طراحی و ساخت خودرو برقی

کد محصول BR321

تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی
مقدمه ۲
فصل اول: خصوصیات خودرو برقی
۱-۱ تعریف خودرو برقی ۳
۱-۲ تاریخچه تولید خودرو برقی ۴
۱-۳ انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آن ۶
۱-۳-۱ موتورهای الکتریکی جریان مستقیم ۷
۱-۳-۲ موتورهای الکتریکی جریان متناوب ۸
۱-۴ باتری های قابل استفاده در خودروی برقی ۱۰
۱-۵ سیستم های تولید و انتقال نیروبرای خودرو های الکتریکی تولید انبوه ۱۵
۱-۵-۱ خودرو برقی با موتورجریان مستقیم dc  ۱۷
۱-۵-۲ خودروی برقی با موتورجریان متناوب ac  ۱۹
۱-۵-۳ خودروهای دو منظوره ۲۱
۱-۶ مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری ۲۴

فصل دوم: سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز
۲-۱ تأثیر وزن در خودروی برقی ۲۵
۲-۱-۱ تأثیر وزن بر شتاب ۲۶
۲-۱-۲ تأثیر وزن در شیب ها ۲۶
۲-۱-۳ تأثیر وزن بر سرعت ۲۷
۲-۱-۴ تأثیر وزن بر مسافت طی شده ۲۷
۲-۱-۵ توزیع وزن ۲۷
۲-۲ نیروی مقاومت هوا ۲۸
۲-۳رانندگی در جاده ۳۱
۲-۳-۱ توجه به تایر های خودرو ۳۲
۲-۳-۲ محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو ۳۴
۲-۴ تجهیزات انتقال قدرت ۳۴
۲-۴-۱ سیستم های انتقال قدرت ۳۵
۲-۴-۲ تفاوت مشخصات موتور الکتریکی وموتور  احتراقی ۳۶
۲-۴-۳ بررسی دنده ها ۳۹
۲-۴-۴ جعبه دنده اتوماتیک و دستی ۴۰
۲-۴-۵ سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبک یا سنگین برای روان کاری ۴۰
۲-۵ مشخصات خودروهای برقی ۴۲
۲-۵-۱ توان و گشتاور ۴۳
۲-۵-۲ محاسبه گشتاور لازم خودرو ۴۶
۲-۵-۳ محاسبه گشتاور خروجی موتور ۴۶
۲-۵-۴ مقایسه منحنی های گشتاور لازم وگشتاورخروجی موتور ۴۷
فصل سوم: طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی
۳-۱مشخصات کلی خودروی درون شهری پیکان برقی ۴۹
۳-۱-۱ شتابگیری مناسب ۴۹
۳-۱-۲ سرعت میانگین پیشینه ۴۹
۳-۱-۳ تأثیر شیب ۵۰
۳-۱-۴ برد ۵۰
۳-۲ محاسبه توان مورد نیاز خودرو ۵۰
۳-۲-۱ محاسبه نیروی شتابگیری ۵۱
۳-۲-۲ نیروی حرکت در شیب ۵۳
۳-۲-۳ نیروی مقاومت غلتشی ۵۳
۳-۲-۴ نیروی مقاومت هوا ۵۳
۳-۲-۵ نیروی مقاومت وزش باد ۵۴
۳-۲-۶ رسم منحنی گشتاور و توان ۵۴
۳-۳ طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت ۵۸

۳-۳-۱ فلایول ۵۸
۳-۳-۲ بوش نگهدارنده فلایول ۶۱
۳-۳-۳ محاسبه فلنج پوسته ۶۳
۳-۳-۴ طراحی شاسی زیر موتور ۶۴
بخش دوم: نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی
مقدمه ۶۸
فصل اول : سلولهای خورشیدی
۱-۱ توضیحات کلی ۷۲
۲-۱ بازدهی سلول ۷۳
۳-۱ انواع سلولهای سیلیکونی ۷۳
۴-۱ فناوریهای تولید ۷۴
۱-۴-۱  Screen  printed 74
۵-۱ مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی ۷۴
۱-۵-۱ نحوه کارکردن سلولهای خورشیدی(فتوولتاییکpv) 74
۲-۵-۱ سیلیکون در سلولهای خورشیدی ۷۶
۳-۵-۱هنگامی که نور به سلولهای خورشیدی برخورد می کند ۸۰
فصل دوم: طراحی بدنه و شاسی
۱-۲ مقدمه ۸۱
۲-۲ بارهای وارده به شاسی ۸۳
۱-۲-۲ بارهای استاتیکی ۸۳
۲-۲-۲ بارهای دینامیکی(مربوط به سیستم تعلیق) ۸۳
۳-۲-۲ نیاز مندیها ۸۳
۴-۲-۲ انواع شاسیها ۸۴
۵-۲-۲ فرم فضایی ۸۴
۶-۲-۲ مواد به کار رفته در شاسیها ۸۵
۷-۲-۲ مونوکوکهای کامپوزیتی ۸۶
۸-۲-۲ جای راننده ۸۶
فصل سوم: ناحیه خورشیدی
۱-۳ مقدمه ۸۷
۲-۳ بررسی عوامل گوناگون ۸۷
۱-۲-۳ خنک نگهداشتن ناحیه ۸۷
۲-۲-۳ چیدن سلولها ۸۷
۳-۲-۳ اتصال داخلی سلولها ۸۸
۴-۲-۳ پوششها ۸۸
۳-۳ حفاظ سلولها ۸۸
۱-۳-۳ فناوریها ۸۹
۴-۳ تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR  ۸۹
۵-۳ طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی و زیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر  ۹۰
۱-۵-۳ وضعیت الکتریکی ناحیه پانل خورشیدی ۹۳
۲-۵-۳ نکات استنتاجی ۹۶
۶-۳ نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی ۹۶
۱-۶-۳ مشخصات ناحیه ۹۶
فصل چهارم: تحلیل آیرودینامیکی
۱-۴ مقدمه ۹۷
۲-۴ طراحی پیکره اصلی ۹۷
۱-۲-۴ قوانین مسابقه ۹۷
۳-۴ نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه ۹۷
۴-۴ نحوه طراحی برای دراگ پایین ۹۹
۵-۴ نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب ۱۰۱
۶-۴ نیازهای اضافی توان خورشیدی ۱۰۲
۷-۴ نحوه طراحی ناحیه خورشیدی ۱۰۳
۸-۴ ساختن شکل اصلی به صورت تجربی ۱۰۶
۹-۴ تحلیل طراحی ۱۰۶
۱۰-۴ خواندن نقشه ها برای CFD 107
۱۱-۴ نتایج CFD 108
۱۲-۴ طراحی دوباره براساس CFD 110
۱۳-۴ نتایج CFD از تحلیل دوم ۱۱۰
۱۴-۴ نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه ۱۱۰
فصل پنجم : سیستم های مکانیکی
۱-۵ مقدمه ۱۱۲
۲-۵ سیستم رانش  ۱۱۴
۱-۲-۵ بررسی عملکرد سیستم رانش ۱۱۵
۲-۲-۵ انواع مکانیزمها ۱۱۵
۳-۲-۵ انواع سیستمهای انتقال قدرت ۱۱۷
۳-۵ سیستم تعلیق  ۱۱۸
۱-۳-۵ معایب ۱۱۸
۲-۳-۵ مزایا ۱۱۸
۳-۳-۵ رفتارهای دلخواه از تعلیق ۱۱۹
۴-۳-۵ اجزا ۱۱۹
۵-۳-۵ انواع سیستم تعلیق ۱۱۹
۴-۵ ترمزها ۱۲۱
۱-۴-۵ انواع ترمزها ۱۲۱
۲-۴-۵ مشکلات ۱۲۲
۳-۴-۵ توضیح ۱۲۲
۵-۵ چرخ ها و تایرها  ۱۲۲
۱-۵-۵ انواع چرخها ۱۲۲
۲-۵-۵ تایرها ۱۲۴
۳-۵-۵ تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها ۱۲۴
فصل ششم : موتور
۱-۶ انواع موتور  ۱۲۶
۱-۱-۶ القاییAC 126
۲-۱-۶ مقاومت متغیر ۱۲۶
۳-۱-۶ DC جارو بک شده ۱۲۶
۴-۱-۶ DC بدون جاروبک ۱۲۷
۵-۱-۶ موتورهای چرخ ۱۲۷
غزال ایرانی  ۱۲۸
چکیده غیر فارسی  ۱۳۹
منابع  ۱۴۰