پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SH9- آموزش شبیه سازی دینامیکی و بهینه سازی برج جذب CO2 از C2H6 گاز طبیعی با استفاده از شبیه ساز Aspen-Hysys

کد محصول SH9

فایل WORD

130 صفحه

32000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه 2
فصل اول ـ آشنایی با پارس جنوبی 
1-1- موقعیت و مشخصات میدان گازی پارس جنوبی 3
1-2- اهداف کلی مجتمع گاز پارس جنوبی 4
1-3- اطلاعات عمومی فازهای پالایشگاهی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 5
1-4- تأسیسات بالادستی پالایشگاههای پارس جنوبی 5

فصل دوم ـ انواع روش های جذب 
2-1- مقدمه 11
2-2- فرآیند کلی سیستم فرآوری گاز 11
2-3- کیفیت گاز شیرین استاندارد 11
2-4- انواع روشهای تصفیه گاز 12
2-4-1- جذب در فاز جامد 12
2-4-1-1- جذب شیمیایی در فاز جامد 13
2-4-1-2- جذب فیزیکی در فاز جامد 14
2-4-2- جذب در فاز مایع 15
2-4-2-1-جذب فیزیکی در فاز مایع 16
2-4-2-2- جذب شیمیایی در فاز مایع 16
2-4-1- جذب در فاز جامد 18
2-4-1-1- فرآیند های جذب شیمیایی بر روی بستر های جامد 18
2-4- 1-1-1- فرآیند Iron Oxide(Sponge) 20
2-4-1-1-2- فرآیندLo – Cat   21
2-4-1-2- فرآیند های جذب فیزیکی بر روی بستر های جامد  22
2-4-1-2-1- غربالهای مولکولی 
2-4-1-2-1- دما 23
2-4-1-2-2- فشار 24
2-4-1-2-3- غلظت جذب شونده 25
2-4-1-2-4- سرعت سیال 26
2-4-1-2-5- نوع فاز 27
2-4-1-2-6- اندازه ذرات 27
2-4-1-2-7- درجه فعالیت غربال مولکولی 28
2-4-1-2-8- آلاینده ها 29
2-4-2- جذب در فاز مایع 29
2-4-2-1- فرآیندهای شیرین سازی  از طریق جذب فیزیکی گازهای اسیدی 30
2-4-2-1-1- جذب H2Sو گازهای اسیدی توسط آب 31
2-4-2-1-1-1- فرآیند  Rectisol 31
2-4-2-1-1-2- فرآیند Purisol 32
2-4-2-1-1-3-فرآیند  selexol 32
2-4-2-1-1-4- فرآیند flour  34
2-4-2-2- فرآیندهای شیرین سازی از طریق جذب شیمیایی گازهای اسیدی 37
2-5- عوامل موثر در انتخاب فرآیند شیرین سازی 38
2-6- فاکتورهای اقتصادی در تصفیه گاز 38

فصل سوم آمین ها و کربنات داغ 39
3-1- انواع ترکیبات آمین 41
3-1-1- آلکانول آمین ها 42
3-1-2- مونواتانول آمین 42
3-1-3- دی اتانول آمین 43
3- 1-4- تری اتانول آمین 43
3-1-5- دی ایزوپروپانول آمین 45
3-1-6- متیل دی اتانول آمین 
3-2-شیمی فرآیند 49
3-3-کاربردهای جذب انتخابی 49
3-4- مشکلات عملیاتی واحدهای آمین 49
3-4-1- خوردگی  50
3-4-1-1- روشهای پیشگیری از خوردگی 50
3-4-2- پدیده کف کنندگی 51
3-4-3- اتلاف مواد شیمیایی 56
3-4-4- حلالیت گازهای غیراسیدی 57
3-4-5-  نرسیدن به مشخصات معین در واحد 57
3-4-6- واکنشهای غیر قابل احیاء 57
3-4-7- کربنیل سولفید  57
3-4-8- ناخالصیهای بصورت ذرات جامد 58
3-4-9- فرآیندهای کربنات 
3-4-9-1- فرآیند کربنات داغ 59
3-4-9-2- فرآیندتقسیم جریان 59
3-4-9-3- فرآیند دو مرحله ای 60
3-4-9-4- فرآیند Ben filed  62
3-4-9-5- فرآیند Catacarb  63
3-4-9-6- فرآیندDEA-carbonate  64

فصل چهارم شبیه سازی فرایند 65
4-1- مقدمه 67
4-2- شبیه سازی فرآیند شیرین سازی گاز اتان توسط محلول آمین 67
4-3- معادلات حاکم بر سیستم Amine-CO2-H2O  68
4-4- شرح فرآیند  68
4-5- نمایی از برج جذب و مشخصات آن  69

فصل پنجم پارامتر های موثر بر جذب و تحلیل شرایط بهینه 69
5-1- مقدمه 71
5-2- بررسی پارامترهای موثر در برج جذب بر روی هر سینی 72
5-2-1- بررسی دما ، بر روی هر سینی در برج جذب 72
5-2-2-  بررسی فشار، بر روی هر سینی در برج جذب 73
5-2-3- بررسی جریان بخار- مایع، بر روی هر سینی در برج جذب 74
5-2-4- بررسی وزن مولی ودانسیته مواد بر روی هر سینی در برج جذب
5-2-5- بررسی نسبت  تعادلی بخار به مایع بر روی هر سینی در برج جذب 78
5-3 -بررسی عملکرد برج جذب در شبیه سازی دینامیکی 
5-3-1- بررسی دبی آمین بر عملکرد برج 79
5-3-2- بررسی دمای آمین بر عملکرد برج 96
5-3-3- بررسی فشار آمین بر عملکرد برج 
5-4- بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد برج جذب و تحلیل شرایط بهینه 
5-4-1- بررسی پارامترها بر اساس طراحی شرکت توتال  فرانسه 
5-4-1-1- تاثیر دبی آمین  بر عملکرد برج  
5-4-1-2- تاثیر دمای آمین  بر عملکرد برج 
5-4-1-3- تاثیر فشار آمین بر عملکرد برج 
5-4-1-4- تاثیر دبی خوراک بر عملکرد برج 
5-4-1-5- تاثیر دمای خوراک برعملکرد برج
5-4-1-6- تاثیر فشار خوراک برعملکرد برج 
5-4-2- بررسی پارامترها براساس داده های آزمایشگاهی 
5-4-2-1- تاثیر دبی آمین بر عملکرد برج 
5-4-2-2- تاثیردمای آمین بر عملکرد برج 
5-4-2-3- تاثیرفشار آمین بر عملکرد برج 
5-4-2-4- تاثیردبی خوراک بر عملکرد برج 
5-4-2-5- تاثیردمای خوراک بر عملکرد برج 
5-4-2-6- تاثیرفشار خوراک بر عملکرد برج 
نتیجه گیری 
پیشنهادات 
پیوست 
منابع و مآخذ 
فهرست منابع فارسی 97
فهرست منابع غیرفارسی 98
چکیده انگلیسی 100
 

فهرست جدول ها
جدول (2-1) واحدهای عبارت چشمه 13
جدول(3-1) مواد لازمه جهت احتراق 23
جدول (3-2) درصد کاهش  NOX در کوره های دیگ بخار برای سوختها و فرآیند ها 45
جدول (3-3) کمترین مقدار (mg/m3)  NOx برای هوای اضافی خاص ضریب هوای اضافی 46
جدول(4-1) مشخصات محفظه احتراق بدون بفل 53
جدول (4-2) مشخصات محفظه احتراق با بفل موازی 54
جدول (4-3)  مشخصات محفظه احتراق با بفل موازی 55
جدول( 5-1) مشخصات سوخت و هوای ورودی به محفظه 59
جدول (5-2) نتایج خروجی از محفظه های احتراق 60
جدول (5-3) راندمان احتراق در سه محفظه 67
جدول (5-4) مقایسه Pattern factor در سه محفظه احتراق 69
جدول(5-5) مشخصات سوخت ورودی به محفظه 70
جدول(5-6) نتایج خروجی از محفظه های احتراق 70
جدول(5-7) مشخصات نتایج خروجی از محفظه با بفل mm 15 در دو حالت موازی و غیر موازی 73
جدول (5-8) مشخصات محفظه احتراق 75
جدول (5-9) مشخصات جریان سوخت و اکسید کننده ورودی 75

 
فهرست شکل ها
نمودار (5-1) غلظت متان در یک برش طولی در سه محفظه  66
نمودار (5-2) تغییرات دما در یک برش طولی در سه محفظه 66
نمودار (5-3) تغییرات سرعت در یک برش طولی در سه محفظه 67
نمودار (5-4) مقایسه اندازه سرعت برای سه شبکه بر حسب طول محفظه 74
نمودار (5-5) توزیع شعاعی کسر جرمی متان 76
نمودار (5-6) توزیع شعاعی کسر جرمی اکسیژن 76
 

فهرست شکل ها
       K1تا K4 شکل(1-1) لایه های  3
شکل) 1-2) نحوه قرارگرفتن لایه های مختلف وتعداد هر لایه 4
شکل (1-3) موقعیت مخزن گاز پارس جنوبی 9
شکل( 2-1) فرآیند اکسید آهن 19
شکل (2-2)فرایند غربال ملکولی 20
شکل )2-3( فرآیندشستشوی آب 24
Rectisol   شکل( 2-4) فرآیند 25
Purisol شکل( 2-5) فرآیند 26
  Selexolشکل (2-6) فرآیند  38
flour شکل(2-7) فرآیند 40
شکل(3-1) نمونه ای از فرآیند آمین ها
شکل( 3-2)فرمولهای شیمیایی گسترده آمینها
شکل(3-8) غلظت NO بر حسب هوای اضافی (برای زمانهای اقامت متفاوت 5/0– 1/0 ثانیه) 42
شکل (3-9) مولد گرمایی بدون روکش با دو مسیر مجزا برای هوا و گاز سمی به درون ناحیه احتراق 46
شکل (3-10) الف : برش B-B  شکل (3-10) و رابطه مکانی گاز سمی و هوا 47
شکل (3-11) مشعل برای احتراق دو مرحله ای 1) گاز طبیعی، 2) هوای دورانی، 3) جریان مستقیم 48
شکل(4-1) نتیجه عملکرد یک نواخت سازی بر روی موقعیت نقطه 51
شکل (4-2) انواع سلول در شبکه های سه بعدی 51
شکل (4-3) a: محفظه ساده   b: محفظه با بفل موازی     c: محفظه با بفل ناموازی 52
شکل(4-4) محفظه احتراق بدون بفل 53
شکل (4-5) محفظه احتراق با بفل های موازی 54
شکل (4-6) محفظه احتراق با بفل ناموازی 55
شکل (5-1) تاثیر بفل و مکان آن بر  پروفایل دما  61
شکل (5-2)تاثیر بفل و مکان آن بر  پروفایل سرعت  62
شکل(5-3) تاثیر بفل و مکان آن بر پروفایل آشفتگی جریان  63
شکل (5-4) تاثیر بفل و مکان آن برپروفایل فشار خروجی   64
شکل (5-5) تاثیر بفل ومکان آن بر پروفایل متان   65
شکل (5-6) افزایش عرض بفل 70
شکل (5-7) تاثیر افزایش عرض بفل بر پروفایل متان 71
شکل (5-8) تاثیر افزایش عرض بفل بر پروفایل آشفتگی  72
شکل (5-9) شکل و اندازه های دقیق Bluff body 74

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 الهه در تاریخ: د 31 فروردين 1394 ، ساعت 07:01 ب ظ
این پروژه نتیجه گیری و پیشنهادات داره؟؟
پس چرا جلوی پیشنهادات شماره نذاشتین
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید