روش های مختلف دفع زایدات بیمارستانی در ایران و سایر کشورها

کد محصول SH26

تعداد صفحات: ۱۵۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
چکیده
کلمات کلیدی
دفن بهداشتی ، دستگاه زباله سوز ، مواد زاید عفونی ، بازیافت
مقدمه
فصل اول:
کلیات مواد زائد جامد
مقدمه
تعریف مواد زائد جامد(زباله):
تعریف تخصصی مواد زائد جامد(زباله):
زباله های شهری
زباله ها:
پسماند(زایدات غذائی) : garbage
آشغال rubbish
خاکستر ASHES
لاشه حیوانات DEAD ANIMAL
زباله و خاکروبه خیابانی(زائدات ویژه )
STREEZ REFUSE
زباله های خطرناک
براساس تعریف آژانس حفاظت محیط زیست EPA))
مواد زائد جامد صنعتی
INDASTRIAL SOLID WADTE
مواد زائد جامد کشاورزی SOLID WADTE AGRICALTURE
زباله های ناشی از تخریب و ساختمان سازی
زباله های بیمارستانی
فصل دوم:
تاریخچه مواد زائد جامد(زباله)
تاریخچه مدیریت مواد زائد در ایران
فصل سوم:
روشهای جمع اوری ,انتقال پردازش و بازیافت و دفع مواد زائد جامد
ترکیب زباله
جمع آوری و حمل و نقل زباله های شهری
سیستم جمع آوری و حمل و نقل
سیستم‌های جمع آوری زباله با کانتینرهای ثابت
۱- استفاده از کامیونهای معمولی بزرگ زباله کش
۲- استفاده از وانت
۳- استفاده از کانتینرها
۴- استفاده از گاری
۵- استفاده از قطار و کشتی
جانسون بزرگ
طرح جمع آوری مکانیزه زباله
معایب سیستم فعلی جمع آوری زباله
مقایسه سیستم جمع آوری و حمل و نقل(کشورهای پیشرفته با ایران)
مقایسه سیستم پردازش و بازیافت
ایستگاههای انتقال زباله ها
روش های دفع زباله
انواع روشهای دفع زباله
۱ سوزاندن (Incineration)
کمپوست یا کود گیاهی
۶ ۳ دفن بهداشتی زباله
۶ ۳ ۱ انتخاب محل دفن زباله
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
رو شهای مختلف دفن بهداشتی زباله
حطسم (Area Method) الف روش دفن بهداشتی به صورت
(Ramp Method) ب روش سراشیبی
(Trench Method) ج روش ترانشه ای یا گودای
۷ بازیافت مواد
دیلوت الف تفکیک از مبدأ
دصقم ب تفکیک در
۸ راه کارهای اساسی ویژه بهینه سازی مدیریت مواد زاید جامد شهری
هصلاخ
مقایسه دفع نهایی
فصل چهارم:
مدیریت مواد زائد جامد بیمارستانی
تعاریف
بیمارستان:
معرفی بیمارستان موسی بن جعفر قوچان
معرفی واحدهای بیمارستان موسی بن جعفر
زباله های بیمارستانی (تعریف مواد زاید جامد بیمارستانی):
طبقه بندی مواد زاید بیمارستانی
مواد زاید عفونی
فرآورده های خونی :
مواد زاید ناشی از اعمال جراحی و کالبد شکافی :
مواد زاید آلوده آزمایشگاهی :
وسایل آلوده نوک تیز و برنده :
مواد زاید بخش دیالیز :
دارویی
مواد زاید غذایی وسایر فرآوردههای آلوده:
لوازم وابزار آلوده :
زباله های پاتولوژیک :
مواد زاید پاتولوژیک .
نمونه های خون و فرآوردهای خونی .
مواد تیز و برنده .
مواد زاید بخشهای ایزوله .
خون و فرآورده های خونی .
مواد زاید پاتولوژیک .
مواد تیز آلوده .
لاشه حیوانات ،اعضاء بدن و ملافه های آلوده .
مواد زاید حاصل از جراحی و کالبد شکافی .
زایدات آزمایشگاهی آلوده.
زایدات واحد دیالیز.
مواد تیز استفاده نشده.
در تقسیم بندی دیگر ،مواد زاید ویژه بیمارستانی شامل ۶ گروه زیر هستند
مواد رادیو اکتیو و مواد زاید دارویی شامل :
مواد زاید آشپزخانه و مواد زاید شبیه مواد خانگی
الف مواد زاید آشپزخانه
ب دستگاههای پزشکی اسقاطی .
ج مواد زاید حجیم مثل مبلمان و تشکلهای غیرقابل استفاده
د مواد زاید باغبانی .
مواد زاید ویژه بیمارستانی
مواد زاید شبیه به مواد زاید خانگی
کمیت مواد زاید جامد بیمارستانی
ب – سهولت
ج – تأثیر روانی ،زیرا مریض احساس می کند به او توجه خاص می شود .
د – اقتصادی بودن در کوتاه مدت .
اهمیت عفونت بیمارستانی
عفونت های بیمارستانی از چند جنبه حائز اهمیت می باشند :
• مرگ و میر و ناخوشی بیماران
• افزایش طول مدت بستری بیماران در بیمارستان
اثرات مواد زاید بیمارستانی
فصل جدید مسئول دفع زباله بیمارستان
گروه برنامه ریزی درسی بهداشت و ایمنی
۱.توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار
۲ توانایی شناخت وظایف نظارتی مسئوول دفع زباله در بیمارستان
۳ توانایی تشخیص قسمت های مختلف بیمارستان
۴ توانایی تشخیص طبقه بندی مواد زائد جامد
۵ توانایی تشخیص انواع زائدات جامد بیمارستانی
۶ توانایی تشخیص طبقه بندی زباله های (پسمانده های) خطرناک ترکیبی
۷ توانایی تشخیص انواع پسماندهای خطرناک ترکیبی
۸ توانایی تشخیص روش های مناسب دفه انواع زباله بیمارستانی
۹ توانایی تشخیص روش های مناسب نگهداری زباله های بیمارستانی
۱۰ توانایی تشخیص روش های مناسب جمع آوری زباله های بیمارستانی
۱۱ توانایی تشخی ص نکات روش های مناسب سوزاندن بهداشتی زباله های بیمارستانی
۱۲ توانایی تشخیص و استریل کردن زباله های قابل اتوکلاوگذاری و آماده سازی جهت دفع نهایی
۱۳ توانایی تشخیص و آماده سازی زباله جهت انتقال
۱۴ توانایی سرپرستی کنترل انواع زباله در بیمارستان
۱۵ توانایی پیشگیری از حوادث شغلی و رعایت بهداشت در طی جمع آوری و دفع زباله در بیمارستان
۱۶ توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار ۱
۱-۱ آشنایی با عوامل بیولوژیکی
۱-۲ آشنایی با عوامل فیزیولوژیکی
۱-۳ آشنایی با عوامل شیمیایی
۱-۴ آشنایی با عوامل فیزیکی
۱-۵ شناسایی اصول عوامل مضر محیط کار
۱-۶ آشنایی با مفهوم ارگونومی
۱-۷ شناسایی اصول رعایت ارگونومی در محیط کار
۲ توانایی شناخت وظایف نظارتی مسئوول دف ع زباله در بیمارستان
۲-۱ آشنایی با وظایف سرپرستی
۲-۲ آشنایی با محیط بیمارستان
۲-۳ آشنایی با روند کاری مربوطه
۲-۴ آشنایی با وظایف شغلی پرسنل تحت مسئوولیت
۲-۵ آشنایی با ضوابط اداری و روابط پرسنلی مربوطه
۲-۶ آشنایی با برگه ها، اسناد و فرم های مورد نیاز کار
۲-۷ شناسایی اصول تنظیم و پرکردن برگه ها، اسناد و فرم های مورد نیاز
۲-۸ شناسایی اصول شناخت وظایف نظارتی مسئوول دفع زباله در بیمارستان

۳ توانایی تشخیص قسمت های مختلف بیمارستان ۲
۳-۱ آشنایی اب قسمت های مختلف بیمارستان
– جراحی
– داخلی
– زنان و زایمان
– مغز و اعصاب
– اورژانس
– آزمایشگاه مرکزی
– آسیب شناسی
cat lab –
– ارتوپدی
– ایزوتوپ تراپی
– رادیو تراپی
– اورولوژی
– اطفال
– گوش و حلق و بینی
– قلی
– دیالیز
– ژنیکولوژی
– اسکوپی
– آنژیوگرافی
– فیزیوتراپی
– ژنیکولوژی
– اتاق عمل
– روماتولوژی
C.T.Scan –
C.C.U –
I.C.U –
– شیمی درمانی
– تزریقات
– داروخانه
– استرلیزاسیون مرکزی
– غذاخوری
– سایر بخشهای درمانی، آزمایشگاهی، خدماتی و اداری
۳-۲ شناسایی اصول تشخیص قسمتهای مختلف بیمارستان
توانایی تشخیص طبقه بندی مواد زائد جامد ۲
۴-۱ آشنایی با مفهوم مواد زائد جامد
۴-۲ آشنایی با تعاریف انواع زائدات جامد
– زباله (سپماند جامد)
– آشغال
– خاکروبه
– نخاله
– خاکستر
– پسماندهای خطرناک (قابل اشتغال، واکنش زا، خورنده، سوزاننده،
سمی، سرطانزا، تلفیق شده بیولوژیکی)
– شیمیایی
– عفونی
– برنده
– ترکیبی
– ترکیبی با سطح پرتوزایی کم
– پرتوزا
۴-۳ آشنایی با منابع اصلی تولید زائدات جامد
– خانگی
– تجاری
– شهری
– روستایی
– صنعتی
– کشاورزی
– بیمارستانی
– تصفیه خانه آب و فاضلاب
۴-۴ شناسایی اصول تشخیص طبقه بندی مواد زائد جامد
۱۸ ۱۴ ۵ توانایی تشخیص انواع زائدات جامد بیمارستانی ۴
۵-۱ آشنایی با طبقه بندی بر اساس روش دفع
– زائدات متناسب با طرق مختلف دفع بهداشتی
– مواد زائد مرطوب ویژه بیمارستانی
– مواد زائد خشک ویژه بیمارستانی
– پسماند آشپزخانه
– زائدات دارویی
– زائدات مرتبط با خون بیمار
زائدات رادیو اکتیو
۵-۲ آشنایی با طبقه بندی بر اساس درجه احتمالی خطر
– مواد زائد خانگی
– مواد زائد ویژه بیمارستانی
– پسمانده های بدون خطر
– پسماندهای خطرناک
– پسماندهای شیمیایی
– پسماند های عفونی
– پسماندهای برنده و نوک تیز
– پسماندهای خطرناک ترکیبی
– پسماندهای ترکیبی با سطح پرتوزایی کم
– پسماند پرتوزا یا رادیواکتیو
– پسماند های پاتولوژی و آسیب شناسی
– پسماندهای ناشی از درمان سرطان یا ژنوتوکسیک
– پسماندهای حاوی مقادیر زیاد فلزات سنگین
– پسماندهای دارویی
– کپسول های فشار
۵-۳ آشنایی با طبقه بندی بر اساس منابع تولید
– مواد زائد ویژه بیمارستانی
– مواد زائد آشپزخانه و شبه خانگی
– مواد زائد بخش اداری- دستگاههای اسقاطی و باغبانی
(Lieberman 5-4 آشنایی با طبقه بندی زباله عفونی بیمارستان (نظریه
( HIV و ویروس ایدز B – زباله بخشهای ایزوله (عمدتاً با هپاتیت
– محیط های کشت میکروبی
– خون و فرآوردهای خونی
– پاتولوژیکی( آسیب شناسی) اعضای بدن
– زباله ناشی از جراحی و کالبد شکافی
– زباله آلوده آزمایشگاهی
– وسایل نوک تیز
– زباله بخش دیالیز
– زیاله بخش نگهداری حیوانات آزمایشگاهی
– پسماندهای دارویی و مواد زائد بیولوژیکی
– مواد غذایی آلوده
– لوازم و ابزار آلوده دور ریخته شده
۵-۵ آشنایی با طبقه بندی کلی زباله های بیمارستانی
قابل جمع آوری و دفع با زباله های شهری) ) A – زباله های شبه خانگی نوع
ملزم به استریل و ضدعفونی قبل از ) B – زباله های بیما رستانی نوع
دفع)۹
ملزم به اجرای بیشترین اقدامات ) C – زباله های بیمارستانی نوع
ضدعفونی و تصفیه جهت دفع )
۵-۶ شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار
۵-۷ شناسایی اصول تشخیص انواع زائدات جامد بیمارستانی
۶ توانایی تشخیص طبقه بندی زباله های (پسمانده های )
خطرناک ترکیبی
۶-۱ آشنایی با مفهوم مواد خطرناک ترکیبی
۶-۲ آشنایی با تعاریف انواع مواد خطرناک ترکیبی
– پسماند با سطح پرتوزایی ناچیز
– پسماند با پرتوزایی کم (نیمه عمر کوتاه)
– پسماند با پرتوزایی کم و متوسط (نیمه عمر کوتاه)
– پسماند با پرتوزایی کم و متوسط (نیمه عمر بلند)
– پسماند با پرتوزایی بالا
۶-۳ آشنایی با منابع تولید
– پسماندهای مایع حاصل از شمارش در سنتیلاتور
– نمونه های پرتوزایی نشاندار
– پسماندهای ژل- الکتروفورز
– محلول های رنگ آمیزی میکروسکوپ های الکترونی
– سایر منابع تولید پسماندهای خطرناک ترکیبی
۶-۴ شناسایی اصول تشخیص طبقه بندی زباله های خطرناک ترکیبی
– آزمون های پزشکی هسته ای
Radioimmunoassay – آزمون های رادیو ایمونو اسی
۴ ۲ ۷ توانایی تشخیص انواع پسماندهای خطرناک ترکیبی ۲
۷-۱ آشنایی با طبقه بندی بر اساس منابع تولید
– پسماندهای حاصل از بافت های حاوی رادیو نوک لئید با نیمه عمر کوتاه یا طولانی
– پسماندهای حاصل از خون و سایر مایعات پر خطر بیولوژیکی
– پسماندهای حاصل از محلول های رنگ آمیزی میکروسکوپ الکترونی
– پسماند حاصل از محلول الکتروفوزر
– پسماندهای حفاظ های سربی آلوده به رادیونوکلئید
– پسماندهای مایهات سنتیلاتور
– پسماندهای کیت های رادیو ایمونواسی
– پسماندهای وسایل تیز و برنده آلوده به رادیونوکلئید با نیمه عمر کوتاه یا طولانی
– پسماندهای حلال های هالوژنه و غیر هالوژنه آلوده به رادیونوکلئیدها
با نیمه عمر کوتاه یا طولانی
۷-۲ آشنایی با طبقه بندی کلی پسماندهای خطرناک ترکیبی
– پسماندهای خطرناک شیمیایی
– پسماندهای خطرناک بیولوژیک
– پسماندهای پرتوزا
– ترکیب پسماندهای فوق
۷-۳ شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار
۷-۴ شناسایی اصول تشخیص انواع پسماندهای خطرناک ترکیبی
توانایی تشخیص روش های مناسب دفه انواع زباله
بیمارستانی
۸-۱ آشنایی با مراحل کنترل زباله های مختلف بیمارستان
۸-۲ آشنایی با روش های نگهداری زباله های مختلف در بیمارستان
۸-۳ آشنایی با روش های جمع آوری زباله های مختلف در بیمارستان
۸-۴ آشنایی با روش های آلودگی زدایی و گندزدایی در بیمارستان
– استرلیزاسیون با اتوکلاو مخصوص زباله
۸-۵ آشنایی با روش های دفع زباله های مختلف در بیمارستان
– تخلیه در زباله سوز بیمارستان
– دفع همراه زباله های شهری
آشنایی با روش های آمایش و دفع پسماندهای خطرناک ترکیبی
– پیش آمایش و آمایش پسماندهای خطرناک ترکیبی در محل
– اتوکلاو کردن
– گندزدایی شیمیایی با رعایت محدودیت ها
– فروپاشی رادیو نوکلئیدها
– جامد سازی پسماندها
– آمایش و دفع پسماند خطرناک ترکیبی خارج از محل
– سوزاندن در کوره های مخصوص واستاندارد
– هیدرولیز قلیایی
– تخلیه درشبکه فاضلاب با سیستم بهداشتی
– حمل به تاسیسات بازیافت سوخت
۸-۷ آشنایی با ویژگی های کنترل بهداشتی زباله در متناسب با شرایط مورد نظر
۸-۸ شناسایی اصول تشخیص روش های مناسب دفع انواع زباله های بیمارستانی
توانایی تشخیص روش های مناسب نگهداری زباله های بیمارستانی
۹-۱ آشنایی با موازین و ضوابط نگهداری زباله بخش های مختلف بیمارستان
۹-۲ آشنایی با شرایط اقلیمی منطقه
۹-۳ آشنایی با مقادیر استاندارد مورد نظر توصیه شده توسط سازمان بهداشت (WHO) جهانی
۹-۴ آشنایی با کیسه ها و ظروف مخصوص نگهداری زباله های بیمارستانی
۹-۵ آشنایی با سایز بندی کیسه های نگهداری زباله
۵ کیلوگرم) – – سایز کوچک (گنجایش ۷
۱۰ کیلوگرم) – – سایز متوسط (گنجایش ۱۴
۱۶ کیلوگرم) – – سایز بزرگ (گنجایش ۲۰
۹-۶ آشنایی با سایز بندی ظروف نگهداری زباله
۹-۷ آشنایی با رنگ بندی کیسه و ظروف نگهداری زباله های بیمارستانی
۹-۸ آشنایی با شماره گذاری و علام ت گذاری کیسه ها و ظروف نگهداری زباله های بیمارستانی
۹-۹ شناسایی اصول رعایت نکات نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار
۹-۱۰ شناسایی اصول جداسازی و نگهداری انواع زباله های بیمارستانی
– اصول آمایش زباله های بیمارستانی پس از جمع آوری
۹-۱۱ شناسایی اصول آلودگی زدایی و گندزدایی زباله های بیمارستان پس از جمع آوری
۹-۱۲ شناسایی اصول تشخیص روش های مناسب نگهداری زباله های بیمارستانی قبل از جمع آوری
۹-۱۳ شناسایی اصول تشخیص روش های مناسب آمایش زباله های بیمارستانی پس از جمع آوری
۹-۱۴ شناسایی اصول تشخیص روش های آلودگی زدایی و گندازدایی زباله های مختلف در بیمارستان
توانایی تشخیص روش های مناسب جمع آوری زباله های بیمارستانی
۱۰-۱ آشنایی با موازین بهداشتی جمع آوری زباله در بیمارستان
۱۰-۲ آشنایی با انواع کانتینر ویژه نگهداری زباله بیمارستانی
Watr ) 10-3 آشنایی با انواع گاری دستی یا چرخ های حمل زباله (collection cart
۱۰-۴ آشنایی با روش های جمع آوری زباله های بیمارستانی
۱۰-۵ آشنایی با مسیرهای جمع آوری زباله در بیمارستان
۱۰-۶ آشنایی با شرایط جمع آوری زباله با توجه به روش دفع آنها
pulper waste ) 10-7 آشنایی با سیستم انتقال خمیر زباله (Transportation
۱۰-۸ آشنایی با مفهوم نگهداری موقت زباله در بیمارستان
۱۰-۹ آشنایی با شرایط ویژه جایگاههای موقت زباله در بیمارستان
– سرپوشیده
– نورگیر
– قابل تهویه (حداقل ۱۰ تا ۱۵ مرتبه در ساعت )
– کف عایق
– قابل شستشو بودن جنس دیواره ها و سقف
– محدود بودن فاصله با مکان دفع نهایی زباله
– فضای سبز در مجاروت جایگاه
– مسدود بودن جایگاه به سمت راهروهای اصلی بیمارستان
– شستشو و ضدعفونی مداوم جایگاه تجمع زباله
– مجهز بودن انبارهای محل تجمع زباله های سمی و میکروبی به دستگاههای سرد کننده
– مجهز بودن جایگاه به سیستم جمع آوری فاضلاب بهداشتی و شیرابه
در صورت عدم وجود شبکه فاضلاب بهداشتی پسماندها در مخازن از
پیش طراحی شده جمع آوری و برای آمایش و دفع ارسال می کردند
۱۰-۱۰ شناسایی اصول شستشو و ضدعفونی جایگاه پس از تخلیه زباله
۱۰-۱۱ شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار
۱۰-۱۲ شناسایی اصول جداسازی زباله ها در محل تولید
۱۰-۱۳ شناسایی اصول نگهداری زباله در جایگاههای موقت
۱۰-۱۴ شناسایی اصول جمع آوری انواع زباله بیمارستانی با توجه به روش دفع آنها
۱۰-۱۵ شناسایی اصول تشخیص روش های مناسب جمع آوری زباله های بیمارستانی
توانایی تشخی ص نکات روش های مناسب سوزاندن
بهداشتی زباله های بیمارستانی
۱۱-۱ آشنایی با مفهوم سوزاندن بهداشتی زباله
۱۱-۲ آشنایی با انواع زباله بیمارستانی ملزم به سوزاندن
۱۱-۳ آشنایی با دستگاه زباله سوز بیمارستانی انواع و طرز کار آنها
۱۱-۴ آشنایی با پارامترهای مهم در کار با دستگاه زباله سوز
– نظارت مداوم فرد ماهر و تعلیم دیده بر کارکرد دستگاهها
– در دسترس بودن وسایل و مواد مورد نیاز کار
– تنظیم، تداومو متناسب سازی بارگیری دستگاهها
– پر نبودن دستگاه در طول شب
– توجه به بازدید از خاکستردان و سایر قسمت های دستگاه قبل از روشن کردن آن
۱۱-۵ آشنایی با شرایط ویژه محل نصب دستگاه زباله سوز
– سرپوشیده
– نورگیر
– قابل تهویه
– کف عایق
– جنس غیر قابل جذب دیوارها و سقف یا گرد و غبار
– قابلیت شستشوی دیوارها و سقف
-لوله کشی بهداشتی آب سرد و گرم
– حداقل و حداکثر ارتفاع دریچه بارگیری به ترتیب ۹۲ و ۱۱۴ سانتی متر
– طراحی فضا با حداقل خطر گسترش آتش سوزی احتمالی
– حداکثر فاصله با سایر قسمت های بیمارستان
۰ متر مربع / – حداقل سطح دریچه بارگیری ۱۴
– شستشو و ضد عفونی مداوم
– تخلیه مداوم خاکستر زباله
۱۱-۶ آشنایی با مزایای مهم کار با دستگاههای زباله سوز در بیمارستان
– انهدام سریع زباله در محل تولید
– کاهش قابل توجه حجم زباله
– نیاز به مکان محدود برای دفع
– کاهش مراحل متعدد عملیات دفع و مشکلات جانبی
– قابل دفن بودن راحت و بهداشتی خاکستر حاصله
– انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی
۱۱-۷ آشنایی با مشکلات و معایب اصلی کار با دستگاههای زباله سوز بیمارستانی
– هزینه زیاد سرمایه گذاری اولیه
– خطر آلوده سازی هوا
– نیاز به نیروی انسانی ماهر و منخصص
– بالا بودن هزینه نگهداری و تعمیر دستگاهها
– مناسب نبودن دستگاه برای سوزاندن مواد منفجره
۱۱-۸ شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار
۱۱-۹ شناسایی اصول کار با دستگاه زباله سوز بیمارستانی
۱۱-۱۰ شناسایی اصول تشخیص روش های مناسب سوزاندن بهداشتی زباله های بیمارستانی
۱۲-۱ آشنایی با دستگاه اتوکلاو زباله، انواع و طرز کار آنها
۱۲-۲ آشنایی با زباله های بیمارستانی قابل تخلیه در اتوکلاو
۱۲-۳ شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار
۱۲-۴ شناسایی اصول تشخیص و جداسازی زباله های قابل اتوکلاو گذاری
۱۲-۵ شناسایی اصول تخلیه زباله در اتوکلاو و برداشت آماده سازی جهت دفع نهایی
توانایی تشخیص و آماده سازی زباله جهت انتقال ۷
۱۳-۱ آشنایی با با زباله های قابل دفع همراه زباله های شهری
۱۳-۲ آشنایی با تجهیزات و روش های کاهش تولید زباله در محل
۱۳-۳ آنشایی با روند تشخیص و آماده سازی زباله جهت انتقال به محل دفع نهایی
۱۳-۴ شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار
۱۳-۵ شناسایی اصول تشخیص و آماده سازی جهت انتقال به محل دفع زباله های شهری
توانایی سرپرستی کنترل انواع زباله در بیمارستان ۸
۱۴-۱ آشنایی اب شاخص های بررسی میزان تولید زباله در بخش های مختلف بیمارستان
۱۴-۲ آشنایی با شاخص های بررسی کمی و کیفی زباله های تولید شده
۱۴-۳ آشنایی با روش های کاهش تولید زباله در بیمارستان
۱۴-۴ شناسایی اصول کدبندی و شماره گذاری انواع زباله در بیمارستان
۱۴-۵ شناسایی اصول ثبت تولید روزانه، ماهیانه و سالانه زباله
۱۴-۶ شناسایی اصول تشخیص و محاسبه پارامترهای موثر در برنامه ریزی کنترل زباله در بیمارستان
۱۴-۷ شناسایی اصول برنامه ریزی کاهش تولید زباله بیمارستانی
۱۴-۸ شناسایی اصول رعایت موازین زیست محیطی و اعمال آن در روند کنترل زباله
۱۴-۹ شناسایی اصول سرپرستی و مدیریت کنترل انواع در بیمارستان
۱۵ توانایی پیشگیری از حوادث شغلی و رعایت بهداشت در طی
جمع آوری و دفع زباله در بیمارستان
۱۵-۱ آشنایی با خطرات بالقوه بیولوژیک و فیزیولوژیک در حین کار
– نفوذ انواع میکروب و یا مواد شیمیایی از طریق پوست به بدن
– نفوذ انواع میکروب و یا مواد شیمیایی از طریق تنفس
– نفوذ انواع میکروب و یا مواد شیمیایی از طریق مستقیم گوترش
– سایر خطرات محتمل در حین کار با مربوط
۱۵-۲ آشنایی با لباس ها و وسایل حفاظت ایمنی و بهداشت فردی
۱۵-۳ شناسایی اصول استفاده ازلباس ها و سایل حفاظت ایمنی و بهداشت فردی
۱۵-۴ شناسایی اصول انجام کمک های اولیه در مقابل سوانج و خطرات بهداشتی در حین کار
۱۵-۵ شناسایی اصول پیشگیری از حوادث شغلی و رعایت بهداشت در طی جمع
آوری و دفع زباله در بیمارستان
توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار ۳
۱-۱ آشنایی با بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار
– استفاده از روپوش تمیز به رنگ روشن
– ایجاد جایگاه مناسب و بهداشتی برای قرار دادن و حفظ لباس و سایر وسایل
۱-۲ آشنایی با جعبه کمک های اولیه و اصول استفاده از آن
۱-۳ آشنایی با شرایط مناسب محیط کار
– کف مناسب از جنس مقاوم ، صاف و قابل شستشو باشد
۱-۴ آشنایی با دفع مناسب زباله
۱-۵ آشنایی با مواد شیمیایی در حین کار و خطرات ناشی از آن
۱-۶ آشنایی با عامل آتش زا و اصول اطفاء حریق
– عدم استعمال دخانیات
۱-۷ آشنایی با مواد ضد عفونی کننده و پاک کننده دست و صورت
۱-۸ آشنایی با عوامل موثر در محیط کار
– تهویه مناسب
– تنظیم دمای محیط
۱-۹ شناسایی اصول ضد عفونی کردن محیط کار
۱-۱۰ شناسایی اصول ضد عفونی کردن ابزار کار
۱-۱۱ آشنایی با عوامل خطر هنگام کار با مواد ضد عفونی کننده
۱-۱۲ آشنایی با انواع عوارض پوستی
۱-۱۳ آشنایی با عوارض جسمی و طرز صحیح ایستادن یا نشستن هنگام کار
۱-۱۴ آشنایی با ضد عفونی کردن وسایل کار در محل کار
۱-۱۵ آشنایی با مواد پاک کننده و شوینده دست ها و ابزار کار__
فصل پنجم: برنامه عملیاتی مدیریت 
۱. جلوگیری از تولید مواد و کاهش در مبدا
۲. تفکیک در مبدا و جلوگیری از عفونی و مخاطره آمیز شدن تمامی زائدات
۳. بسته بندی و الصاق برچسب بر روی بسته ها
۴. نگهداری و نظافت مطلوب تجهیزات مرتبط با زباله ها
۵. حمل و نقل و دفع صحیح زباله ها
روش تفکیک
انتقال به جایگاه موقت زباله
ذخیره و نگهداری موقت
برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای پزشکی
هدف اختصاصی:
هدف اختصاصی ۱:
هدف اختصاصی ۲:
فعّالیّت اختصاصی ۳:
هدف اختصاصی ۴:
هدف اختصاصی ۵:
فصل ششم : 
جمع اوری زباله های بیمارستانی
جمع آوری زباله بیمارستانی
مفادّ جمع آوری زباله های بیمارستانی
مبحث ۱
تصفیه
روشهای عمده تصفیه
روشهای گند زدایی شیمیای
گندزدایی از طریق پرتودهی
۱- سترون سازی
ثبت کردن پارامترها
مدیریت فاضلاب بیمارستانی

کنترل زباله بیمارستانی (Sterilization)
روش های گندزدایی و سترون سازی در بیمارستان
ب) گندزدایی با مواد شیمیایی
دفع نهایی مواد زائد بیمارستانی
ضوابط و معیارهای دفن بهداشتی
روش های دفع نهایی مواد زائد بیمارستانی .
محل دفن
فاکتورهای مهم در انتخاب محل دفن :
دفع مقادیر کم زایدات دارویی
د- تخلیه به شبکه های جمع آوری فاضلاب
ه- زباله سوز
دفع مقادیر زیاد زایدات دارویی
سوزاندن :
زایدات سیتوتوکسیک
برگرداندن زایدات به تولیدکننده اصلی
سوزاندن در دمای بالا
تجزیه شیمیایی
زایدات شیمیایی
دفع زایدات شیمیایی عمومی
دفع مقادیر کم زایدات شیمیایی خطرناک
دفع مقادیر زیاد زایدات شیمیایی خطرناک
وضعیت کنونی دفع زباله های بیمارستانی شهر تهران
وضعیت زباله بیمارستان کشورهای پیشرفته با ایران
ویژگیها و خطرات ناشی از فاضلاب های بیمارستانی
۱-۱ عوامل میکروبی بیماری زا
مواد شیمیایی خطرناک
زایدات دارویی
ایزوتوپ های رادیواکتیو
فصل : بحث ونتیجه گیری
فصل: پیشنهادها
کاربرد اکسیژن فعال در تصفیه
و ضدعفونی زباله های بیمارستانی
مزایای استفاده از اکسیژن فعال در تصفیه و ضد عفونی زباله بیمارستانی نسبت به
کاربرد
کاربرد اکسیژن فعال در بو زدایی محیط بیمارستانها
کاربرد اکسیژن فعال در بو زدایی محیط بیمارستانها
کاربرد اکسیژن فعال در استریل کردن وسایل بیمارستان
منابع