اطلاعیه

بررسی ساختمان و شیوه ی عملکرد فیبر نوری

کد محصول BR339

تعداد صفحات: ۱۲۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه                              ۱
فصل­اول : آشنایی با فیبرنوری                 ۳
۱-۱- تاریخچه­ی فیبرنوری                     ۴
۱-۲- مزایای تارهای نوری                      ۵
۱-۲-۱- قیمت ­پایین                      ۵
۱-۲-۲- استحکام کششی مناسب       ۵
۱-۲-۳- پهنای باند وسیع                 ۵
۱-۲-۴- محافظت در مقابل تداخل و تزویج            ۶
۱-۲-۵ ایزولاسیون کامل الکتریکی      ۶
۱ -۲-۶- امنیت                             ۶
۱-۲-۷- مصونیت در مقابل خوردگی    ۷
۱-۲-۸- غیرقابل اشتعال بودن           ۷
۱-۲-۹- وزن کم و قطرکوچک           ۷
۱-۲-۱۰- اتلاف پایین                     ۷
۱-۲-۱۱- نصب و نگهداری آسان­تر    ۸
۱-۲-۱۲- فرستنده­هایی با قیمت کمتر               ۸
۱-۲-۱۳- انعطاف پذیری                ۸
۱-۳- کاربردهای مخابرات تارنوری         ۹

فصل­دوم : فیزیک موجبرهای نوری        ۱۶
۱-۲- طبیعت نور                               ۱۷
۲-۱-۱- تعاریف و قوانین نور            ۱۷
۲-۱-۱-۱- ضریب شکست              ۱۷
۲-۱-۱-۲- پدیده­های تابش ، انعکاس و انکسار      ۱۹
۲-۱-۱-۳- قوانین اسنل                 ۲۰
۲-۱-۱-۴- حالت­های مختلف تابش نور در دو محیط مختلف(N1>N2)                  ۲۱
۲-۲- انتقال نور در فیبرنوری                ۲۲
۲-۲-۱- طیف الکترومغناطیسی        ۲۲
۲-۲-۲- زاویه­ی پذیرش                ۲۴
۲-۲-۳- انتشارنور با استفاده از شعاع نوری(نورهندسی)                                       ۲۴
۲-۲-۴- انتشارنور با استفاده از آنالیزمدی(نورموجی)                                          ۲۵
۲-۲-۵- تئوری مد در فیبرنوری       ۲۵

فصل­سوم : چگونگی انتقال                 ۲۶
۳-۱- چگونگی انتقال                         ۲۷
۳-۱-۱- منشاء پیام                        ۲۷
۳-۱-۲- مدولاتور                         ۲۸
۳-۱-۳- منبع موج حامل                ۲۸
۳-۱-۴- تزویج­کننده­های کانال(ورودی)               ۲۹
۳-۱-۵- کانال ارتباطی                   ۲۹
۳-۱-۶- تزویج­کننده­های کانال(خروجی)             ۳۰
۳-۱-۷- آشکارساز                        ۳۰
۳-۱-۸- پردازشگرسیگنال               ۳۰
۳-۱-۹- پیام خروجی                    ۳۱
۳-۲- عناصرخط انتقال فیبرنوری           ۳۲
۳-۲-۱- رابطه­ی توزیع­کننده­ی داده­ها در شبکه­ی فیبرنوری( FDDI)                      ۳۳
۳-۲-۲- شبکه­ی نوری سنکرون(SONET)        ۳۴
۳-۲-۲-۱- مشخصات SONET 35
۳-۲-۳-فرستنده­های نوری              ۳۵
۳-۲-۳-۱- ویژگی­های منابع نور مورداستفاده در سیستم­های نوری                   ۳۵
۳-۲-۳-۲- تفاوت نور لیزر و نورمعمولی        ۳۷
۳-۲-۳-۳- خصوصیات دیودمنتشرکننده­ی نور                                            ۳۸
۳-۲-۳-۴- خصوصیات دیودلیزری              ۳۸
۳-۲-۴- آشکارسازهای نوری(OPTICAL DETECTOR)                              ۳۸

فصل چهارم : ساختمان فیبرنوری        ۴۰
۴- ساختمان فیبرنوری                      ۴۱
۴-۲- شیمی موجبرهای نوری           ۴۱
۴-۲-۱- شیشه شیلیکای گداخته    ۴۱
۴-۲-۲- تولید شیشه سیلیکای گداخته             ۴۴
۴-۲-۳- خصوصیات ماده               ۴۵
۴-۳- انواع فیبرنوری                        ۴۶
۴-۳-۱- انواع کابل فیبرنوری ازنظرشیوه­ی انتقال                                              ۴۶
۴-۳-۱-۱- فیبرچندحالته          ۴۷
۴-۳-۱-۱-۱- انواع فیبرهای چندحالته      ۴۷
۴-۳-۱-۲- فیبرتک حالته           ۴۸
۴-۳-۲- انواع کابل فیبرنوری ازنظر حفاظت        ۴۹
۴-۳-۲-۱- LOSS BUFFER               ۴۹
۴-۳-۲-۲- TIGHT BUFFER             ۵۰
۴-۳-۳- انواع کابل فیبرنوری از نظر روکش         ۵۰
۴-۳-۳-۱- IN DOOR            ۵۱
۴-۳-۳-۲- OUT DOOR        ۵۲
۴-۳-۳-۳- IN DOOR – OUT DOOR    ۵۲
۴-۳-۴- انواع کابل فیبرنوری ازنظر ماده­ی سازنده     ۵۳
۴-۳-۴-۱- کابل فیبرنوری شیشه­ای             ۵۳
۴-۳-۴-۲- کابل فیبرنوری پلاستیکی            ۵۴
۴-۳-۴-۲-۱- کاربردهای کابل فیبرنوری پلاستیکی                                       ۵۷
۴-۳-۴-۳- کابل نوری با پوشش پلیمرسخت        ۵۸
۴-۳-۴-۳-۱- خصوصیات کابل فیبرنوری با پوشش پلیمر سخت                         ۵۹
۴-۴- تکنولوژی ساخت                    ۵۹
۴-۴-۱- روش بوته مضاعف           ۶۰
۴-۴-۲- سیلیس رسوب یافته­ی دپ­شده(DDS)                                            ۶۰
۴-۴-۲-۱- رسوب بیرونی          ۶۱
۴-۴-۲-۲- رسوب محوری         ۶۲
۴-۴-۲-۳- رسوب داخلی          ۶۳
۴-۴-۳- کشیدن تار                       ۶۵
۴-۴-۳-۱- سیلیس پوشش شده با پلاستیک     ۶۶

فصل پنجم : طراحی شبکه­ی کابل     ۶۷
۵- طراحی شبکه­ی کابل                 ۶۸
۵-۱- جنبه­های طراحی مکانیکی     ۶۸
۵-۲- تزویج کننده                       ۶۹
۵-۲-۱- تزویج عدسی                ۷۰
۵-۲-۲- تزویج سربه­سر              ۷۱
۵-۳- اتصال دو فیبر به صورت دائمی(SPLICE)                                              ۷۲
۵-۳-۱- اتصال دائمی دو فیبر به روش همجوشی                                            ۷۳
۵-۳-۲- اتصال دائمی دو فیبر به روش قفل شدن                                           ۷۴

نتیجه­گیری           ۷۵
خلاصه                  ۷۸
پیوست­ها              ۸۰
فهرست منابع      ۱۰۶

فهرست شکل­ها

فصل اول
شکل ۱-۱ صوت سنج زیردریایی      ۱۲

فصل دوم
شکل ۲-۱ نمایش موج کروی ، صفحه­ای و شعاع­های نوری                                   ۱۸
شکل ۲-۲ پدیده­های تابش ، انعکاس و انکسار       ۲۰
شکل ۲-۳ نمایش زوایای تابش و شکست در حالت­های گوناگون                             ۲۱
شکل ۲-۴ طیف امواج الکترومغناطیسی              ۲۳
شکل ۲-۵ انواع قطبش                  ۲۴

فصل سوم
شکل ۳-۱ جزئیات یک سیستم مخابراتی             ۲۷
شکل ۳-۲ حلقه SONET های شبکه                ۳۴
شکل ۳-۳ دیودهای لیزری               ۳۸
شکل ۳-۴ فتودیود نیمه­هادی            ۳۹

فصل چهارم
شکل ۴-۱ چسبندگی شیشه سیلیکای گداخته      ۴۳
شکل ۴-۲ ضریب شکست SIO2 با مواد تغلیظ کننده­ی مختلف                             ۴۴
شکل ۴-۳ فیبرچندحالته با ضریب شکست پله­ای    ۴۷
شکل ۴-۴ فیبر چندحالته با ضریب شکست تدریجی                                             ۴۸
شکل ۴-۵ فیبرتک حالته                 ۴۹
شکل ۴-۶ TIGHT BUFFER  و LOSS BUFFER                                    ۵۰
شکل ۴-۷ دو نمونه از کابل­های IN DOOR         ۵۱
شکل ۴-۸ دو نمونه از کابل­های OUT DOOR    ۵۲
شکل ۴-۹ چهارنمونه از کابل­های IN DOOR – OUT DOOR                        ۵۳
شکل ۴-۱۰ اجزاء فیبرنوری شیشه­ای   ۵۴
شکل ۴-۱۱ مقایسه­ی اندازه­ی POF با سایر فیبرهای نوری                                    ۵۵
شکل۴-۱۲ مقایسه­ی وزن POF  با سایر کابل­های شبکه                                      ۵۶
شکل ۴-۱۳ طول موج POF             ۵۷
شکل ۴-۱۴ ساختار فیبرنوری H-PCF                ۵۹
شکل ۴-۱۵ فرآیند ساختار تار با روش بوته مضاعف                                               ۶۰
شکل ۴-۱۶ رسوب­دهی بخار شیمیایی بیرونی (CVD بیرونی)                                 ۶۲
شکل ۴-۱۷ رسوب­دهی بخارمحوری     ۶۳
شکل ۴-۱۸ CVD اصلاح شده     ۶۴
شکل ۴-۱۹ MCVD غنی­شده با پلاسما         ۶۴
شکل ۴-۲۰ سیستم کشیدن و پوشش دادن تار                                               ۶۵

فصل پنجم
شکل ۵-۱ اساس تزویج لنزی         ۷۰
شکل ۵-۲ اساس تزویج سربه­سر      ۷۰
شکل ۵-۳ (A) جابه­جایی محورتارها ، (B) ناهم­محوری زاویه­ای تارها ، (C) جدایی سرهای انتهایی تارها                      ۷۱
شکل ۵-۴ چندنمونه از اتصال دائم     ۷۲
شکل ۵-۵ دو نمونه دستگاه FUSION SPLICER                                       ۷۳
شکل ۵-۶ یک نوع دستگاه FUSION SPLICER                                        ۷۳
شکل ۵-۷ دستگاه FIBR LOCK ساخت شرکت ۳M                                    ۷۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.