فرآیند شکستن مولکول ها در کاتالیست سیال (Fluid Catalytic Cracking)

کد محصول SH28

تعداد صفحات: ۵۶ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
شرح کلی : ۳
چگالی واندازه ذرات ۴
فعالیت activity 5
مقدار کربن بر روی کاتالیست Carbon Content 6
تبدیل (Conversion) 6
شرح کلی واحد FCCu General Description Fccu 7
سیستم پیش گرم کننده خوراک FEED PRE HEATER SYSTEM 8
راکتور REACTOR 9
تزریق خوراک به راکتور REACTOR FEED INJECTION TO 9
منطقه واکنش Reaction zone 10
بازیابی کننده کاتالیست در راکتور Reactor catalyst Recovery 11
عریان کننده کاتالیست مصرف شده spent catalyst strst stripper 12
E-لوله ایستاده کاتالیست مصرف شده شیرهای لغزنده آن: ۱۴
احیاء کننده کاتالیست Regenerator Section 15
دمنده هوا AIR BLOWER 15
سیل کردن (مهروموم کردن ) توربین Sealing of Turbine 16
سیستم روغنکاری Lubrication System 17
گرم کننده هوا Air perheater 17
پاشنده های آب Water sprays 21
سیستم مشعل نفتی Torch oil system 23
لوله های ایستاده وشیرهای لغزنده کاتالیست احیاء شده : ۲۳
بخش تفکیک (محصولات راکتور) Fractionator section : 25
شرح کلی : ۲۵
سیستم ته مانده برج System: Slurry 26
ته نشین کننده دور = Dorr settier 27
سیستم گازوئیل سنگین Heavy cyclc oil system 28
سیستم برگشتی میانی Intermediate Reflux system ‌ ۲۹
سیستم گازوئیل سبک : ۲۹
سیستم برگشتی گردشی بالای برج: ۳۰
سیستم چگالنده بالا سری Overhead Condensing System 30
دستگاه های کمکی Auxiliary Equipment 31
کوره گرم کننده خوراک Feed preheater Furnance 32
سیستم هیدرولیک: Hydraulic oil System 32
خشک کننده های هوا Air Driers 33
جدا کننده های اصلی آب و مواد نفتی A.P.I Seperator 34
عملیات دوره ای (ROUtine Operation ) 35
تخلیه کاتالیست ۰.۰۶Cataiyst Withdrowal 38
نمونه گیری برای آزمایش ۰.۰۷Taking test Sample 39
پاک کردن صافی های شیرهای لغزنده : Cleaning Slide Valve Strainers 40
روش تزریق Injection Procsdure 42
سیستم اسپری (پاشنده ها) ۰.۱۰Spray sustem 42
مخزن جدا کننده مایعات از گاز ۰.۱۲ Fuel gas Catch-Pot 43
حوض خنک کننده : ۰.۱۴ Cooler Bax 44
عوض کردن کنترل شیر های لغزنده changing slida valves 50
کنترل کننده دمای راکتور reactor temperature controller (trc-5) 51
عوض کردن شیر های لغزنده : CHENGING SLIDE VALVES 52