مروری بر سنسورها و کاربرد آنها

کد محصول BR316

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

۱-۱- مقدمه : ۳
۲-۱- انواع خروجیهای متداول سنسورها ۵
۳-۱-سنسورهای باینری و آنالوگ ۷
۱-۳- Reed  سوئیچ ۱۰
۲-۲-۳- سنسورهای بدون تماس بر اساس خاصیت Magnetorsistive ۱۴
۳-۲-۳- سنسورهای بدون تماس بر اساس خاصیت HALL ۱۴
۴-۲-۳- سنسور Wiegand ۱۴
مثالی جهت سنسورهای نوری ۲۷
۱-۶- ساختمان سنسور نوری ۲۸
مزیت سنسورهای نوری یک مسیره عبارتند از ۳۵
۲-۲-۶- سنسور نوری بازتابی بر اساس انعکاس نور از روی اجسام ۳۹
۳-۲-۶- سنسورهای نوری با استفاده از فیبرهای نوری ۴۱
۱-۷- تأثیر حرارت، رطوبت و فشار هوا بر سرعت انتشار امواج صوتی ۵۱
۲-۷- تأثیر حرارت اجسام ۵۲
۱-۹- سنسورهای دو سیمه ۵۶
۲-۹- سنسورهای سه سیمه ۵۸
۳-۹- سنسورهای چهار و یا پنج سیمه ۵۹
۴-۹- تکنیک مدار ۶۱
۲-۴-۹- اتصال موازی سنسورهای سه سیمه ۶۲
۳-۴-۹- سری وصل کردن سنسورهای دو سیمه ۶۳
۴-۴-۹- سری وصل کردن سنسورهای سه سیمه ۶۵
۵-۹- نکات مهم هنگام استفاده از سنسورها در میدانهای قوی الکترومغناطیسی ۶۶
۶-۹- اتصال بار (رله، سیستم کنترل نشاندهنده ها و …) به خروجی سنسورهای نزدیکی ۶۶