لیست Emerald:Journal of Service Management

مقاله انگلیسی با ترجمه تعامل مشتریان با کارکنان در فعالیت های خدماتی : پیوند رفتارهای تعامل خدماتی کارکنان و مشتری از طریق انرژی ارتباطی و انسجام تعامل

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  35 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 46   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده45000  تومان

مشاهده جزییات