بازیابی حلال ها در صنایع رنگ و رزین

کد محصول SH130

تعداد صفحات: ۷۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : حلال ها و انوع آن
مقدمه
انواع حلال ها
۱- حلالهای ۴۰۴، ۴۰۶ و ۴۱۰
۱-۱- ساختار
۱-۲- مشخصات
۱-۳- کاربرد
۲-  حلال های ۴۰۰ و ۴۰۹ (آروماتیک بالا)
۲- ۱- ساختار
۲-۲- مشخصات
۲-۳- کاربرد
۳-  حلال های ۴۰۲ و ۴۰۳
۳- ۱- ساختار
۳-۲- مشخصات
۳-۳- کاربرد

فصل دوم : تکنولوژی و رنگ
مقدمه
۱- رزین
رزین های طبیعی :
انواع رزین های طبیعی :
رزین های مصنوعی :
۲- پیگمان ها و اکستندرها
سیلکات آلومینیوم – خاک چینی  Al2o3  ,  ۲Sio2 , 2H2o
سیلیکات منیزیم (تالک)       ۲Mgo4 , sio2 , H2o
میکا : K2o  ,  ۲Al2o3 , 6Sio2 , 2H2o
سیلیس ( سیلیکا Sio2 ) :
سولفات کلسیم به CaSo4 ,  ۲H2o CaSo4 پلاستر پاریس :
آزبست Mg3ca(Sio3)4 گچ پاریس :
معرفی رنگدانه ها :
تهیه تیتان آناتاس ( روش سولفات) :
۳- حلال
۴- مواد افزودنی ( پرکننده ها و کمک کننده ها )

فصل سوم : دسته بندی رنگها
اصول فرمول نویسی رنگ :
(A) مرحله اول :
(B) مرحله دوم :
( C ) مرحله سوم :
( D ) مرحله چهارم :
( E ) مرحله نهایی :
طریقه فرمولیزاسیون عددی یک رنگ ساختمانی :
فرمول یک رنگ سفید هوا خشک ساختمانی

فصل چهارم : بازیابی حلال ها در صنایع رنگ و رزین
مقدمه
۱¬- استخراج با فاز جامد
۱¬-۲- دلایل جایگزینی استخراج با فاز جامد با استخراج مایع- مایع
۱¬-۳- مراحل انجام استخراج با فاز جامد
۱¬-۴- هدف از استخراج با فاز جامد
۱¬-۵- خصوصیات فاز جامد
۱-۶- انواع فازهای جامد
۱-۷- ویژگی¬های پلیمرها¬ی قالب مولکولی
۱-۸- مزایای روش
۱-۹- کاربردهای استخراج با فاز جامد
۱-۱۰- عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد
۲¬- میکرواستخراج با فاز جامد
۲-۱- مزایای میکرو استخراج با فاز جامد
۲-۲- پارامترهای بهینه¬سازی کردن میکرواستخراج با فاز جامد
۲-۳- عوامل موثر بر مقدار ماده¬ی جذب شده
۲-۴- انواع روش¬های نمونه برداری
۲-۵- انتخاب روش استخراج
۲-۶- معایب میکرواستخراج با فاز جامد

فصل پنجم : بازیابی حلال ها در صنایع رنگ و  انواع روش ها
۱. روش¬های تجزیه ای
۱- ۱. اکسیداسیون VOCها
۱-۱-۱. اکسیداسیون حرارتی
۱-۱-۲. اکسیداسیون کاتالیزوری
۱-۲. تصفیه بیولوژیکی VOCها
۱-۲-۱. بیوفیلتراسیون
۲.  بازیابی VOCها
۲-۱. میعان سازی VOCها
۲-۲. جذب عمقی
۲-۳. فرآیندهای بازیابی بر پایه غشاء
۲-۴. جذب سطحی
۲-۴-۱. جذب سطحی بر پایه کربن فعال
بحث و نتیجه گیری
منابع