کنترل دو جهته ی موتور DC با فید بک دیجیتال

کد محصول BR332

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول
مقدمه ۱
۱-۱ بلوک دیاگرام سخت افزاری ۲

فصل دوم
۲-۱ خلاصه از عملکرد ماشینهای الکتریکی  ۳
۲-۲  بحث ساختمان ماشینهای الکتریکی  ۳
۳-۲ نحوه ایجاد گشتاور در موتورDC  ۴
۲-۴ انواع موتورهای DC  ۵
۲-۴-۱موتورهای DC کنترل شونده با آرمیچر  ۶
۲-۴-۲موتورهای DC کنترل شونده میدان ۷
۲-۴-۳مقایسه عملکرد موتورهای DC کنترل شونده با آرمیچر با موتورهای کنترل شونده با میدان ۸
۲-۵موتور DC مورد استفاده در این پروژه به همراه  مشخصات آن ۸
۲-۶سوئیچ شکافدار نوری Slotted optical switch  ۹

فصل سوم
۳-۱ مختصری از تاریخچه ۸۰۵۱  ۱۱
۲-۳AT89C51از شرکت Atmel  ۱۲
۳-۳  معرفی سخت افزاری میکروکنترلر AT89C52  ۱۴
۴-۳تو ضیحات پایه های ۸۰۵۱   ۱۶
۵-۳عملکرد پایه های I/O  ۱۸
۳-۵-۱  بحث تایمر ها و شمارنده ها  ۱۹
۲-۵-۳   بحث مربوطه در مورد وقفه ها  ۲۱
۶-۳ نحوه اتصال پایه های میکروکنترلر به بخشهای مختلف مدار ۲۲
۷-۳ صفحه کلید Keyboard 23
۱-۷-۳ تابع Keyboard 24
۸-۳  نمایشگر (Liquid Crystal Device)LCD 28
۱-۸-۳ شرح سخت افزاری پایه های LCD  ۲۹

فصل چهارم
۱-۴ مبدل دیجیتال به آنالوگ DACO800 31
۲-۴ بحث مربوط به منبع تغذیه ۳۳
۱-۲-۴ طراحی منبع تغذ یهV5  ۳۳
۴-۳ کنترلر PI 34
۴-۴شناسایی تابع تبدیل سیستم  ۳۸
۵-۴ عملکرد کلی پروژه ۴۱
۱-۵ بلوگ دیاگرام کامل پروژه  ۴۴

فصل پنجم
۲-۵ الگوریتم برنامه فیدبک PI 45
۳-۵ فلوچارت MAIN برنامه همراه با Intrrupt 46
۴-۵ فلوچارت اجرای- Controller PI  ۴۷
۵-۵ فلوچارت گرفتن ونمایش دادن دو عدد روی LCD  همواره با اجازه¬ی فیدبک و جهت حرکت موتور ۴۸
۶-۵ فلوچارت چگونگی نمایش روی LCD GDM 1602  ۴۹

فصل ششم
۱-۶ بخش کامل نرم افزار پروژه  ۵۰

فصل هفتم
۱-۷  منابع و ماخذ  ۶۶

فهرست اشکال وجداول

۱-۱-۱)فهرست اشکال                                                             صفحه
شکل(۱-۱)بلوک دیاگرام پروژه    ۲
شکل( ۱-۲)موتورDCکنترل شونده با آرمیچر      ۶
شکل (۲-۲)موتور DC کنترل شونده با میدان   ۷
شکل (۳-۲)شماتیک سوئیچ نوری شکافدار    ۱۰
شکل (۱-۳)شماتیک ماتریسی صفحه کلید    ۲۵
شکل(۱-۴)کنترلرتناسبی  ۳۵
شکل(۲-۴)کنترلر انتگرال گیر تناسبی ۳۵
شکل(۳-۴)نمودار تغییرات گذرا سرعت  نسبت به زمان ۳۹
شکل( ۴-۴)نمودار تغییرات ولتاژ نسبت به زمان  ۳۹
شکل (۵-۴)نمودار معیار زیگلر نیکولز   ۴۰
شکل (۶-۴)فلوچارت چگونگی اعمال سیگنال    errorبه درایور موتور ۳۶

فهرست جداول

جدول(۱-۱)rmp موتور در ولتاژها مختلف ۹
جدول(۲-۲)انواع میکروکنترلرAT89C52از  شرکتAtmel  ۱۳
جدول(۳-۳) مشخصات داخلی ثبات TMOD  ۲۰