طراحی مخازن تحت فشار

کد محصول SH119

تعداد صفحات: ۱۷۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: مخازن تحت فشار عمودی ۱
پیشگفتار ۲
اجزای تشکیل دهنده مخزن تحت فشار ۴
اصول اولیه طراحی مخزن تحت فشار در صنعت ۵
روش کلی طراحی مخازن تحت فشار ۸
۱-۱ ضخامت پوسته تحت فشار داخلی ۹
۱-۱-۱ پوسته استوانه ای ۱۰
۱-۱-۲ طراحی مخازن و تیوبهای تحت فشار خارجی ۱۲
۱-۱-۳ چند نکته در مورد طراحی مخازن تحت فشار خارجی ۱۷
۱-۲ کلگی ها ۱۷
۱-۳ طراحی انواع تکیه گاههای مخازن عمودی ۲۶
۱-۳-۱ تکیه گاه Skirt 26
۱-۳-۲ تکیه گاه Leg 31
۱-۳-۳ آنالیز تنش مخزن حمایت شده به وسیله Leg 33
۱-۳-۴ تکیه گاه Lug 35
۱-۳-۵ آنالیز تنش مخزن حمایت شده به وسیله Lug 36
۱-۴ Manhole 38
۱-۵ طراحی پیچهای لنگری(Anchor Bolt) 39
۱-۵-۱ تعداد پیچهای لنگری ۳۹
۱-۵-۲ قطر پیچهای لنگری ۳۹
۱-۶ طراحی Base ring (روش تقریبی) ۴۰
۱-۶-۱ Gusset Plate 42
۱- ۷ Lifting Trunnion 44
۱-۸ Tailing Lug 44
۱-۹ Lifting Lug 45
۱-۱۰ Earth Connection 45
۱-۱۱ Vortex Breaker 47
۱-۱۲ رینگهای تقویتی ۴۸
۱-۱۲-۱ اتصال رینگهای تقویتی ۵۸
۱-۱۳ اثر نیروی باد ۶۳
۱-۱۴ بارهای ناشی از زمین لرزه ۶۶
۱- ۱۵ توضیحات مختصری در مورد صدور نقشه های ساخت ۶۷
۱-۱۵-۱ General Assembly 67
۱-۱۵-۲ Vessel Attachment 71
۱-۱۵-۳ Name Plate 72
۱-۱۵-۴ Template Details 73
۱-۱۵-۵ Shipping Style 74
۱-۱۵-۶ Ladder & Platform Detail 76
۱-۱۵-۷ اصطلاحات مورد استفاده در نقشه ۷۶

فصل دوم: مخازن تحت فشار افقی ۹۱
۲-۱ مخازن تحت فشار افقی ۹۲
۲-۲ Saddle 92
۲-۳ قسمتهای مختلف یک Saddle 100
۲-۳-۱ Wear Plate 100
۲-۳-۲ Base Plate 100
۲-۳-۳ Web Plate 100
۲-۳-۴ nner & Outer Ribs 101

فصل سوم: مخازن تحت فشار کروی ۱۰۲
۳-۱ طراحی پوسته های کروی تحت فشار داخلی ۱۰۳
۳-۲ طراحی پوسته های کروی تحت فشار خارجی ۱۰۴

فصل چهارم: مخازن اتمسفریک ۱۰۶
۴-۱ طراحی ۱۰۷
۴-۲ ورقهای کف مخزن ۱۰۷
۴-۳ طراحی پوسته ۱۰۸
۴-۴ تنش مجاز ۱۰۹
۴-۵ محاسبه ضخامت به روش ۱-FOOT 109
۴-۶ محاسبه ضخامت به روش Variable-Design-Point 111
۴-۷ محاسبات ۱۱۵
۴-۸ منهول های پوسته ۱۱۸
۴-۹ منهول های سقف ۱۱۹
۴-۱۰ تیرآهن حمال بالائی و وسطی که در مقابل باد مقاومت می کنند ۱۱۹
۴-۱۱ نوع حلقه های محکم کننده(Types of Stiffening Rings) 119
۴-۱۲ محدودیتهای حلقه های محکم کننده ۱۱۹
۴-۱۳ حلقه های محکم کننده بعنوان راهرو ۱۲۰
۴-۱۴ ساپورت برای حلقه های محکم کننده ۱۲۰
۴-۱۴-۱ تیر حمال بالائی ۱۲۰
۴-۱۴-۲ تیر حمال میانی ۱۲۱
۴-۱۵ طراحی سقف ۱۲۵
۴-۱۵-۱ سقفهای مخروطی که توسط خود مخزن نگه داشته می شوند ۱۲۶
۴-۱۵-۲ سقفهای گنبدی و چتری که توسط خود مخزن نگهداری می شوند ۱۲۸
۴-۱۶ محاسبه بار وارده از طرف باد به تانک ۱۲۹
۴-۱۷ طراحی سقفهایی که توسط سازه محکم شده اند ۱۳۴
۴-۱۸ بار یکنواخت بر روی تیرهای با انتهای آزاد ۱۳۵
۴-۱۸-۱ تیر تحت بار یکنواخت ۱۳۷
۴-۱۹ طراحی ستون ۱۴۰
۴-۱۹-۱ فاصله بین RAFTER ها ۱۴۲
۴-۱۹-۲ انتخاب تیرهای حمال و Rafter ها ۱۴۳
۴-۱۹-۳ انتخاب ستونها ۱۴۴
۴-۲۰ طراحی مخازن ذخیره در برابر زلزله ۱۴۷
۴-۲۱ ممان زلزله ۱۴۸
۴-۲۲ جرم مؤثر محتویات تانک ۱۴۹
۴-۲۳ ضرایب نیروهای جانبی ۱۵۰
۴-۲۴ مقاومت در برابر واژگونی ۱۵۱
۴-۲۵ فشار در پوسته تانک ۱۵۲
۴-۲۵-۱ تانکهایی که پیچ نشده اند ۱۵۲
۴-۲۵-۲ تانکهای پیچ شده ۱۵۳
۴-۲۶ نیروهای فشاری ماکزیمم مجاز در پوسته ۱۵۳
۴-۲۷ نوارهی بالائی پوسته ۱۵۴
۴-۲۸ پیچ کردن تانکها ۱۵۵
۴-۲۸-۱ مینیمم سایز پیچ ۱۵۵
۴-۲۸-۲ مواردی که در طراحی باید در نظر گرفته شود ۱۵۵
۴-۲۹ طراحی مخازن بر اساس فشارهای داخلی ۱۵۶
۴-۲۹-۱ حدأکثر فشار طراحی ۱۵۷
۴-۲۹-۲ محاسبه فشاری که باعث خرابی مخزن می گردد ۱۵۸
۴-۲۹-۳ اصول مجاز در طراحی مخازن کوچک ۱۵۹
۴-۲۹-۴ روش طراحی ۱۵۹
۴-۲۹-۵ محاسبه ضخامت ورقهای پوسته ۱۶۰
۴-۳۰ طراحی مخازن مرتفع ۱۶۱
۴-۳۰-۱ ارتفاع مخازن مرتفع ۱۶۱
۴-۳۰-۲ ورقهای مخزن ۱۶۱
۴-۳۱ ملحقات فرعی مخازن مرتفع ۱۶۲
۴-۳۱-۱ شرایط آب و هوائی سرد ۱۶۲
۴-۳۱-۲ منهول ۱۶۲
۴-۳۱-۳ سرریز (Over Flow) 163
۴-۳۱-۴ VENT 163
۴-۳۱-۵ موقعیت ۱۶۳
۴-۳۱-۶ توری ۱۶۴
۴-۳۲ طراحی مخازن برای زلزله ۱۶۴
فهرست منابع و مراجع مورد استفاده ۱۶۵