اطلاعیه

پروپوزال بررسی آلودگی های قارچی تلفن همراه و نقش این آلودگی ها در ایجاد عفونت های بیمارستانی

کد محصول: PPZ53

عنوان فارسی:

نمونه پروپوزال اتاق عمل:  بررسی آلودگی های قارچی تلفن همراه و نقش این آلودگی ها در ایجاد عفونت های بیمارستانی

عنوان انگلیسی:

Study on fungal contamination of mobilephones and its role in  nosocomial infections

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه:  ۱۸ صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

۱)آیا تلفن همراه شاغلین بیمارستان و همراهان بیماران به عناصر قارچی آلوده هستند؟

۲)آیا میزان آلودگی تلفن های همراه افراد فوق بالاتر از ۵۰% می باشد؟

۳)آیا میزان آلودگی قارچی تلفن های همراه شاعلین در بخش های مختلف بیمارستان متفاوت است؟

۴)آیا میزان آلودگی قارچی تلفن های همراه  همراهان بیماران بیشتر از شاعلین در بخش های مختلف بیمارستان است؟

۵)شایعترین قارچ های جداشده از تلفن های همراه کدام است؟

۶) آیا عناصر قارچی جداشده از تلفن همراه جزو عوامل قارچی تهدید کننده زندگی بیماران بستری در بیمارستان هستند؟

سر فصل ها:

محل اجرای طرح

نوع طرح

نوع مطالعه

معرفی طرح و بیان مساله

تعریف واژه ها

بررسی متون

اهداف و فرضیات

هدف کلی طرح

اهداف اختصاصی طرح

 فرضیات (یاسوالات تحقیق) :

قسمت سوم: اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح

خلاصه روش اجراء طرح

جمعیت مورد مطالعه

روش نمونه گیری

حجم نمونه

روش اجرای طرح

معیارهای ورود و خروج مطالعه

و) شیوه گردآوری اطلاعات:

ز) ابزار گردآوری اطلاعات:

۲-۳) جدول متغیرها

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری

۴-۳) جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت کار   در طول ۶ ماه متوالی

۵-۳) ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم: اطلاعات مربوط به هزینه ها

منابع و مأخذ

چکیده ای از طرح تحقیقاتی

خلاصه طرح در ۲۰۰ الی۳۰۰ کلمه