بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2

کد محصول SH15

تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
۱-۱- تعریف مسئله و اهمیت موضوع
۱-۲- سئولات اساسی
۱-۳- فرضیه های مسئله
۱-۴- روش شناسی
فصل دوم : نیرو گاههای فسیلی
۲-۱- انواع نیرو گاهها
۲-۱-۱- نیرو گاههای بخار
۲-۱-۲- نیرو گاههای سیکل ترکیبی
۲-۱-۳- نیرو گاههای گازی
۲-۱-۴- نیرو گاهای گازی
۲-۲- قدرت اسمی نیرو گاهها
۲-۳- راندمان حرارتی نیرو گاه
۲-۴- ضریب بار
۲-۵- تولید انرژی الکتریکی
۲-۶- مصرف داخلی و تلفات
۲-۷- میزان مصرف برق در ایران
۲-۸- سوخت مصرفی نیرو گاهها
۱-۲-۸- آلاینده های حاصل از سوخت مصرفی نیرو گاهها
۲-۸- بررسی اثرات گاز آلاینده دی اکسید گوگرد
۲-۸-۱- خصوصیات گاز دی اکسید گوگرد
۲-۸-۲- منابع دی اکسید گوگرد
۲-۸-۲-۱- زغال سنگ
۲-۸-۲-۲- ترکیبات نفتی
۲-۸-۲-۳- گاز طبیعی
۲-۸-۲-۴- منابع طبیعی
۲-۹- استانداردهای کیفیت هوا برای دی اکسید گوگرد
۲-۱۰- اثرات گاز دی اکسید گوگرد
۲-۱۰-۱- خسارت وارده به گیاهان و جانوران
۲-۱۰-۲- خسارت وارده به مواد
۲-۱۰-۳- خسارت وارده به میراث فرهنگی
۲-۱۰-۴- خسارت وارده بر محصولات کشاورزی
۲-۱۰-۵- خسارت وارده به سلامت انسان
۲-۱۱- باران اسیدی
۲-۱۱-۱- تکنولوژیهای کاهش نشر باران اسیدی
۲-۱۱-۲- اجرای برنامه کاهش باران اسیدی
۲-۱۱-۲-۱- مسیر ۱۰ و ۲۰ ساله
فصل سوم : پیشینه تحقیقات
۳-۱- یونان
۳-۲- روسیه
۳-۳- ایسلند
۳-۳-۱- سناریوی سنتی
۳-۳-۲- سناریوی انرژیهای تجدید پذیر محدود شده
۳-۳-۳- سناریوی انرژیهای متمرکز
۳-۴- آلمان
۳-۵- ایران
۳-۶- فلسطین اشغالی
فصل چهارم : هزینه اجتماعی
۴-۱- هزینه های اجتماعی
۴-۱-۱- هزینه های خارجی، هزینه های اجتماعی و ضرورتها
۴-۱-۲- هزینه های قابل توجه
۴-۱-۳- هزینه های قابل توجه اجتماعی
۴-۲- هزینه های اجتماعی نیرو گاهها
۴-۲-۱- مالیات پیگویی
۴-۲-۲- مجموع هزینه تولید برق
۴-۲-۳- هزینه اجتماعی
۴-۳- هزینه های خصوصی نیرو گاه
۴-۳-۱- نرخ تنزیل
۴-۴- هزینه های خارجی نیرو گاه
۴-۴-۱- ارزیابی و بررسی اثرات الودگی
۴-۴-۲- محاسبه هزینه های خارجی
۴-۴-۳- روشهای محاسبه صدمات زیست محیطی
۴-۴-۳-۱- هزینه تخریب
۴-۴-۳-۲- هزینه کاهش
۴-۴-۴- بررسی هزینه های خارجی از متدولوژیهای مختلف
۴-۵- بررسی اقتصادی اثرات الودگی هوا روی سلامتی انسان
۴-۵-۱- هزینه بیماریها
۴-۵-۲- متد ارزش گذاری ترجیحی
۴-۵-۳- متد ارزش گذاری آمار حیاتی
۴-۵-۴- متد انتقال فایده
۴-۵-۵- رویکرد سرمایه انسانی
۴-۶- روش استفاده شده جهت محاسبه هزینه خارجی
۴-۶-۱- علائم و نشانه های بیماری
۴-۶-۲- مرگ و میر
۴-۶-۲-۱- برآورد VSL به روش تبدیل WTP هر یک ار علائم و نشانه های بیماری
۴-۶-۲-۲- برآورد VSL به روش کشش در آمدی
۴-۶-۲-۳- برآورد VSL به روش دیه
۴-۶-۲-۴- برآورد VSL به روش C.V.M
فصل پنجم : نتایج ( نیرو گاه برق شهید رجایی )
۵-۱- نیرو گاه حرارتی شهید رجایی
۵-۱-۱- مشخصات فنی نیرو گاه
۵-۱-۲- مشخصات پست انتقال ۴۰۰کیلو ولت نیرو گاه حرارتی
۵-۱-۳- محل و موقعیت جغرافیایی نیرو گاه حرارتی
۵-۲- نیرو گاه سیکل ترکیبی
۵-۲-۱- مشخصات فنی نیرو گاه
۵-۲-۲- مشخصات پست انتقال ۴۰۰ کیلو ولت نیرو گاه سیکل ترکیبی
۵-۲-۳- محل وموقعیت جغرافیایی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی
۵-۳- آب مصرفی نیرو گاه شهید رجایی
۵-۴- سوخت مصرفی نیرو گاه شهید رجایی
۵-۵- سیستم سوخت رسانی نیرو گاه
۵-۵-۱- سیستم ذخیره و انتقال گازوئیل
۵-۵-۲- سیستم ذخیره و انتقال مازوت
۵-۵-۳- سیستم ذخیره و انتقال گاز طبیعی
۵-۶- وضعیت سوخت مصرفی در نیرو گاه شهید رجایی
۵-۶-۱- واحدهای بخاری
۵-۶-۲- واحدهای سیکل ترکیبی
۵-۷- میزان برق تولیدی در نیرو گاه شهید رجایی
۵-۸- محاسبه هزینه های خصوصی نیرو گاه شهید رجایی
۵-۸-۱- هزینه های سرمایه گذاری
۵-۸-۱-۱- هزینه های سرمایه گذاری واحدهای بخاری
۵-۸-۱-۲- هزینه های سرمایه گذاری واحدهای سیکل ترکیبی
۵-۸-۲- هزینه های سوخت مصرفی
۵-۸-۲-۱- هزینه های سوخت مصرفی واحدهای بخاری
۵-۸-۲-۲- هزینه های سرمایه گذاری واحدهای سیکل ترکیبی
۵-۸-۳- هزینه تعمیرات و نگهداری
۵-۸-۳-۱- هزینه تعمیرات و نگهداری واحدهای بخاری
۵-۸-۳-۲- هزینه تعمیرات و نگهداری واحدهای سیکل ترکیبی
۵-۹- نتیج محاسبه هزینه های خصوصی نیرو گاه شهید رجایی
۵-۹-۱- واحدهای بخاری
۵-۹-۲- واحدهای سیکل ترکیبی
۵-۱۰- سیمای استان قزوین
۵-۱۰-۱- اب و هوا
۵-۱۰-۲- جهت باد
۵-۱۰-۳- دما و بارندگی
۵-۱۰-۴- رطوبت
۵-۱۰-۵- پوشش گیاهی
۵-۱۰-۶- جمعیت
۵-۱۱- وضعیت استقرار نیرو گاه شهید رجایی
۵-۱۱-۱- ویژگیهای منطقه ای
۵-۱۲- بررسی غلظت گاز دی اکسید گوگرد
۵-۱۲-۱- مقایسه با استانداردهای خروجی
۵-۱۳- محاسبه هزینه های خارجی نیرو گاه شهید رجایی
۵-۱۳-۱- هزینه های بیماری
۵-۱۳-۲- هزینه های مرگ و میر
۵-۱۳-۳- نتیجه گیری کلی
۵-۱۴- نتایج محاسبه هزینه ای خارجی نیروگاه شهید رجایی
۵-۱۵- نتایج محاسبه هزینه های اجتماعی نیرو گاه شهید رجایی
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
۶-۱-قیمت تمام شده تولیدبرق از نیرو گاه شهید رجایی
۶-۲- پیشنهادات
منابع و ماخذ
واژگان انگلیسی به فارسی
واژگان فارسی به انگلیسی
چکیده انگلیسی
ضمیمه