پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SH20- آموزش تهیه تیواسترها توسط پلیمر حاوی سدیم تیو بنزوات

کد محصول SH20

فایل WORD

90 صفحه

18000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده
تیواسترها دسته¬ای از ترکیبات آلی هستند که نقش مهمی در سیستم¬های بیولوژیکی مثل استیل کوانزیم A و S استیل دی هیدرو لیپولیک دارند و به عنوان حدواسط¬هایی در سنتز ترکیبات آلی مورد استفاده قرار می-گیرند. روش¬های متعددی برای تهیه تیواسترها گزارش شده است که در مقدمه به آن¬ها می¬پردازیم. از آن¬جا که روش¬های موجود معایب و محدودیت¬هایی همچون استفاده از حلال¬های گران و نامطلوب مثل DMF، HMPT و DMSO اثرات زیست محیطی، زمان طولانی واکنش، دماهای بالا دارند. در طی سال¬های اخیر استفاده از سیستم-های هتروژن برای سنتز ترکیبات آلی به دلیل مزیت¬هایی همچون جداسازی راحت محصولات، امکان بازیافت و استفاده مجدد از واکنشگرها و غیره مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این مزایا در این پروژه سعی شده است که با استفاده از واکنشگر پلیمری یک سیستم هتروژن برای تهیه تیواسترها فراهم شود. بنابراین از پلی(4- وینیل پیریدین) استفاده شده و آن را با متیل یدید واکنش داده و پلیمر حاوی متیل یدید تهیه شده است. سپس پلیمر حاوی متیل یدید با سدیم تیوبنزوات و یا سدیم تیواستات واکنش داده و پلیمر حاوی تیوبنزوات و یا تیواستات به-دست آمده است. در مرحله بعد از واکنش نوکلئوفیلی یون تیوبنزوات و یا تیواستات متصل به پلیمر با آلکیل هالیدها تیواسترهای مختلف حاصل شده اند. این پلیمرها قابل بازیافت بوده و تا چندین مرتبه می¬توان آن¬ها را بازیابی کرد.
فهرست مطالب
فصل اول  1
1-1- اهمیت تیواسترها
1-1-1- اهمیت تیواسترها در سنتز
1-2- مروری بر روش¬های تهیه تیواسترها
1-2-1- سنتز تیواسترها با استفاده از تیوآمیدها
1-2-2- سنتز تیواسترها با استفاده از تیوآمیدها در شرایط بدون حلال
1-2-3- سنتز تیواسترها با استفاده از تیو متوکسی فنیل استیلن
1-2-4- سنتز تیواسترها با استفاده از آسیل کلریدها و دی سولفیدها در حضور Zn/AlCl3 ....
1-2-5- سنتز تیواسترها با استفاده از سزیم فلوئورید و تیول¬ها در حضور سزیم فلوئورید قرار گرفته بر بستر سلیت
1-2-6- سنتز تیواسترها با استفاده ازتیوبنزوئیک اسید و آلکن در حضور مونتموریلونیت کا-10
1-2-7- سنتز تیواسترها با استفاده از واکنش کاتالیزشده آریل یدید و تیوبنزوئیک اسید
1-2-8- سنتز تیواسترها از کربوکسیلیک اسیدها و تیول¬ها در حضور (2-1-H- بنزوتری آزول- 1- ایل)1,1,3,3 تترافلوئورو یورونیوم) تترافلوئوروبورات
1-2-9- سنتز تیواسترها با استفاده از 2- مرکاپتو بنزوتیازول¬ها
1-2-10- سنتز تیواسترها با استفاده از کربونیل سولفید به عنوان عامل تیوکربوکسیله کننده
1-2-11- سنتز تیواسترها با استفاده از دس- مارتین پریدینات 
1-2-12- سنتز تیواسترها با استفاده از آرن¬دی¬آزونیوم¬اورتو¬بنزن¬دی¬سولفون ایمیدها
1-2-13- سنتز تیواسترها با استفاده از آریل هالید و پتاسیم تیواستات در حضور کاتالیست pd(dba)3-xantphos
1-2-14- سنتز تیواسترها با استفاده از تری¬فنیل¬فسفین و N-¬هالو¬سوکسین ایمید 
1-2-15- سنتز تیواسترها از آلکیل هالیدها و سدیم تیواستات در حضور کاتالیست پلی اتیلن گلیکول400
1-2-16- سنتز تیواسترها با استفاده از یک بستر جامد پلیمری
1-2-17- سنتز تیول¬ها از طریق متانولیز تیواسترها در حضور پالادیوم و پلیمر حاوی بوروهیدرید 
1-2-18- سنتز تیواسترها با استفاده از پلیمر حاوی تیواستات
1-3- معرف¬¬های پلیمری
فصل دوم  2
2-1- مواد و وسایل مورد نیاز
2-2- تهیه تیواسترها با استفاده از نمک چهارتایی پلی(N- متیل- 4- وینیل پیریدینیوم) تیوبنزوات 
2-2-1- سنتز نمک چهارتایی پلی (N- متیل- 4- وینیل پیریدینیوم) یدید
2-2-2- تهیه پلیمر حاوی یون تیوبنزوات با استفاده از [P4- VP]I 
2-2-3- تست تشخیص یون یدید
2-2-4- انتخاب حلال مناسب برای واکنش پلی (N- متیل- 4- وینیل پیریدینیوم) تیوبنزوات با آلکیل هالیدها
2-2-5- انتخاب مناسب¬ترین مقدار پلی (N- متیل- 4- وینیل پیریدینیوم) تیوبنزوات به ازای mmol 1 آلکیل هالید
2-2-6- روش عمومی تهیه تیواسترها با استفاده از پلی (N- متیل- 4- وینیل پیریدینیوم) تیوبنزوات 
2-2-7- تهیه S- 4- متیل بنزیل تیوبنزوات: یک روش نمونه
2-2-8- تهیه پلیمر حاوی یون تیواستات با استفاده از پلی (N- متیل- 4- وینیل پیریدینیوم) تیواستات
2-2-9- تست تشخیص یون یدید
2-2-10- انتخاب حلال مناسب برای واکنش پلی (N- متیل- 4- وینیل پیریدینیوم) تیواستات با آلکیل هالیدها
2-2-11- انتخاب مناسب¬ترین نسبت مولی پلی (N- متیل- 4- وینیل پیریدینیوم) تیواستات به ازای mmol 1 آلکیل هالید
2-2-12- روش عمومی تهیه تیواسترها با استفاده از پلی (N- متیل- 4- وینیل پیریدینیوم) تیواستات
2-2-13- سنتز S- )4 - متیل بنزیل( تیواستات: یک روش نمونه
2-3- نقاط ذوب و داده¬های طیفی FT-IR و 1H NMRو13C NMR21
فصل سوم  33
3-1- بحث و نتیجه گیری
3-2- تعیین ظرفیت پلیمر حاوی یون تیوبنزوات
3-3- تعیین شرایط بهینه واکنش پلیمر حاوی تیوبنزوات با آلکیل هالیدها
3-3-1- انتخاب مناسب¬ترین حلال در واکنش پلیمر حاوی تیوبنزوات با α- برمو پارازایلن 
3-3-2- بهینه سازی مقدار پلیمر در واکنش پلیمر حاوی یون تیوبنزوات α- برمو پارازایلن 
3-4- تعیین ظرفیت پلیمر حاوی یون تیواستات
3-5- تعیین شرایط بهینه واکنش پلیمر حاوی تیواستات با آلکیل هالیدها
3-5-1- انتخاب حلال مناسب در واکنش پلیمر حاوی تیواستات با mmol 1 α- برمو پارازایلن 
3-5-2- بهینه سازی مقدار پلیمر در واکنش پلیمر حاوی تیواستات با آلکیل هالیدها 
3-6- بازیافت پلیمر
3-7- مقایسه روش ارائه شده در این تحقیق برای تهیه تیواسترها با روش های گزارش شده در منابع علمی
3-8- نتیجه گیری
3-9- شناسایی طیفی S-4-متیل بنزیل تیوبنزوات34
منابع و مآخذ 74
فهرست جداول
3-1- تیتراسیون محلول زیر صافی پلیمر حاوی تیوبنزوات با نقره نیترات M 01/0
3-2- بررسی اثر حلال بر واکنش پلی(N- متیل-4-وینیل پیریدینیوم) تیوبنزوات با α- برموپارازایلن 
3-3- بررسی اثر نسبت مولی S- 4- متیل بنزیل برمید به پلیمر حاوی تیوبنزوات در حلال اتانول
3-4- تهیه تیواسترهای مختلف با استفاده از پلیمر حاوی تیوبنزوات در حلال اتانول و در دمای اتاق
3-5- تیتراسیون محلول زیر صافی پلیمر حاوی تیواستات با نقره نیترات M 1/0
3-6- بررسی اثر حلال بر واکنش پلی (N- متیل -4-وینیل پیریدینیوم) تیواستات با S- 4- متیل بنزیل برمید
3-7- بررسی اثر مقدار پلیمر حاوی تیواستات به mmol 1 α- برموپارازایلن در حلال استونیتریل 
3-8- تهیه تیواسترهای مختلف با استفاده از پلیمر حاوی تیواستات در حلال استونیتریل و در دمای اتاق
3-9- بررسی فعالیت پلیمر بازیافتی حاوی تیوبنزوات در واکنش با mmol1 α-برموپارازایلن
3-10- بررسی فعالیت پلیمر بازیافتی حاوی تیواستات در واکنش با mmol 1 α-برموپارازایلن 
3-11- تهیه تیواسترها به روشهای مختلف
فهرست طیف¬ها
3-1- FT-IR پلی (4- وینیل پیریدین) (neat)
3-2-FT-IR ترکیب پلی (N- متیل- 4- وینیل پیریدینیوم) تیواستات (neat
3-3- FT-IR ترکیب پلی (N- متیل- 4- وینیل پیریدینیوم)تیوبنزوات (neat
3-4- FT-IR ترکیب 4- متیل بنزیل تیوبنزوات (neat
3-5- 1H NMR ترکیب 4- متیل بنزیل تیوبنزوات ((500 MHz, CDCl3 
3-7- 13C NMR 4- متیل بنزیل تیوبنزوات ((125 MHz, CDCl3
3-8- FT-IR ترکیب 3- کلرو بنزیل تیوبنزوات ((neat
3-9- 1H NMR ترکیب 3- کلرو بنزیل تیوبنزوات ((500 MHz, CDCl3 
3-10- 13C NMR ترکیب 3- کلرو بنزیل تیوبنزوات (..(125 MHz, CDCl3 
3-11-ترکیب 2- برمو بنزیل تیوبنزوات ((neat 
3-12- 1H NMR ترکیب 2- برمو بنزیل تیوبنزوات ((500 MHz, CDCl3 
3-14- FT-IR ترکیب S- متیل تیوبنزوات (neat) 
3-15- 1H NMR ترکیب S- متیل تیوبنزوات ((500 MHz, CDCl3 
3-17- 13C NMR ترکیب S- متیل تیوبنزوات (..(125 MHz, CDCl3 
3-18- FT-IR ترکیب S- (2- فنیل اتیل) تیوبنزوات ( (neat 
3-19- 1H NMR S- (2- فنیل اتیل) تیوبنزوات ((500 MHz, CDCl3 
3-21-13C NMR S- (2- فنیل اتیل) تیوبنزوات (..(125 MHz, CDCl3 51
3-22- 1H NMR ترکیب S- بنزیل تیوبنزوات ((500 MHz, CDCl3 
3-24- 13C NMR ترکیب S- متیل تیوبنزوات (..(125 MHz, CDCl3 
3-25- FT-IR ترکیب 4- نیترو بنزیل تیوبنزوات ((neat 
3-26- 1H NMR ترکیب 4- نیترو بنزیل تیو بنزوات ((500 MHz, CDCl3 
3-27- FT-IR ترکیب 4- برمو بنزیل تیوبنزوات ((neat 
3-28- FT-IR ترکیب S- اکتیل تیوبنزوات ((neat 
3-29- FT-IR ترکیب 4- متیل بنزیل تیواستات ((neat61
3-30- FT-IR ترکیب 4- متیل بنزیل تیوبنزوات (neat65
3-31- 1H NMR ترکیب 4- متیل بنزیل تیوبنزوات ((400 MHz, CDCl366
3-32- FT-IR ترکیب 4- نیترو بنزیل تیواستات ((neat 66
3-33- 1H NMR ترکیب 4- نیترو بنزیل تیو استات ((400 MHz, CDCl3 67
3-35- FT-IR ترکیب S- بنزیل تیواستات (neat68
3-36- FT-IR ترکیب S- (2- فنیل اتیل) تیواستات.( (neat 71
3-37- 1H NMR S- (2- فنیل اتیل) تیواستات ((400 MHz, CDCl369
3-40- 1H NMR ترکیب 4- برمو بنزیل تیو استات ((400 MHz, CDCl370

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید