پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SH8- کتاب الکترونیک در مورد شیرین سازی گازهای طبیعی

کد محصول SH8

فایل WORD

90 صفحه

17000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه 1
شرح تسهیلات شبکه جمع آوری چاهای گازی 2
گودال سوز 3
سیستم توپک رانی سرچاهی 3
سیستم تزریق مواد شیمیایی سرچاهی 3
شرح واحدهای اصلی تصفیه و فرآوری گاز 4
لخته گیرها 4
تفکیک کننده های ورودی سیستم نم زدایی 6
سیستم نم زدایی 6
برجهای نم زدایی 7
سیستم بازیابی و تغلیظ کلایکول 8
فصل اول (کلیات) 10
گازترش 11
لزوم شیرین سازی گاز ترش 12
سولفید هیدروژن 12
دی اکسید کربن 12
مرکاپتانها 12
سولفید کربنیل و دی سولفید کربن 13
آب 13
نیتروژن 13
جدول (1-1)غلظت مجاز سولفید هیدروژن در زمانهای تماس مختلف 13
مشخصات استاندارد گاز طبیعی 14
تولید گوگرد 14
فرآیندهای شیرین سازی گاز ترش 15
جدول (4-1) مقایسه قابلیتهای فرآیندهای شیرین سازی
فصل دوم (شیرین سازی گازها) 18
شیرین سازی گازها بوسیله آمین ها 19
آمین ها 19
آمین های الفاتیک 20
حلالهای فرموله شده 20
عمل جذب گازهای اسیدی بوسیله آمین ها 21
MEA 23
DEA 24
TEA 25
MDEA 25
DIPA 26
DGA 26
DIPAM,DETA 27
نمودار فرآیند 29
INLET SEPARATOR 29
CONTACTOR 29
FLASH TANK 31
فیلترهای الکتریکی 32
فیلترهای کربنی 32
STRIPPER 33
RECLAIMER 35
نمودار فرآیندSPLIT STREAM 36
مشکل FOAMING 36
اتلاف و آمین ها 37
ماندگی 37
تبخیر 37
تجزیه شیمیایی 38
خوردگی 38
محاسبات ساده تصفیه با آمین ها 40
فصل سوم (شیرین سازی بوسیله کربناتها) 42
فرآیند کربنات پتاسیم داغ 43
شیمی فرآیند IIOC 43
نمودار فرآیند HPC 44
مشکلات عملیاتی 46
محلولهای فعال شده 47
فرآیند GIAMMARCO-VETROCOKE برای جذب CO2 47
فرآیند ALKAZID 49
فصل چهارم (شیرین سازی گازها لا حلالهای فیزیکی) 50
حلال فیزیکی 51
فرآیند شستشو با آب 53
فرآیند FLOUR 54
نمودار فرآیند SELEXOL 56
شرح فرآیند SELEXOL 57
فرآیند PVRISOL 58
فرآیند SEP ASOLY MPE 60
مقایسه و انتخاب حلالهای فیزیکی 61
جذب انتخابیH2S 62
کاربرد حلالهای فیزیکی 64
دیگر حلالهای فیزیکی 65
فرآیند SOLFINOL 65
فصل پنجم (استفاده از بسترهای جامد) 67
عمل جذب سطحی 68
خصوصیات غربالهای مولکولی 70
غربالهای مولکولی مناسب برای شیرین سازی گازها 72
عملیات تصفیه با غربالهای مولکولی 73
جذب 73
بازیابی بستر 74
پارامترهای موثر در عملکرد بستر جذب 75
اصلاح فرآیند تصفیه با غربال مولکولی 76
فرآیند اکسید آهن اسفنجی 77
نمودار فرآیند 78
مشکلات عملیاتی 79
فرآیندهای تبدیل مستقیم 80
فرآیندهای محلول آهن 85
بهینه سازی 87
چکیده مطالب 90
مقدمه 
مجموعه گرد آوری شده راجع به عملیات بهره برداری و تصفیه و فرآوری گاز بصورت بهینه می باشد که در عمده پالایشگاههای ایران در حال اجرا و یا قابل اجرا است.
بدلایل زیر فرایند بهره برداری از منابع گاز مورد توجه است:
• کاهش و رو به اتمام بودن منابع طبیعی نفت خام در چند سال آتی
• افت فشار در برخی از چاههای نفت باعث می شود تا مجبور شویم گاز استحصالی از مکانی دیگر را به این چاهها تزریق کنیم تا امکان استخراج نفت خام میسر شود.
• صاد رات مستقیم گاز طبیعی به کشورهای همسایه
• مناسب بودن سوخت گازی برای منازل و کارخانجات صنعتی
• ایجاد آلودگی کمتر محیط زیست در صورت جایگزینی با بنزین در سوخت های موتوری.
به نظر می رسد با وجود منابع عظیم گاز طبیعی این منبع درآمد می تواند تا اندازه ای جایگزین نفت خام گردد.
در این مجموعه خلاصه ای از عملیات استخراج گاز طبیعی تا ورود به پالایشگاه می باشد و بعد از آن عمده ترین روش نمک زدایی شرح داده می شود و در پایان به صورت مشروح متفاوت شیرین سازی گاز مورد بحث قرار گرفته است.و سعی شده عملی ترین و اقتصادی ترین روشها مورد بررسی قرار گیرد.
شرح تسهیلات شبکه جمع آوری چاهای گازی
تسهیلات شبکه جمع آوری شامل چاههای گازی و تاسیسات سر چاهی مربوطه و خطوط لوله و جمع آوری گاز از چند راهه تا محل پالایشگاه می باشد. در محل هر چاه تاسیسات مورد لزوم برای بهره برداری از چاه نظیر سیستم چوک سر چاهی و سیستم پانل هیدرولیک و شیر قطع جریان سر چاهی و بسته تزیق مواد شیمیایی و تاسیسات ابزار دقیق و برق و برای چاها با فاصله زیاد تجهیزات ارسال توپک پیش بینی گردیده است.
بسته شیرهای چوک سر چاهی از یک مجموعه متشکل از یک شیر فشار شکن مثبت POSITIVE CHOKE و یک شیر فشار شکن قابل تنظیم ADJUSTABL CHOKE با شیرهای توپی قطع جریان و اندازه گیر فشار و درجه محلی و شیر آلات و نازل های تزریق متانول و مواد شیمیایی و سیستم های اندازه گیر خوردگی در لوله تشکیل شده است.
معمولا به جز پانل کنترل و ایمنی سر چاهی تنها سیستم کنترل کننده سر چاهی و شیرهای فشار شکن می باشد که با ایجاد افت فشار میزان جریان خروجی هر چاه را کنترل نماید و همچنین در این مسیر یک شیر قطع از نوع LINE BREAK VALVE در نظر گرفته شده است که در صورت بروز پاره گی در خط لوله و پایین آمدن فشار شیر فوق بسته می شود و باعث بسته شدن چاه می گردد و بالعکس در صورت بسته شدن چاه شیر فوق نیز بسته می شود.
لوله انتقال گاز در محیط تاسیسات سر چاهی از روی زمین عبور نموده و بعدا بصورت زیر زمینی مدفون می گردد و یک اتصال عایق کننده لوله INSULATION JOINT در قبل از مدفون شدن لوله پیش بینی گردیده است.
گودال سوزا
سیستم تخلیه گاز چاه شامل یک شیر فشار شکن قابل تنظیم و شیرهای توپی ایزوله مربوطه به گودال سوزا برای سوزاندن سیالات و لوله انتقال سیالات به گودال مذکور می باشد. 
سیستم توپک رانی سر چاهی
به علت افت فشار گاز در شیرهای فشار شکن و در طول مسیر خط لوله جمع آوری گاز و گازهای ارسالی از تاسیسات سر چاهی همراه با مقداری مایعات گازی می باشند و خط لوله عموما دارای جریان دو فازی خواهد بود و به منظور بیرون راندن مایعات همراه گاز که در داخل خط لوله جمع آوری می گردد بسته ارسال توپک در ابتدای خط لوله انتقال سیالات دو فازی نصب می گردد.
سیستم تزریق مواد شیمیایی سر چاهی
مواد ضد خورندگی که به شکل محلول در گازوئیل یا مایعات گازی استعمالی برای جلوگیری از خورندگی لوله ها تزریق می گردد و متانول که به منظور جلوگیری از تشکیل هیدرات در زمان ره اندازی و به هنگام تقلیل فشار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد و تزریق متانول در شرایط کار کرد نرمال لازم نیست.
شرح واحد های اصلی تصفیه و فرآوری گاز
• محفظه های دریافت توپک خط لوله گاز از چند راهه ها MANI FOLD وارد این واحد می گردد و کلیه این خطوط به صورت مدفون وارد واحد شده و بعد بصورت روی زمینی در می آیند. در این تغییر ارتفاع به منظور محافظت واحد جریان برق حفاظت کاتدی یک مربوط به خط لوله و یک اتصال عایق پیش بینی می گردد. شیرهای قطع جریان سیال XV جهت قطع جریان گاز پیش بینی گردیده اند و این شیرها در زمانهای توقف اضطراری و عادی واحد و توقف اضطراری پالایشگاه بطور اتوماتیک بسته می شوند.
گازهای ارسالی از حوزه های گاز دارای مقداری مایعات گازی همراه بوده که مقداری از این مایعات در مسیر خط لوله مربوط جمع آوری گردیده است و باعث افت راندمان این خطوط می گردد.
بمنظور بالا بردن راندمان و پاکسازی این خطوط از مایعات گازی همراه در مواقع مورد لزوم اقدام به ارسال توپک از تاسیسات چند راهه ها می گردد. و این توپک ها SPHERE RECEIVER در این واحد دریافت می گردد.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید