جداسازی هیدروکربن های استفاده شده در پلیمر غشاها

کد محصول SH10

تعداد صفحات: ۸۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

۱-۹- مقدمه و پیش زمینه۱
۲-۹ ملاحضات عمومی : قواعد فیزیکی شیمیایی نفوذ هیدروکربن در غشاها بر اساس پلیمرهای شیشه ای و لاستیکی ۲
۱-۲-۹ عامل ترمودینامیکی نفوذپذیری                          ۳
۲-۲-۹ عامل سینتیکی نفوذ پذیری                          ۹
۱-۲-۲-۹ اندازه های موثر مولکول های پخش شونده                                         ۱۰
۲-۲-۲-۹ اثر دانسیته انرژی چسبندگی پلیمر بر پخش هیدروکربن ها در پلیمر۱۴
۳-۲-۲-۹ اثر حجم آزاد پلیمر بر پخش هیدروکربن ها در پلیمر۱۵
۴-۲-۲-۹ وابستگی های غلظت ضرایب پخش هیدروکربن ها                       ۱۵
۳-۹ جداسازی و حذف هیدروکربن ها با استفاده از غشاها براساس پلیمرهای لاستیکی ۱۷
۱-۳-۹ جداسازی گزینشی و حذف بخارهای هیدروکربن از مخلوط های گازی۱۷
۱-۱-۳-۹ اثر ترکیب شیمیایی پلیمرهای ارگانو سیلیکون بر ویژگیهایی جداسازی گاز آنها برای هیدروکربن ها ۱۷
۲-۱-۳-۹ وابستگی فشار نفوذپذیری هیدروکربن در پلیمرهای لاستیکی : اثر نرم سازی پلیمر توسط نفوذ کننده ۲۲
۳-۱-۳-۹ وابستگی نفوذپذیری هیدروکربن به دما در پلیمرهای لاستیکی ۲۶
۴-۱-۳-۹ پلی تری متیل سیلیل پروپین به عنوان یک ماده غشایی برای جداسازی و حذف هیدروکربن ها از مخلوط گازی۳۰
۲-۳-۹ کاربرد پلیمرهای لاستیکی برای جدا سازی تبخیری هیدروکربن ها از محلول های آبی شان۳۲
۴-۹ جداسازی و حذف هیدروکربن ها با استفاده از غشاها براساس پلیمرهای شیشه ای ۳۵
۱-۴-۹ جداسازی اولفین ها و پارافین ها ۳۵
۱-۱-۴-۹ اثر پیوند های اشباع نشده براندازه مولکول های اولفین و توانایی اولفین ها برای ورود به برهم کنش های ویژه با قالب غشاء۳۶
۲-۱-۴-۹ اثر ترکیب شیمیایی پلیمرهای شیشه ای بر ویژگیهای جداسازی گاز آنها برای هیدروکربن ها۳۸
۳-۱-۴-۹ وابستگی نفوذپذیری و گزینش هیدروکربن به فشار در پلیمرهای شیشه ای ۵۱
۴-۱-۴-۹ وابستگی نفوذ پذیری و گزینش هیدروکربن به دما در پلیمرهای شیشه ای ۵۴
۵-۱-۴-۹ سینتیک فرآیند نفوذ۵۵
۲-۴-۹ جدا سازی هیدروکربن های آروماتیک ، شبه آروماتیک و آلیفاتیک۵۷
۱-۲-۴-۹ مشکل جداسازی هیدروکربن های آروماتیک ، شبه آروماتیک و آلیفاتیک ۵۷
۲-۲-۴-۹ مولفه پخش عامل جداسازی                                                     ۶۱
۳-۲-۴-۹ مولفه جذب عامل جداسازی                                               ۶۹
۵-۹ جداسازی صنعتی هیدروکربن ها از مخلوط هایشان با گازها و بخارهای مختلف۷۶