پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

SH9- شبیه سازی دینامیکی و بهینه سازی برج جذب CO2 از C2H6 گاز طبیعی با استفاده از شبیه ساز Aspen-Hysys

کد محصول ُSH9

فایل WORD

130 صفحه

32000 تومان

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه 2
فصل اول ـ آشنایی با پارس جنوبی 
1-1- موقعیت و مشخصات میدان گازی پارس جنوبی 3
1-2- اهداف کلی مجتمع گاز پارس جنوبی 4
1-3- اطلاعات عمومی فازهای پالایشگاهی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 5
1-4- تأسیسات بالادستی پالایشگاههای پارس جنوبی 5

فصل دوم ـ انواع روش های جذب 
2-1- مقدمه 11
2-2- فرآیند کلی سیستم فرآوری گاز 11
2-3- کیفیت گاز شیرین استاندارد 11
2-4- انواع روشهای تصفیه گاز 12
2-4-1- جذب در فاز جامد 12
2-4-1-1- جذب شیمیایی در فاز جامد 13
2-4-1-2- جذب فیزیکی در فاز جامد 14
2-4-2- جذب در فاز مایع 15
2-4-2-1-جذب فیزیکی در فاز مایع 16
2-4-2-2- جذب شیمیایی در فاز مایع 16
2-4-1- جذب در فاز جامد 18
2-4-1-1- فرآیند های جذب شیمیایی بر روی بستر های جامد 18
2-4- 1-1-1- فرآیند Iron Oxide(Sponge) 20
2-4-1-1-2- فرآیندLo – Cat   21
2-4-1-2- فرآیند های جذب فیزیکی بر روی بستر های جامد  22
2-4-1-2-1- غربالهای مولکولی 
2-4-1-2-1- دما 23
2-4-1-2-2- فشار 24
2-4-1-2-3- غلظت جذب شونده 25
2-4-1-2-4- سرعت سیال 26
2-4-1-2-5- نوع فاز 27
2-4-1-2-6- اندازه ذرات 27
2-4-1-2-7- درجه فعالیت غربال مولکولی 28
2-4-1-2-8- آلاینده ها 29
2-4-2- جذب در فاز مایع 29
2-4-2-1- فرآیندهای شیرین سازی  از طریق جذب فیزیکی گازهای اسیدی 30
2-4-2-1-1- جذب H2Sو گازهای اسیدی توسط آب 31
2-4-2-1-1-1- فرآیند  Rectisol 31
2-4-2-1-1-2- فرآیند Purisol 32
2-4-2-1-1-3-فرآیند  selexol 32
2-4-2-1-1-4- فرآیند flour  34
2-4-2-2- فرآیندهای شیرین سازی از طریق جذب شیمیایی گازهای اسیدی 37
2-5- عوامل موثر در انتخاب فرآیند شیرین سازی 38
2-6- فاکتورهای اقتصادی در تصفیه گاز 38

فصل سوم آمین ها و کربنات داغ 39
3-1- انواع ترکیبات آمین 41
3-1-1- آلکانول آمین ها 42
3-1-2- مونواتانول آمین 42
3-1-3- دی اتانول آمین 43
3- 1-4- تری اتانول آمین 43
3-1-5- دی ایزوپروپانول آمین 45
3-1-6- متیل دی اتانول آمین 
3-2-شیمی فرآیند 49
3-3-کاربردهای جذب انتخابی 49
3-4- مشکلات عملیاتی واحدهای آمین 49
3-4-1- خوردگی  50
3-4-1-1- روشهای پیشگیری از خوردگی 50
3-4-2- پدیده کف کنندگی 51
3-4-3- اتلاف مواد شیمیایی 56
3-4-4- حلالیت گازهای غیراسیدی 57
3-4-5-  نرسیدن به مشخصات معین در واحد 57
3-4-6- واکنشهای غیر قابل احیاء 57
3-4-7- کربنیل سولفید  57
3-4-8- ناخالصیهای بصورت ذرات جامد 58
3-4-9- فرآیندهای کربنات 
3-4-9-1- فرآیند کربنات داغ 59
3-4-9-2- فرآیندتقسیم جریان 59
3-4-9-3- فرآیند دو مرحله ای 60
3-4-9-4- فرآیند Ben filed  62
3-4-9-5- فرآیند Catacarb  63
3-4-9-6- فرآیندDEA-carbonate  64

فصل چهارم شبیه سازی فرایند 65
4-1- مقدمه 67
4-2- شبیه سازی فرآیند شیرین سازی گاز اتان توسط محلول آمین 67
4-3- معادلات حاکم بر سیستم Amine-CO2-H2O  68
4-4- شرح فرآیند  68
4-5- نمایی از برج جذب و مشخصات آن  69

فصل پنجم پارامتر های موثر بر جذب و تحلیل شرایط بهینه 69
5-1- مقدمه 71
5-2- بررسی پارامترهای موثر در برج جذب بر روی هر سینی 72
5-2-1- بررسی دما ، بر روی هر سینی در برج جذب 72
5-2-2-  بررسی فشار، بر روی هر سینی در برج جذب 73
5-2-3- بررسی جریان بخار- مایع، بر روی هر سینی در برج جذب 74
5-2-4- بررسی وزن مولی ودانسیته مواد بر روی هر سینی در برج جذب
5-2-5- بررسی نسبت  تعادلی بخار به مایع بر روی هر سینی در برج جذب 78
5-3 -بررسی عملکرد برج جذب در شبیه سازی دینامیکی 
5-3-1- بررسی دبی آمین بر عملکرد برج 79
5-3-2- بررسی دمای آمین بر عملکرد برج 96
5-3-3- بررسی فشار آمین بر عملکرد برج 
5-4- بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد برج جذب و تحلیل شرایط بهینه 
5-4-1- بررسی پارامترها بر اساس طراحی شرکت توتال  فرانسه 
5-4-1-1- تاثیر دبی آمین  بر عملکرد برج  
5-4-1-2- تاثیر دمای آمین  بر عملکرد برج 
5-4-1-3- تاثیر فشار آمین بر عملکرد برج 
5-4-1-4- تاثیر دبی خوراک بر عملکرد برج 
5-4-1-5- تاثیر دمای خوراک برعملکرد برج
5-4-1-6- تاثیر فشار خوراک برعملکرد برج 
5-4-2- بررسی پارامترها براساس داده های آزمایشگاهی 
5-4-2-1- تاثیر دبی آمین بر عملکرد برج 
5-4-2-2- تاثیردمای آمین بر عملکرد برج 
5-4-2-3- تاثیرفشار آمین بر عملکرد برج 
5-4-2-4- تاثیردبی خوراک بر عملکرد برج 
5-4-2-5- تاثیردمای خوراک بر عملکرد برج 
5-4-2-6- تاثیرفشار خوراک بر عملکرد برج 
نتیجه گیری 
پیشنهادات 
پیوست 
منابع و مآخذ 
فهرست منابع فارسی 97
فهرست منابع غیرفارسی 98
چکیده انگلیسی 100
 

فهرست جدول ها
جدول (2-1) واحدهای عبارت چشمه 13
جدول(3-1) مواد لازمه جهت احتراق 23
جدول (3-2) درصد کاهش  NOX در کوره های دیگ بخار برای سوختها و فرآیند ها 45
جدول (3-3) کمترین مقدار (mg/m3)  NOx برای هوای اضافی خاص ضریب هوای اضافی 46
جدول(4-1) مشخصات محفظه احتراق بدون بفل 53
جدول (4-2) مشخصات محفظه احتراق با بفل موازی 54
جدول (4-3)  مشخصات محفظه احتراق با بفل موازی 55
جدول( 5-1) مشخصات سوخت و هوای ورودی به محفظه 59
جدول (5-2) نتایج خروجی از محفظه های احتراق 60
جدول (5-3) راندمان احتراق در سه محفظه 67
جدول (5-4) مقایسه Pattern factor در سه محفظه احتراق 69
جدول(5-5) مشخصات سوخت ورودی به محفظه 70
جدول(5-6) نتایج خروجی از محفظه های احتراق 70
جدول(5-7) مشخصات نتایج خروجی از محفظه با بفل mm 15 در دو حالت موازی و غیر موازی 73
جدول (5-8) مشخصات محفظه احتراق 75
جدول (5-9) مشخصات جریان سوخت و اکسید کننده ورودی 75

 
فهرست شکل ها
نمودار (5-1) غلظت متان در یک برش طولی در سه محفظه  66
نمودار (5-2) تغییرات دما در یک برش طولی در سه محفظه 66
نمودار (5-3) تغییرات سرعت در یک برش طولی در سه محفظه 67
نمودار (5-4) مقایسه اندازه سرعت برای سه شبکه بر حسب طول محفظه 74
نمودار (5-5) توزیع شعاعی کسر جرمی متان 76
نمودار (5-6) توزیع شعاعی کسر جرمی اکسیژن 76
 

فهرست شکل ها
       K1تا K4 شکل(1-1) لایه های  3
شکل) 1-2) نحوه قرارگرفتن لایه های مختلف وتعداد هر لایه 4
شکل (1-3) موقعیت مخزن گاز پارس جنوبی 9
شکل( 2-1) فرآیند اکسید آهن 19
شکل (2-2)فرایند غربال ملکولی 20
شکل )2-3( فرآیندشستشوی آب 24
Rectisol   شکل( 2-4) فرآیند 25
Purisol شکل( 2-5) فرآیند 26
  Selexolشکل (2-6) فرآیند  38
flour شکل(2-7) فرآیند 40
شکل(3-1) نمونه ای از فرآیند آمین ها
شکل( 3-2)فرمولهای شیمیایی گسترده آمینها
شکل(3-8) غلظت NO بر حسب هوای اضافی (برای زمانهای اقامت متفاوت 5/0– 1/0 ثانیه) 42
شکل (3-9) مولد گرمایی بدون روکش با دو مسیر مجزا برای هوا و گاز سمی به درون ناحیه احتراق 46
شکل (3-10) الف : برش B-B  شکل (3-10) و رابطه مکانی گاز سمی و هوا 47
شکل (3-11) مشعل برای احتراق دو مرحله ای 1) گاز طبیعی، 2) هوای دورانی، 3) جریان مستقیم 48
شکل(4-1) نتیجه عملکرد یک نواخت سازی بر روی موقعیت نقطه 51
شکل (4-2) انواع سلول در شبکه های سه بعدی 51
شکل (4-3) a: محفظه ساده   b: محفظه با بفل موازی     c: محفظه با بفل ناموازی 52
شکل(4-4) محفظه احتراق بدون بفل 53
شکل (4-5) محفظه احتراق با بفل های موازی 54
شکل (4-6) محفظه احتراق با بفل ناموازی 55
شکل (5-1) تاثیر بفل و مکان آن بر  پروفایل دما  61
شکل (5-2)تاثیر بفل و مکان آن بر  پروفایل سرعت  62
شکل(5-3) تاثیر بفل و مکان آن بر پروفایل آشفتگی جریان  63
شکل (5-4) تاثیر بفل و مکان آن برپروفایل فشار خروجی   64
شکل (5-5) تاثیر بفل ومکان آن بر پروفایل متان   65
شکل (5-6) افزایش عرض بفل 70
شکل (5-7) تاثیر افزایش عرض بفل بر پروفایل متان 71
شکل (5-8) تاثیر افزایش عرض بفل بر پروفایل آشفتگی  72
شکل (5-9) شکل و اندازه های دقیق Bluff body 74

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 الهه در تاریخ: د 31 فروردين 1394 ، ساعت 07:01 ب ظ
این پروژه نتیجه گیری و پیشنهادات داره؟؟
پس چرا جلوی پیشنهادات شماره نذاشتین
نقل قول
 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید