شبیه سازی دینامیکی و بهینه سازی برج جذب CO2 از C2H6 گاز طبیعی با استفاده از شبیه ساز Aspen-Hysys

کد محصول SH9

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه ۲
فصل اول ـ آشنایی با پارس جنوبی
۱-۱- موقعیت و مشخصات میدان گازی پارس جنوبی ۳
۱-۲- اهداف کلی مجتمع گاز پارس جنوبی ۴
۱-۳- اطلاعات عمومی فازهای پالایشگاهی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ۵
۱-۴- تأسیسات بالادستی پالایشگاههای پارس جنوبی ۵

فصل دوم ـ انواع روش های جذب
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- فرآیند کلی سیستم فرآوری گاز ۱۱
۲-۳- کیفیت گاز شیرین استاندارد ۱۱
۲-۴- انواع روشهای تصفیه گاز ۱۲
۲-۴-۱- جذب در فاز جامد ۱۲
۲-۴-۱-۱- جذب شیمیایی در فاز جامد ۱۳
۲-۴-۱-۲- جذب فیزیکی در فاز جامد ۱۴
۲-۴-۲- جذب در فاز مایع ۱۵
۲-۴-۲-۱-جذب فیزیکی در فاز مایع ۱۶
۲-۴-۲-۲- جذب شیمیایی در فاز مایع ۱۶
۲-۴-۱- جذب در فاز جامد ۱۸
۲-۴-۱-۱- فرآیند های جذب شیمیایی بر روی بستر های جامد ۱۸
۲-۴- ۱-۱-۱- فرآیند Iron Oxide(Sponge) ۲۰
۲-۴-۱-۱-۲- فرآیندLo – Cat   ۲۱
۲-۴-۱-۲- فرآیند های جذب فیزیکی بر روی بستر های جامد  ۲۲
۲-۴-۱-۲-۱- غربالهای مولکولی
۲-۴-۱-۲-۱- دما ۲۳
۲-۴-۱-۲-۲- فشار ۲۴
۲-۴-۱-۲-۳- غلظت جذب شونده ۲۵
۲-۴-۱-۲-۴- سرعت سیال ۲۶
۲-۴-۱-۲-۵- نوع فاز ۲۷
۲-۴-۱-۲-۶- اندازه ذرات ۲۷
۲-۴-۱-۲-۷- درجه فعالیت غربال مولکولی ۲۸
۲-۴-۱-۲-۸- آلاینده ها ۲۹
۲-۴-۲- جذب در فاز مایع ۲۹
۲-۴-۲-۱- فرآیندهای شیرین سازی  از طریق جذب فیزیکی گازهای اسیدی ۳۰
۲-۴-۲-۱-۱- جذب H2Sو گازهای اسیدی توسط آب ۳۱
۲-۴-۲-۱-۱-۱- فرآیند  Rectisol ۳۱
۲-۴-۲-۱-۱-۲- فرآیند Purisol ۳۲
۲-۴-۲-۱-۱-۳-فرآیند  selexol ۳۲
۲-۴-۲-۱-۱-۴- فرآیند flour  ۳۴
۲-۴-۲-۲- فرآیندهای شیرین سازی از طریق جذب شیمیایی گازهای اسیدی ۳۷
۲-۵- عوامل موثر در انتخاب فرآیند شیرین سازی ۳۸
۲-۶- فاکتورهای اقتصادی در تصفیه گاز ۳۸

فصل سوم آمین ها و کربنات داغ ۳۹
۳-۱- انواع ترکیبات آمین ۴۱
۳-۱-۱- آلکانول آمین ها ۴۲
۳-۱-۲- مونواتانول آمین ۴۲
۳-۱-۳- دی اتانول آمین ۴۳
۳- ۱-۴- تری اتانول آمین ۴۳
۳-۱-۵- دی ایزوپروپانول آمین ۴۵
۳-۱-۶- متیل دی اتانول آمین
۳-۲-شیمی فرآیند ۴۹
۳-۳-کاربردهای جذب انتخابی ۴۹
۳-۴- مشکلات عملیاتی واحدهای آمین ۴۹
۳-۴-۱- خوردگی  ۵۰
۳-۴-۱-۱- روشهای پیشگیری از خوردگی ۵۰
۳-۴-۲- پدیده کف کنندگی ۵۱
۳-۴-۳- اتلاف مواد شیمیایی ۵۶
۳-۴-۴- حلالیت گازهای غیراسیدی ۵۷
۳-۴-۵-  نرسیدن به مشخصات معین در واحد ۵۷
۳-۴-۶- واکنشهای غیر قابل احیاء ۵۷
۳-۴-۷- کربنیل سولفید  ۵۷
۳-۴-۸- ناخالصیهای بصورت ذرات جامد ۵۸
۳-۴-۹- فرآیندهای کربنات
۳-۴-۹-۱- فرآیند کربنات داغ ۵۹
۳-۴-۹-۲- فرآیندتقسیم جریان ۵۹
۳-۴-۹-۳- فرآیند دو مرحله ای ۶۰
۳-۴-۹-۴- فرآیند Ben filed  ۶۲
۳-۴-۹-۵- فرآیند Catacarb  ۶۳
۳-۴-۹-۶- فرآیندDEA-carbonate  ۶۴

فصل چهارم شبیه سازی فرایند ۶۵
۴-۱- مقدمه ۶۷
۴-۲- شبیه سازی فرآیند شیرین سازی گاز اتان توسط محلول آمین ۶۷
۴-۳- معادلات حاکم بر سیستم Amine-CO2-H2O  ۶۸
۴-۴- شرح فرآیند  ۶۸
۴-۵- نمایی از برج جذب و مشخصات آن  ۶۹

فصل پنجم پارامتر های موثر بر جذب و تحلیل شرایط بهینه ۶۹
۵-۱- مقدمه ۷۱
۵-۲- بررسی پارامترهای موثر در برج جذب بر روی هر سینی ۷۲
۵-۲-۱- بررسی دما ، بر روی هر سینی در برج جذب ۷۲
۵-۲-۲-  بررسی فشار، بر روی هر سینی در برج جذب ۷۳
۵-۲-۳- بررسی جریان بخار- مایع، بر روی هر سینی در برج جذب ۷۴
۵-۲-۴- بررسی وزن مولی ودانسیته مواد بر روی هر سینی در برج جذب
۵-۲-۵- بررسی نسبت  تعادلی بخار به مایع بر روی هر سینی در برج جذب ۷۸
۵-۳ -بررسی عملکرد برج جذب در شبیه سازی دینامیکی
۵-۳-۱- بررسی دبی آمین بر عملکرد برج ۷۹
۵-۳-۲- بررسی دمای آمین بر عملکرد برج ۹۶
۵-۳-۳- بررسی فشار آمین بر عملکرد برج
۵-۴- بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد برج جذب و تحلیل شرایط بهینه
۵-۴-۱- بررسی پارامترها بر اساس طراحی شرکت توتال  فرانسه
۵-۴-۱-۱- تاثیر دبی آمین  بر عملکرد برج
۵-۴-۱-۲- تاثیر دمای آمین  بر عملکرد برج
۵-۴-۱-۳- تاثیر فشار آمین بر عملکرد برج
۵-۴-۱-۴- تاثیر دبی خوراک بر عملکرد برج
۵-۴-۱-۵- تاثیر دمای خوراک برعملکرد برج
۵-۴-۱-۶- تاثیر فشار خوراک برعملکرد برج
۵-۴-۲- بررسی پارامترها براساس داده های آزمایشگاهی
۵-۴-۲-۱- تاثیر دبی آمین بر عملکرد برج
۵-۴-۲-۲- تاثیردمای آمین بر عملکرد برج
۵-۴-۲-۳- تاثیرفشار آمین بر عملکرد برج
۵-۴-۲-۴- تاثیردبی خوراک بر عملکرد برج
۵-۴-۲-۵- تاثیردمای خوراک بر عملکرد برج
۵-۴-۲-۶- تاثیرفشار خوراک بر عملکرد برج
نتیجه گیری
پیشنهادات
پیوست
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی ۹۷
فهرست منابع غیرفارسی ۹۸
چکیده انگلیسی ۱۰۰

فهرست جدول ها
جدول (۲-۱) واحدهای عبارت چشمه ۱۳
جدول(۳-۱) مواد لازمه جهت احتراق ۲۳
جدول (۳-۲) درصد کاهش  NOX در کوره های دیگ بخار برای سوختها و فرآیند ها ۴۵
جدول (۳-۳) کمترین مقدار (mg/m3)  NOx برای هوای اضافی خاص ضریب هوای اضافی ۴۶
جدول(۴-۱) مشخصات محفظه احتراق بدون بفل ۵۳
جدول (۴-۲) مشخصات محفظه احتراق با بفل موازی ۵۴
جدول (۴-۳)  مشخصات محفظه احتراق با بفل موازی ۵۵
جدول( ۵-۱) مشخصات سوخت و هوای ورودی به محفظه ۵۹
جدول (۵-۲) نتایج خروجی از محفظه های احتراق ۶۰
جدول (۵-۳) راندمان احتراق در سه محفظه ۶۷
جدول (۵-۴) مقایسه Pattern factor در سه محفظه احتراق ۶۹
جدول(۵-۵) مشخصات سوخت ورودی به محفظه ۷۰
جدول(۵-۶) نتایج خروجی از محفظه های احتراق ۷۰
جدول(۵-۷) مشخصات نتایج خروجی از محفظه با بفل mm 15 در دو حالت موازی و غیر موازی ۷۳
جدول (۵-۸) مشخصات محفظه احتراق ۷۵
جدول (۵-۹) مشخصات جریان سوخت و اکسید کننده ورودی ۷۵

فهرست شکل ها
نمودار (۵-۱) غلظت متان در یک برش طولی در سه محفظه  ۶۶
نمودار (۵-۲) تغییرات دما در یک برش طولی در سه محفظه ۶۶
نمودار (۵-۳) تغییرات سرعت در یک برش طولی در سه محفظه ۶۷
نمودار (۵-۴) مقایسه اندازه سرعت برای سه شبکه بر حسب طول محفظه ۷۴
نمودار (۵-۵) توزیع شعاعی کسر جرمی متان ۷۶
نمودار (۵-۶) توزیع شعاعی کسر جرمی اکسیژن ۷۶

فهرست شکل ها
K1تا K4 شکل(۱-۱) لایه های  ۳
شکل) ۱-۲) نحوه قرارگرفتن لایه های مختلف وتعداد هر لایه ۴
شکل (۱-۳) موقعیت مخزن گاز پارس جنوبی ۹
شکل( ۲-۱) فرآیند اکسید آهن ۱۹
شکل (۲-۲)فرایند غربال ملکولی ۲۰
شکل )۲-۳( فرآیندشستشوی آب ۲۴
Rectisol   شکل( ۲-۴) فرآیند ۲۵
Purisol شکل( ۲-۵) فرآیند ۲۶
Selexolشکل (۲-۶) فرآیند  ۳۸
flour شکل(۲-۷) فرآیند ۴۰
شکل(۳-۱) نمونه ای از فرآیند آمین ها
شکل( ۳-۲)فرمولهای شیمیایی گسترده آمینها
شکل(۳-۸) غلظت NO بر حسب هوای اضافی (برای زمانهای اقامت متفاوت ۵/۰– ۱/۰ ثانیه) ۴۲
شکل (۳-۹) مولد گرمایی بدون روکش با دو مسیر مجزا برای هوا و گاز سمی به درون ناحیه احتراق ۴۶
شکل (۳-۱۰) الف : برش B-B  شکل (۳-۱۰) و رابطه مکانی گاز سمی و هوا ۴۷
شکل (۳-۱۱) مشعل برای احتراق دو مرحله ای ۱) گاز طبیعی، ۲) هوای دورانی، ۳) جریان مستقیم ۴۸
شکل(۴-۱) نتیجه عملکرد یک نواخت سازی بر روی موقعیت نقطه ۵۱
شکل (۴-۲) انواع سلول در شبکه های سه بعدی ۵۱
شکل (۴-۳) a: محفظه ساده   b: محفظه با بفل موازی     c: محفظه با بفل ناموازی ۵۲
شکل(۴-۴) محفظه احتراق بدون بفل ۵۳
شکل (۴-۵) محفظه احتراق با بفل های موازی ۵۴
شکل (۴-۶) محفظه احتراق با بفل ناموازی ۵۵
شکل (۵-۱) تاثیر بفل و مکان آن بر  پروفایل دما  ۶۱
شکل (۵-۲)تاثیر بفل و مکان آن بر  پروفایل سرعت  ۶۲
شکل(۵-۳) تاثیر بفل و مکان آن بر پروفایل آشفتگی جریان  ۶۳
شکل (۵-۴) تاثیر بفل و مکان آن برپروفایل فشار خروجی   ۶۴
شکل (۵-۵) تاثیر بفل ومکان آن بر پروفایل متان   ۶۵
شکل (۵-۶) افزایش عرض بفل ۷۰
شکل (۵-۷) تاثیر افزایش عرض بفل بر پروفایل متان ۷۱
شکل (۵-۸) تاثیر افزایش عرض بفل بر پروفایل آشفتگی  ۷۲
شکل (۵-۹) شکل و اندازه های دقیق Bluff body ۷۴