فرایندهای بطور همگن کاتالیز شده صنعتی

کد محصول SH29

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فرایندهای بطور همگن کاتالیز شده صنعتی ۱
بررسی کلی : ۱
جدول ۱-۳ فرایند های صنعتی توسط کاتالیزهای انتخابی فلزی متجانس (homqeneous) 5
جدول۲-۳ تولیدات مواد شیمیایی منتخب توسط کاتالیزهای همگن ۶
نمونه هایی از فرایند های صنعتی ۷
سنتز های OXO 7
جدول ۳-۳ فرایندهای هیدروفرمیل دارکردن صنعتی پروپن ۹
انتخاب اکسایش اتیلن در فرایند «واکر» ۱۴
(اکسایش) سیکلوهگزان ۱۶
اتصال کننده«سوزوکی» ۱۸
الیگو مریزه شدن (یا چند پار شدن) اتیلن (فرایند”شاپ”) ۲۰
پلیمریزه (بسپارش) شدن الفین بر پایه متالوسین ۲۲
مقدمه ۲۴
پدیده کاتالیز ۲۴
جدول ۱ـ۱ تاریخچه کاتالیزها در فرایندهای صنعتی ۲۷
روش فعالیت کاتالیزها ۳۰
فعالیت ۳۰
فرکانس بازیابی (Turnover) 34
نمونه ها: ۳۵
عدد بازیابی(TON) 35
خاصیت انتخابی (یا سلکتیویتی) ۳۶
طرح ۱ـ۱ واکنش های متوالی و موازی ۳۶
ثبات(پایداری) ۳۷
طبقه بندی کاتالیزها ۳۸
مقایسه کاتالیزهای همگن و ناهمگن ۴۰
عملکرد کاتالیزی ۴۸
جدول ۳۲ـ۵ انتخاب ساپورت های کاتالیزی ۵۳
جدول ۳۳ـ۵ هیدروژنالیز اتان روی کاتالیزهای ساپورت شده نیکل (%۱۰ Ni) 58
پراموترها یاارتقاء دهنده ها (یاپیش برنده ها ) ۶۷
جدول ۴۰-۵ نمونه هایی ازپیش برنده های درصنعت شیمی ۷۱
بازدارنده ها ۷۷
کاهش فعالیت کاتالیزی وتولید مجدد آن ۷۹
جدول ۴۱-۵ دلایل کاهش فعالیت درفرایندهای مقیاس بالای صنعتی ۸۱
سمی شدن کاتالیز ۸۳
سمی کردن فلزات ۸۵
سمی شدن اکسیدهای نمیه رسانا (یانیمه هدایت کننده ها ) ۸۸
فرایندهای حرارتی وSintering 93
جدول ۴۳-۵ اصلاح نفتا یا نفت خام با ۶% درصد pt/AL203 ، غیر فعال شدن و تولید مجدد کاتالیز ۹۴
توصیف کاتالیزهای ناهمگن ۱۰۲
توصیف فیزیکی ۱۰۴
جدول ۴۴-۵ مناطق نمونه ای سطحی کاتالیزها وساپورت ها را لیست می کند. ۱۰۸
خصیصه سازی شیمیایی وآنالیز سطح ۱۱۳
روش های طرح ریزی شده – دمایی واکنش ۱۱۴
میکروسکوپی انتقال الکترون ۱۱۶
دو واکنش کم –انرژی الکترونی ۱۱۶
طیف نمایی IR 118
طیف نمایی الکترون اوگِر Auger 120
طیف نمایی یون منتشر کننده ( ISS ) 121
طیف سنجی ثانوی توده یونی ( SIMS ) 122
نمونه های کاربردی آن : ۱۲۳
جدول ۴۶-۵ مقایسه کاتالیزهای ناهمگن صنعتی وفیزیک های سطحی ۱۲۴