اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخلPSSها و اثبات برتری آن بر روش کلاسیک

کد محصول BR329

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول – مقدمه
پیشگفتار
رئوس مطالب
تاریخچه
فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت
مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه
طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)
مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه
فصل سوم: کنترل مقاوم
کنترل مقاوم
مسئله کنترل مقاوم
مدل سیستم
عدم قطعیت در مدلسازی
تاریخچه کنترل مقاوم
سیر پیشرفت تئوری
معرفی شاخه های کنترل مقاوم
طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال
بیان مسئله
تعاریف و مقدمات
‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick
طراحی کنترل کننده
پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای
مقدمه و تعاریف لازم
پایداری مقاوم سیستم های بازه ای
طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا
فصل چهارم  : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick
برای سیستم های قدرت تک ماشینه
مدل سیستم
طرح یک مثال
طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick
بررسی نتایج
نقدی بر مقاله
بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه
مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه
مشخصات یک سیستم چند ماشینه
طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت
پاسخ سیستم به ورودی پله
طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه
اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی
مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای
پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی
استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم
استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم
طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه ()
جمع بندی مطالب
طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار
مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید
نتیجه گیری
فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
طراحی PSSهای مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها
تداخل PSSها
بررسی مسئله تداخل PSSها در یک سیستم قدرت سه ماشینه
استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ
انتخاب مجموعه مدلهای طراحی
‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری
طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت
طراحی کننده فیدبک حالت بهینه
تنظیم کننده  های خطی
کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه
طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم
پاسخ سیستم به ورودی پله
فصل ششم : بیان نتایج
بیان نتایج
پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر