بررسی سیستم های توربین گازی

کد محصول SH131

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

سیستم روغنکاری ۱
سیستم هیدرولیک ۱۱
سیستم Trip Oil ۱۸
سیستم IGV ۲۷
سیستم Starting  ۳۱
سیستم سوخت گازوئیل ۳۶
سیستم سوخت گاز ۴۷
سیستم هوای سیل ۵۳
سیستم اتمایزینگ و سیستم پرژ گازوئیل ۶۱
سیستم پرژ مسیر گاز ۷۱
سیستم Cooling Water ۷۴
سیستم تهویه و گرمایش کوپه‌ها ۸۰
سیستم اطفاء حریق ۸۵
سیستم Water Wash ۸۹
Setting ۹۷
DIAGRAM, SCHEM PP-LUB OIL-0416 ۱۰۸
DIAGRAM, SCHEM PP-LUB OIL-0416 ۱۰۹
DIAGRAM, SCHEM PP-HYDR SUPPLY-0434 ۱۱۰
DIAGRAM, SCHEM PP-TRIP OIL- 0418 ۱۱۱
DIAGRAM, SCHEM PP- IGV- 0469 ۱۱۲
DIAGRAM,SCHEM PP-STARTING MEANS- 0421 ۱۱۳
DIAGRAM, SCHEM PP- LIQ FUEL-0424 ۱۱۴
DIAGRAM, SCHEM PP-FUEL GAS- 0422 ۱۱۵
DIAGRAM, SCHEM PP-CL & SLG AIR- 0417 ۱۱۶
DIAGRAM, SCHEM PP- ATOMIZING AIR- 0425 ۱۱۷
DIAGRAM, SCHEM PP- FUEL PURGE- 0477 ۱۱۸
DIAGRAM, SCHEM PP- COOLING WATER- 0420 ۱۱۹
DIAGRAM, SCHEM PP- FLOW- HEATING & VENT- 0436 ۱۲۰
DIAGRAM, SCHEM PP- FIRE PROTECT- 0426 ۱۲۱
DIAGRAM, SCHEM PP- TURB & CPRSR WSHG- 0442 ۱۲۲