پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SH6- آموزش واکنش های کاتالیست ها و کاربرد آن در صنعت نفت و راکتورها

کد محصول SH6

فایل WORD

122 صفحه

18000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار 1
فصل اول تاریخچه کاتالیست 3
تاریخچه کاتالیست 4
پیشرفت های مهم در علم کاتالیست 6
پیشرفت های مهم در تکنولوژی کاتالیست 7
فصل دوم مبانی عمل کاتالیستی 8
سرعت واکنش 9
فاکتور موثر 10
واکنش کاتالیستی همگن وناهمگن 13
واکنش کاتالیستی همگن 13
واکنش کاتالیستی نا همگن 14
حامل ها 14
پیش برنده ها 17
شتاب دهنده ها 19
سموم کاتالیست 19
کثیف شدن کاتالیست 20
سینترینگ 21
ممانعت کننده ها 22
فعالیت 22
انتخاب کنندگی 23
پایداری 24
فصل سوم ساخت سطوح کاتالیستی 27
ساختار های فیزیکی اصلی سطوح کاتالیستی 28
فلزات دارای سطح بزرگ 29
جامدات ریز حفره 32
کاتالیست فاز مایع پایه دار 36
کاتالیست های تثبیت شده آنزیمی و معدنی 37
کاتالیست های قلمه ای 41
کاتالیست های اکسید مختلط 43
ساخت کاتالیست های ناهمگن 44
کاتالیست های اکسید مختلط 45
زئولیت ها 47
انواع ساختار های فلزی روی پایه ها 53
آنزیم ها و سلول های زنده تثبیت شده 61
خلاصه 67
فصل چهارم کاربرد کاتالیستها در صنعت نفت 69
1-4 کاتالیستهای تصفیه هیدروژنی نفتا 70
مقدمه (آماده سازی خوراک ) 70
کاتالیست های تصفیه هیدروژنی 75
جذب سطحی فلزات روی کاتالیست 78
کاتالیست های HDS گوگردی شده 80
هشدار دهنده های تصفیه هیدروژنی نفتا 81
کک گرفتگی 81
سیلیکا 81
رسوبات روی کاتالیست ها 82
رسوبات کلراید وخوردگی 83
احیای مجدد 85
مواد پایه کاتالیست 85
خلاصه 87
2-4 کاتالیستهای تبدیل کاتالیستی 89
دی هیدروسیکلیزان 91
فعالیت کاتالیست 91
انتخاب کنندگی 94
پایداری 96
تهیه کاتالیست 98
توسعه کاتالیست 100
توسعه کاتالیست ریفرمینگ 100
کاتالیست چند ماموریته 102
ترکیب کاتالیست 102
آلومین ها 104
کاتالیست های تجارتی 104
پراکندگی کاتالیست 105
دانسیته کاتالیست 106
مساحت سطوح 107
ابعاد کاتالیست 108
سموم کاتلیست
نیتروژن 109
110
هالیدها 110
آب 110
فلزات 111
گوگرد 111
احیای مجدد کاتالیست 113
بخش 3-4 کاتالیست های کراکینگ کاتالیستی 115
مقدمه 115
واکنشهای کاتالیتیک کراکینگ 116
احیای مجدد کاتالیست 118
کاتالیست های کراکینگ 120
ارزیابی کاتالیست 125
مسمومیتها 125
بخش 4-4 کاتالیستهای هیدروکراکینگ 127
مقدمه 127
واکنشهای هیدروکراکینگ 128
کاتالیست ها 129
نقش فلزات کاتالیستی در هیدروکراکینگ 131
کاتالیست های فلز نوبل 134
کاتلیستهای فلزی پایه 138
ترکیب شدن نیکل با حامل 138
تغییر نیکل توسط گوگرد 139
کاتالیستهای اکسیداسیون اسیدی – پلاتین برای هیدروکراکینگ 143
فعالیت هیدروژناسیون پلاتین 143
فعالیت اسیدی 145
احیای مجدد کاتالیست 145
بخش 5-4 سوزاندن کک 147
منبع کک 
سوزاندن در یک بستر ثابت 147
147
سوزاندن در یک بستر سیال 148
سوختن کک محدود شده به اثر نفوذ پذیری 149
اثرات فعالیت اکسیداسیون – احیاء 150
سوزاندن کاتالیست های پودری شکل 150
بخش 6-4 جابجا کردن وپر کردن راکتورها از کاتالیستها 152
مقدمه 152
حمل و نقل بشکه های کاتالیست 152
الک کردن کاتالیست 153
ریختن کاتالیست در راکتور 154
پر کردن راکتورهای گشاد 155
مراجع 157
پیشگفتار:
«بسیاری از مواد می توانند روی مواد دیگر تاثیر بگذارند که با میل آنها به انجام واکنش شیمیایی تفاوت بسیار زیادی دارد. انها از این طریق باعث تجزیه این مواد تشکیل مواد جدید می شوند، ولی در ترکیب مواد جدید وارد نمی شوند. این نیروی جدید که تا کنون ناشناخته بوده هم در مواد آلی وهم در مواد معدنی وجود دارد… ما آن را نیروی کاتالیستی می نامیم. همچنین تجزیه مواد توسط این نیرو را کاتالیزور می نامم» (ژ-ژ برزلیوس(Berzelius ) (1836 ) مجله علوم فلسفی جدید ادینبورو، xxy ، 223) اولین باری که نام کاتالیز در متن علمی آمد در متن بالا بود. تا پیش از آن لغت کاتالیز به معنی «قانون شکنی و بر هم زدن نظم بود. شاید بر داشت برزلیوس آن بود که عمل کاتالیز اصول و قوانین یافته شده تا سال 1836 را نقض می کرد توجه به این نکته جالب است که جایگزین کردن تعدادی از کلمات عبارت به کار رفته توسط برزلیوس با کلمات امروزی، خلاصه بسیار خوبی از نگرش فعلی ما به کاتالیزر به دست می دهد. کاتالیست یک قاعده خیلی اساسی در تولید و انفعال سوختها و مواد شیمیایی می باشد. بررسی مبحث کاتالیست یک موضوع مهم و حساس بوده که علاقه خیلی از دانشمندان و مهندسین به ان جلب شده است. کاتالیست عملاً در صنعت تصفیه نفت به کار می رود و تقریباً همه مواد نفتی در فرایندها ، توسط واکنشهای کاتالیستی تهیه می شوند. کاتالیستها برای اولین بار در دنیا در سال 1909 هنگامیکه استوالد(Ostwald ) به خاطر کارش جایزه نوبل گرفت به رسمیت شناخته شد. سه سال بعد آن افتخار به سباتیر ( Sabatier ) بخشیده شد. بررسی بحران اخیر انرژی و در دهه تحریم نفت عرب در سال 1973 و متعاقب آن فعالیتهای اوپک (O.P.E.C ) ، اهمیت کاتالیست آشکار تر می شود و به سرعت شناخته می گردد. یعنی کاتالیست تکیه گاهی برای مقدار زیادی انرژی تلقی می گردد. این مواد به وسیله ایالات متحده و ملل صنعتی دیگر تولید می شوند. 
امروزه سیستم های کاتالیستی به دو دسته بزرگ همگن و ناهمگن تقسیم 
می شوند. 
کاتالیست :
کاتالیست بعنوان یک پدیده اخیراً بررسی گردیده است . ظاهراً اولین کاتالیست ، برای واکنشهای آنزیمی در شکل تهیه و ساخت شراب و سرکه بکار گمارده شد . همچنین در تهیه صابون که یک عمل بسیار قدیمی است . مورد توجه قرار گرفت . این واکنشها به تبدیل کاتالیستی شکر به اتیل الکل به اسید استیک و چربی به یک نمک است و گلیسیرین منجر گردید . 
در طی اواخر قرن هیجدهم دانش شیمی سریعاً گسترش می یافت و طبیعی بود که اثر مواد خارجی بر روی واکنشهای شیمیایی مطالعه شود . بین سالهای 1835-1780 آزمایشات متعدد و با ارزشی ، اثرات مواد خارجی را بر روی واکنشهای شیمیایی شرح دادند . این آزمایشات واکنشهای اسیدها را در محلول و واکنشهای فاز گازی و واکنشهای جذب بوسیلة جامدات را مورد بحث قرار میدادند . اهداف کار کاتالیستها بوسیلة فوزینیری ، که اولین کسی بود که رابطه بین جذب سطحی و افزایش سرعت واکنشها را بوسیلة جامدات مورد توجه قرار داد، پیشرفت نمود . از جمله افراد دیگر فارادی ، دریافته بود که جذب سطحی مواد اولیه یک قاعده مهم در صورت گرفتن یک واکنش در حضور یک جامد می باشد . همچنین کلمنت و دیزرمس اظهار داشتند که اکسیدهای نیتروژن یک نقش اساسی را در اکسیداسیون دی اکسید گوگرد بوسیلة تشکیل یک ترکیب بازی میکنند . خیلی از آزمایشها بر روی طرز عمل کاتالیستها با موادی صورت میگرفت که امروزه بعنوان کاتالیستها مورد استفاده در صنایع نفت مطرح میباشند . بعنوان مثال اسیدهای قوی ، خاکها و فلزاتی از قبیل پلاتین .
« برزلیوس »یکی از بزرگترین سازمان دهنده های دانش شیمی است . وی ابتدا دید که خیلی از پدیده های گوناگون مانند بالا بردن سرعت واکنشها عموماً به کارهای قبلی وابسته است . در بیان تحقیقات شیمیایی که در طی سال 1835 داشت ، او برای اولین بار پیشنهاد نمود که مشاهدات و نتایج آزمایشهای مختلف که بر روی واکنشها صورت گرفته ، عموماً نشان میدهند که فعالیت شیمیایی باید بوسیلة یک عامل خارجی بدون اینکه آن عامل در واکنش شرکت نماید ، افزایش یابد . او این پدیده را کاتالیزر نامید . در این گفتار برزلیوس مفهومی از یک نیروی کاتالیستی ارائه نمود و در انجام آن یک نوع نیروی خاص که قادر به انجام فعالیت شیمیایی بود ، را آشکار میدانست . بعد از وی تا زمان زیادی بعد از او « استوالد » چنین سیمای علمی از کاتالیستها به مدت شصت سال وجود داشت . ولی در عمل چنین چیزی وسیله جالبی نبود . « لیبیگ » و دیگران به چنین ایده ای که بوسیله برزلیوس پیشنهاد شده بود و مربوط به نوع خاصی از نیروی کاتالیستی میشد ، حمله کردند و فعالیتهای دیگری در جریان بود ولی نظراتی که توسط استواله ارائه شده بود قبل از هر پیشنهادی که مسئله را حقیقی تر توجیه کند، لازم بود. در طی دوره شصت ساله ، « کاربرتولت » و « ویلهلمی» دوام داشت . تحقیقات ویلهلمی در مورد ئیدرولیز نیشکر بود در حالیکه برتولت در مورد ئیدرولیز استرها مطالعه میکرد . ویلهلمی اولین بار بوجود فاکتور زمان پی برد . او و بعد از او برتولت و دیگران کارهای اساسی را در مورد سینتیک شیمیایی همانطور که ما امروز آن را می شناسیم ، بوجود آوردند . قبل از اینکه قدم بعدی در کاتالیستها برداشته شود، اهمیت زمان واکنشهای شیمیایی قابل توجه و بررسی بود .
در نیمه دوم قرن نوزدهم ، « هلمهولتز» ، « آرنیوس » ، « استوالد » ، « وانت هوف» و دیگران شیمی فیزیک را گسترش دادند که برای اولین بار درک جدیدی از شیمی بود و قوانین کمی را تا حدودی کاهش میداد . در حدود سالهای 1900 ، استوالد اهمیت حقیقی کار یک کاتالیست را شناسایی کرد . او یک کاتالیست را ماده ای تعریف کرد که سرعت واکنش شیمیایی را تغییر میدهد بدون آنکه در محصول نهایی وجود داشته باشد.برای اولین بارازمفاهیم استوالددرکاتالیست ، براساس یک کمیت قابل اندازه گیری شد . علم و تکنولوژی پیشرفته کاتالیستی در این زمان شروع گردید . نظریاتی که دربارة کاتالیستها بطور علمی از آن زمان تاکنون درشیمی و صنایع نفت وجود دارند، واکنشهای کاتالیستی مهمترین آنهاست .

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید