طراحی خطوط انتقال گاز

کد محصول SH149

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه۵
معادله کلی جریان پایدار۵
عدد رینولدز۸
فاکتور انتقال اصطکاک۸
نمونه های کلی از معادلات مورد استفاده
معادله     Spitzglass12
معادله    Weymouth 13
معادله     PANHADLE13
معادله   RHODES14
معادله    AGA16
جریان دو فازی: ۱۷
لغزش/ سد مایع ۱۷
الگوهای جریان دو فازی۱۸
روشهای طراحی۱۹
استفاده ازمعادلات جریانهای تک فازه گازی در جریان دو فازه
مدلهای جریان چند فازه ۲۲
رابطه Dukler24
رابطه Flannigan28
روابط Begg &  Brill  ۲۹
ضرایب تعیین شده تجربی برای محاسبه سد مایع۳۱
طراحی تجهیزات خطوط لوله
علائم نقشه کشی در خطوط  لوله ۳۵
اقدامات کلی:
ضریب طراحی خطوط لوله۴۱
فاکتور F42
ضریب درجه حرارت T 43
ضریب اتصال طولی E43
تجهیزات گاز ترش۴۳
محاسبات
اکستروژن۴۵
تقویت انشعاب۵۴
حداقل شعاع انحناء برای خم از زیر،خم جانبی وخم از بالا ۵۸
محاسبات حداقل شعاع خمکاری درخمهای غیرکارگاهی۶۳
مشخصات لوله استاندارد۶۳
پوشش لوله۶۵
شیرهای خطوط لوله۶۶
اتصالات خطوط لوله
زانویی ۷۶
سه راهی ۷۷
فلنج ها۸۰
اتصالات انشعاب۸۲
پیوست
پیش گرم نمودن۸۴
تنش زدائی۸۵
لوله های فولادی۸۷
محدویتهای مقادیر  وضرایب در طراحی لوله۹۰
تعیین مقاومت باقیمانده لوله خورده شده۹۱
منابع و مراجع