جلوگیری از پدیده هیدرات و طراحی واحد صنعتی آن

کد محصول SH49

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه…۹
فصل اول: شرح فرآیند..۱۲

فصل دوم: آبزدائی…۱۷
روشهای آبزدائی.۱۸
آبزدائی بوسیله جذب۱۸
آبزدائی توسط جذب سطحی…۲۴
آلومینای فعال شده…۲۵
سیلیکاژل.۲۵
غربالهای مولکولی..۲۵
آبزدائی توسط تراوائی گاز۲۶

فصل سوم: بازیافت مایعات هیدروکربوری۲۸
برش های مایع گاز طبیعی…۲۹
افت فشار۲۹
انبساط بستر۳۱
نگهدارنده بستر۳۳

فصل چهارم: معادلات طراحی برجهای خشک کننده۳۴
ظرفیت ماده خشک کننده۳۵
طول ناحیه جذب..۳۵
رطوبت جذب شده در هر سیکل…۳۶
مدت نم زدائی…۳۷
دبی مجاز گاز…۳۹

فصل پنجم: محاسبات برجهای نم زدائی۴۱
محاسبات احیاء.۴۳
بدنه فولادی برج خشک کننده۴۴
عوامل حرارتی۴۴
بار حرارتی هیتر گاز احیاء.۴۷
بار حرارتی کندانسور گاز احیاء۴۸

فصل ششم: برآورد اقتصادی…۴۹
تئوری.۵۰
اپتیمم کردن پروژه از نظر اقتصادی..۵۱
تعیین قیمت هر وسیله…۵۷
تغییر مبنا.۵۸
برآورد محاسباتی بصورت پارامتری از واحد نم زدائی…۵۹
تخمین قیمت دستگاهها در زمان حال.۶۸
نتیجه..۷۳
منابع و مآخذ.۷۴