اثرات پدیده ی کاویتاسیون بر افزایش سرعت خوردگی در پمپ های صنعت نفت

کد محصول SH30

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
پیشگفتار ۱
فصل اول: پمپ و انواع آن
۱-۱ پمپ ۷
۲-۱ تقسیم بندی پمپها ۷
۱-۲-۱ توربو پمپ ( پمپ سانتریفوژ) ۷
۲-۲-۱ پمپ پیستونی ۹
۳-۲-۱ پمپ های دوار ۹
۴-۲-۱ پمپ دوار دنده ای ۱۰
۵-۲-۱ پمپ دوار پره ای ۱۰
۶-۲-۱ پمپ دوار ۱۱
۷-۲-۱ پمپ دوار پیچی ۱۱
۸-۲-۱ پمپهای شناور ۱۲
۹-۲-۱ پمپهای پس آب و لجن کش ۱۳
۱۰-۲-۱ پمپها خلاء ۱۳
۱۱-۲-۱ پمپهای چند طبقه فشار قوی ۱۴
۱۲-۲-۱ پمپهای محوری ۱۴
۳-۱ کاویتاسیون و علت آن ۱۴
۱-۳-۱ کاویتاسیون ثانویه ۱۵
فصل دوم: معرفی و شناسایی انواع مختلف کاویتاسیون
۱۲ تعاریف ۱۷
۲-۲ کاویتاسیون هیدودینامیکی ۱۸
۳-۲ کاویتاسیون آکوستیک ۲۰
۴-۲ کاویتاسیون نوری و ذره ای ۲۲
فصل سوم: کاویتاسیون هیدرودینامیکی
۱-۳ کاویتاسیون در جریانیک سیال ۲۴
۱-۱-۳ مقدمه ۲۴
۲-۱-۳ حفره های ثابت ۳۰
۳-۱-۳ حفره های در حال حرکت ۳۹
۴-۱-۳ کاویتاسیون در جریان برشی دنباله ها ۴۰
۵-۱-۳ ابر حفره ها (supercavities) 43
۶-۱-۳ جمع شدن و حرکت قطاری حبابها ۴۷
۷-۱-۳ کاویتاسیون در جریانهای برشی کاویتاسیون گردابه ای ۴۸
۸-۱-۳ ورود آب ۵۰
۳-۳ حفره های چسبیده به دیوارهای جوشش ۵۲
۳-۳ کاویتاسیون در هیدرو فویل ها ۵۷
۴-۳ کاویتاسیون در پروانه ها ۶۰
۵-۳ کاویتاسیون در پمپ ها ۶۴
۶-۳ کاویتاسیون در توربین های آبی ۶۸
۷-۳ کاویتاسیون در سازه های هیدرولیکی ۶۹
۱-۷-۳ کاویتاسیون در لوله ها و شیرها ۶۹
۲-۷-۳ ضربه قوچ ۷۲
۳-۷-۳ کاویتاسیون در سدها و تونل ها ۷۳
۸-۳ خوردگی ناشی از کاویتاسیون ۷۶
۱-۸-۳ مقدمه ۷۶
۲-۸-۳ مقاله ای کلاسیک از بنجامین Benjamin و الیس ellis 77
۳-۸-۳ خوردگی کاویتاسیونی ایجاد شده توسط سیال های ضد آتش ۸۶
۴-۸-۳ مکانیزمهای فیزیکی که باعث خوردگی کاویتاسیونی می شوند ۸۷
پالس های فشار ناشی از تلاشی حبابها ۸۷
جت ها، حباب های متلاشی شونده در نزدیک دیواره ۸۸
فصل چهارم:دینامیک حباب
۱-۴ هسته حباب: آستانه بلیک ۹۷
۴-۴ معادله دینامیکی یک حباب کروی در حال فروپاشی ۹۸
۱-۴-۴ حباب خالی ۱۰۳
۲-۴-۴ حباب گاز، نولتینگ، نپیراس و پورتیسکی poritsky 103
۳-۴-۴ معادله ابفل apfel برای حباب گاز ۱۰۶
۴-۴-۴ معادله در برگیرنده تراکم پذیری سیال ۱۰۹
۵-۴ حل معادلات حباب ۱۱۰
۶-۴ آنالیز ریلی از فروپاشی یک حفره پر از گاز ۱۱۲
۱-۶-۴ آنالیز ریلی از فروپاشی یک حفره خالی ۱۱۳
۲-۶-۴ فرو پاشی آدیاباتیک یک حفره پر از گاز ۱۱۳
۳-۶-۴ تولید امواج شوک ۱۲۱
۴-۶-۴ حل فوجیکاوا fujikawa و آکاماتسو akamatsu 131
۵-۶-۴ حل وکورکا vokurka 133
کاویتاسیون در پره های ابتدایی پروانه پمپ ها و تاثیر اغتشاش جریان خروجی بر روی آن ۱۳۸
نتیجه گیری ۱۵۲