مروری بر کاتالیست ها

کد محصول SH140

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : اهیم کاتالیست
مقدمه
تاریخچه کاتالیست
سرعت واکنش
فاکتور مؤثر
واکنش کاتالیستی همگن و نا همگن
حامل ها
پیش برنده ها
سموم کاتالیست
کثیف شدن کاتالیست
سینرتینگ
ممانعت کننده ها
فعالیت
انتخاب کنندگی
پایداری

فصل دوم: کراکینگ کاتالیستی
مقدمه
واکنشهای  کراکینگ کاتالیستی
احیاء مجدد کاتالیست
کاتالیست های کراکینگ
ارزیابی کاتالیست
مسمومیتها

فصل سوم : دیل کاتالیستی
مقدمه
واکنشهای ریفرمینگ
فعالیت
انتخاب کنندگی
پایداری
توسعه کاتالیست
تهیه کاتالیست
توسعه تبدیل کاتالیستی
کاتالیستهای چند منظوره
ترکیب کاتالیست
آلومین ها
کاتالیستهای تجارتی
پراکندگی کاتالیستها
دانسیته کاتالیست
مساحت سطح
ابعاد کاتالیست
سموم کاتالیست
احیاء مجددکاتالیست

فصل چهارم : رو کراکینگ کاتالیستی
مقدمه
کاتالیست ها
نقش فلزات کاتالتیستی در هیدرو کراکینگ
کاتالیستهای اکسید اسیدی –پلاتین برای هیدرو کراکینگ
فعالیت هیدرو ژناسیون پلاتین
فعالیت اسیدی
احیاءمجدد کاتالیست

فصل پنجم : تصفیه هیدروژنی نفتا
مقدمه: (آماده سازی خوراک
شرایط عملیاتی
کاتالیستهای تصفیه هیدروژنی
مواد پایه کاتالیست
احیا مجدد کاتالیست
خلاصه فصل

فصل ششم : حمل و نقل کاتالیست و پر کردن راکتور
مقدمه:
حمل و نقل بشکه های کاتالیست
الک کردن کاتالیست
ریختن کاتالیست در راکتور
پرکردن راکتور گشاد
منابع و مأخذ