستروژن پذیر....47

10-1   خصوصیات مواد مناسب برای فرایند اکستروژن گرم...47

10-2   خصوصیات مواد مناسب برای فرایند اکستروژن سرد..52

10-3   بررسی قابلیت اکستروژن فلزات اکستروژن پزیر.54

10-3-1   مس و آلیاژهای آن...54

10-3-2   سرب، روی، قلع.......55

10-3-3   زیرکونیم و آلیاژهای آن.....55

 

 

مراجع :

 

1- مراجع فارسی ........56

2- اینترنت .........56

3- مراجع لاتین 57

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید