بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روش های کاهش آن

کد محصول BR327

تعداد صفحات: ۹۹ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع
۱-۱-اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه فشار ضعیف۱
۱-۱-۱-تبعات نامتعادلی بار ۱
۱-۱-۲-شبکه فشار ضعیف ۲
۱-۱-۲-۱- عدم تساوی بار فازها[۴] ۲
۱-۱-۳- اضافه تلفات ناشی از جریان دار شدن سیم نول[۴] ۴
۱-۱-۴-رسم نمودار چگونگی‌رابطه‌بین افزایش عبور جریان از سیم نول و میزان ۸
تلفات در شبکه (بار کاملاً اکتیو)[۳] ۱-۱-۵-شرایط لازم برای تعادل شبکه علاوه بر یکسان نمودن بار فازها۹
۱-۲- اثر نامتعادلی بار در افزایش تلفات ترانسفورماتورهای توزیع۱۱
۱-۲-۱-عملکرد نا متعادل ترانسفورماتورهای سه فاز[۶] ۱۱
۱-۲-۲-بارهای تکفاز روی ترانسفورماتورهای سه فاز۱۲
۱-۲-۳-بار تکفاز خط به خنثی در ترانسفورماتورهای سه فاز ۱۳
۱-۲-۴-بررسی تلفات نامتعادلی در ترانسهای توزیع۱۵
۱-۲-۵-ارائه پیشنهاد جهت کم کردن تلفات نامتعادلی در ترانسفورماتورهای توزیع۲۱

فصل دوم : بررسی روش‌های کاهش تلفات ناشی از نامتعادلی بار
۲-۱- ارائه الگوریتم جهت تعادل بار فازها ۲۳
۲-۱-۱- اساس روش ۲۳
۲-۱-۲-تعیین آرایش بهینه شبکه ۲۸
۲-۱-۳-تخصیص انشعاب جدید بودن تغییر آرایش شبکه۳۱
۲-۱-۴-تخصیص انشعاب جدید به شبکه بهینه شده  ۳۴
۲-۱-۵-ارائه الگوریتم ۳۸
۲-۲- امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول ۴۳
۲-۲-۱- امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول در خطوط با بار سبک۴۴
۲-۲-۲-امکان سنجی افزایش سطح مقطع در خطوط با بار متوسط ۵۲
۲-۲-۴-امکان سنجی افزایس سطح مقطع نول در خطوط با شعاع تغذیه طولانی۵۵
۲-۲-۵- نتیجه گیری ۵۹
۲-۳- سیستم زمین و اثر آن در کاهش تلفات شبکه توزیع ۶۰
۲-۳-۱- تلفات در سیستم نول [۱] ۶۱
۲-۳-۲- کاهش تلفات در سیم نول ۶۱
۲-۳-۳-کاهش افت ولتاژ در سیم نول ۶۴
۲-۳-۴- اثر زمین نول در محل مصرف ۶۴
۲-۳-۵- زمین کردن شبکه توزیع ۶۵
۲-۳-۶-مقاومت سیم اتصال زمین و مقاومت زمین[۹] ۶۶
۲-۳-۶-۱- مدل خط توزیع ۶۷
۲-۳-۶-۲- اثر نامتعادلی فازها بر روی تلفات با توجه به سیستم زمین ۷۰
۲-۳-۶-۳-حساسیت تلفات نسبت به مقاومت اتصال به زمین ۷۲
۲-۳-۶-۴- جنبه اقتصادی خطا در تلفات …۷۴
۲-۳-۶-۵- مقایسه هزینه ایجاد سیستم زمین و صرفه جوئی ناشی از کاهش تلفات پیک…۷۶
۲-۳-۶-۶- اثرات جریان عبوری از سیستم زمین ۷۷

فهرست اشکال

شکل (۱-۱):دیاگرام برداری جریانهای فازها و جریان نول ۵
شکل (۱-۲):درصد افزایش تلفات برحسب افزایش عبور جریان از سیم نول ۹
شکل(۱-۳):دیاگرام برداری جهت محاسبه جریان نول۱۰
شکل(۱-۴):بار تکفاز در ترانسفورماتورهای سه فاز۱۳
شکل(۱-۵):بار تکفاز بین خط خنثی در گروه ترانسفورماتور Yyبدون خط خنثی۱۴
شکل(۱-۶):بار خط به خنثی فاز A گروه ترانسفورماتورYy  ۱۵
شکل(۱-۷):ترانسفورماتورDY با سیم نول ۱۶
شکل (۱-۸): مقادیر جریانها در ترانسفورماتور DY با سیم نول ۱۸
شکل(۱-۹): ترانسفورماتور YZ با سیم نول ۲۰
شکل (۲-۱):شبکه شعاعی از یکسو تغذیه ۲۴
شکل(۲-۲):جریانهای فاز در شبکه شعاعی۲۵
شکل(۲-۳):شبکه شعاعی با در نظر گرفتن تعداد انشعابها به جای جریان آنها ۲۷
شکل(۲-۴):شبکه شعاعی از یکسو تغذیه با سه گره ۲۸
شکل(۲-۵):متعادل سازی انشعابها در گره‌ها ۲۹
شکل(۲-۶):مجموع انشعابهای فازها پس از متعادل سازی انشعابهای گره‌ها۲۹
شکل(۲-۷): متعادل سازی مجموع انشعابهای فازها ۳۰
شکل(۲-۸): شبکه مثال (۱) ۳۱
شکل (۲-۹): شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز S در گره سوم ۳۱
شکل(۲-۱۰):شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز T در گره سوم ۳۲
شکل(۲-۱۱):شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز Rدر گره سوم۳۲
شکل(۲-۱۲):شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز R در گره سوم ۳۳
شکل(۲-۱۳):شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز S در گره دوم ۳۳
شکل (۲-۲۴): شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز T در گره دوم ۳۴
شکل (۲-۱۵): شبکه بهینه شده مثال ۳۵
شکل(۲-۱۶):شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز R در گره سوم ۳۵
شکل(۲-۱۷): شبکه پس از تخصیص دومین انشعاب  به فاز R در گره سوم ۳۶
شکل(۲-۱۸):شبکه پس ازتخصیص  دومین انشعاب به فاز S در گره سوم ۳۶
شکل(۲-۱۹):شبکه پس از تخصیص دومین انشعاب به فازT در گره سوم ۳۷
شکل(۲-۲۰):شبکه پس از تخصیص انشعاب به فاز S در گره دوم ۳۷
شکل(۲-۲۱):شبکه پس از تخصیص انشعاب به فاز T در گره دوم ۳۸
شکل (۲-۲۲): الگوریتم متعادل سازی بار فازها و افزودن انشعاب جدید در شبکه فشار ضعیف….۴۲
شکل (۲-۲۳):مدارشماتیک جهت نمایش عبور بخشی از جریان نول توسط سیستم زمین۶۲
شکل(۲-۲۴):تقسیم جریان در دو مقاومت موازی ۶۳
شکل (۲-۲۵):مدار معادل مثال ۶۵
شکل(۲-۲۶):مدل خط توزیع با چهار سیم ۶۷
شکل(۲-۲۷):مدل نمونه خط توزیع برای شرح محاسبات ۶۸
شکل(۲-۲۸):تغییرات تلفات بر حسب میزان نامتعادلی بار۷۱
شکل(۲-۲۹):توزیع جریان سیم نول در حالت بار نامتقارن با مقاومت‌اتصال‌زمین‌Rg 72
شکل(۲-۳۰): تأثیر مقاومت اتصال زمین Rg بر روی تلفات خط ۷۳
شکل(۲-۳۱): نسبت تلفات در فیدر با مقاومت اتصال زمین مشخص به تلفات ۷۴
در فیدر با اتصال زمین کامل
شکل(۲-۳۲):ارزش کنونی تلفات خطوط انتقال ۷۶

فهرست جداول

جدول(۲-۱):قیمت‌کابلهای۴رشته‌ای‌وتک‌رشته‌ای که درسطح ولتاژ توزیع به‌کاربرده‌میشوند۴۴
جدول(۲-۲):میزان کاهش مقاومت سیم نول در اثر زمین کردن ۶۳
جدول (۲-۳):ماتریس امپدانس HZ60 69
جدول (۲-۴):شکل مؤلفه‌های متقارن معادل ۷۰
جدول(۲-۵):امپدانس خطوط با زمین مستقیم ۷۰
جدول(۲-۶):تلفات خطوط با زمین مستقیم  ۷۱
جدول(۲-۷): تقسیم تلفات بین خط و اتصال زمین ۷۲
جدول(۲-۸): تلفات در فیدرهای با بار توزیع شده متمرکز۷۵