اطلاعیه

لیست Emerald:Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics

مقاله انگلیسی با ترجمه بازنگری ناهماهنگی شناختی: نوع شناسی حالات شناختی پس از تصمیم گیری خریداران B2B و پیامدهای آن برای متخصصان فروش

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  24 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 46000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه شناسایی ساختار بازار برای نظارت بر رقابت محصول با استفاده از مدل هوشمند مبتنی بر رفتار مصرف کننده

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  25 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 43   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده44000  تومان

مشاهده جزییات