لیست wiley:Human Resource Management

مقاله انگلیسی با ترجمه قدرت درک شده سیستم منابع انسانی و واکنش های کارکنان نسبت به تغییر: بررسی مجدد اختیارات منابع انسانی به عنوان عامل تغییر

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه وایلی
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده34000  تومان

مشاهده جزییات