طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ Fly back

کد محصول BR312

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایل WORD

قیمت:۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده ۱
چرا از منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده می کنیم؟ ۱
مزایای منابع تغذیه خطی ۱
معایب منابع تغذیه خطی ۲
مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ ۲
معایب منابع تغذیه سوئیچینگ ۳

فصل اول ۵
مقدمه ۵
توضیح چگونگی کارکرد منبع تغذیه سوئیچینگ ۵
رگولاتور سوییچینگ حالت فوروارد ۶
رگولاتور سوییچینگ حالت فلای بک  ۸

فصل دوم  ۹
فیلتر EMI ۱۰
خازن انباره، فیلتر ورودی ۱۱
ترانسفورمر ۱۱
یکسوکننده خروجی ۱۲
بخش فیلتر خروجی ۱۲
عنصر حس کننده جریان ۱۳
عنصر بازخورد ولتاژ ۱۳
بخش کنترل ۱۳
انواع آرایشهای منابع تغذیه سوییچینگ ۱۴

فصل سوم ۱۷
رگولاتورهای سوییچینگ فاقد ترانسفورماتور ایزوله کننده ۱۷
رگولاتور Buck  ۱۷
رگولاتور افزاینده Boost  ۲۰
رگولاتور Buck –Boost ۲۲

فصل چهارم ۲۴
رگولاتور سوییچینگ با ترانسفورمر ایزوله کننده ۲۴
رگولاتور فلای بک  ۲۴
رگولاتور پوش پول Push-Pull ۲۸
رگولاتور نیم پل (Half-Bidge)  ۳۱
رگولاتور تمام پل (Full-Bridge) ۳۲
کاربرد نیمه هادی های قدرت در منابع تغذیه سوییچینگ  ۳۴
ترانزیستور قدرت دو قطبی BJT  ۳۴
MOSFET های قدرت ۴۳
یکسوکننده ها ۵۰
مدارات مجتمع کنترل کننده منابع تغذیه ۵۳
حالت (نوع) کنترل ولتاژ ۵۵
حالت (نوع) کنترل جریان ۵۶
حالت کنترل شبه رزونانسی ۵۸
اجزای مغناطیسی در یک منبع تغذیه سوییچینگ  ۵۹
الفبای مغناطیس و فرو مغناطیس ها ۵۹
ترانسفورمر حالت (نوع) فلای بک ۶۸
روش ترانسفورمر ۸۰
شبکه حسگر ولتاژ ۸۲
سلف فیلتر خروجی ترویج شده از دوسر ۸۳
حفاظت تغذیه و بار از خط ورودی ۸۴
شرایط معکوس کاری خط AC ورودی ۸۵
افت خط (Ac Line Dropout) ۸۶
حالت سوختن خارجی (Brownout Conditions) ۸۶
نشتی و حالت گذرا (Surges and Transients) ۸۷
حالات ورودی DC مغایر ۸۸
حالت ولتاژ کم (Under voltage Conditions) ۸۹
حالت ولتاژ فوق العاده زیاد (Uver Voltage onditions) ۹۰
افت خروجی (Line Dropout) ۹۰
تموج (Surges) ۹۱
حفاظت از بار در مقابل تغذیه و خودش ۹۱
دیود زنر (Zener Diode): ۹۳
اهرم ولتاژ فوق العاده (The Over Voltage Crowbar): ۹۴
روشهای سخت افزاری برای مقابله با حالت جریان بیش از حد ۹۴
طرح منبع تغذیه و سیستم زمین  ۹۶
‌طرح و استفاده از برشگر (clamp) و اسنوبر ۱۰۰
شماتیک مدار ۱۰۷
منابع

فهرست اشکال
شکل ۱: رگولاتور حالت فوروارد و جهت جریانهایش ۷
شکل ۲: رگولاتور حالت فلای بک و جهت جریانهایش ۸
شکل ۳: شکل موجهای نمونه. ۹
شکل ۴:رگولاتور buck ۱۸
شکل ۵ : رگولاتور boost. ۲۰
شکل ۶: رگولاتور Buck-Boost ۲۳
شکل ۷: رگولاتور فلای بک. ۲۷
شکل ۸: رگولاتور: push-pull  ۳۰
شکل ۹: رگولاتور نیم‌پل Half-Bidge ۳۲
شکل ۱۰: رگولاتور تمام پل Full-Bridge. ۳۳
شکل ۱۱: مدارهای هدایت بیس ترانزیستور ۳۶
شکل ۱۲: مدارهای هدایت بیس غیراشباع شونده ۳۷
شکل ۱۳ : مدارهای هدایت کننده گیت Mosfet. ۴۴
شکل ۱۴: بالا: منحنی B-H نمونه پایین: روش مشاهده و اندازه‌گیری مشخصه B-H ماده. ۶۲
شکل ۱۵: استفاده از عنصر مغناطیسی در حلقه جزئی در رگولاتور سوییچینگ، الف) ترانسفورمر دو قطبی forward، ب) ترانسفومر flyback ناپیوسته، ج) ترانسفورمر flyback پیوسته و سلف و فیلتر نوع forward. ۶۵
شکل ۱۶: حاصل جمع جریان اولیه و ثانویه در یک ترانسفورمر فلای بک. ۶۹
شکل ۱۷: زمینهای منابع تغذیه. ۹۹
شکل ۱۸: اسنوبِر. ۱۰۴

فهرست جداول
جدول رگولاتور افزاینده Boost ۲۰
جدول رگولاتور boost. ۲۳
جدول رگولاتور Buck-Boost ۲۷
جدول رگولاتور فلای بک. ۳۰
جدول رگولاتور: push-pull ۳۲
جدول رگولاتور نیم‌پل Half-Bidge ۳۳
جدول رگولاتور تمام پل Full-Bridge. ۵۱
جدول مقایسه چهار نوع یکسوکننده ۵۸
جدول کنترلرهای نوع جریان  ۶۷
جدول مقایسه مواد مغناطیس و فرو مغناطیس ۶۷