اطلاعیه

بررسی سیگنالهای الکترو مایوگرافی در حرکت دست

کد محصول BR305

تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه  ۱

فصل اول : ‌آشنایی با الکترومایوگرافی
۱-۱ مقدمه  ۳
۲-۱ الکترومایوگرافی چیست ؟ ۳
۳-۱ منشأ سیگنال EMG کجاست ؟ ۷
۱-۳-۱ واحد حرکتی  ۷
۴-۱ آناتومی عضله ۸
۱-۴-۱ رشته عضلانی واحد ۸
۲-۴-۱ ساختار سلول ماهیچه  ۸
۵-۱ انقباض عضلانی  ۹
۶-۱ تحریک‌پذیری غشاء عضله  ۱۱
۷-۱ تولید سیگنال EMG 12
۱-۷-۱ پتانسیل عمل  ۱۲
۸-۱ ترکیب سیگنال EMG 14
۱-۸-۱ انطباق واحدهای حرکتی  ۱۴
۹-۱ فعال سازی عضله  ۱۵
۱۰-۱ طبیعت سیگنال MMG 16
۱۱-۱ فاکتورهای موثر بر سیگنال EMG 18

فصل دوم :انواع سیگنال‌های الکترومایوگرافی و روشهای طراحی
۱-۲ انواع EMG  ۲۱
۲-۲ الکترومایوگرافی سطحی : ردیابی و ثبت  ۲۲
۱-۲-۲ ارتباطات کلی  ۲۲
۲-۲-۲ مشخصه‌های سیگنال EMG 23
۳-۲ مشخصه‌های نویز الکتریکی  ۲۴
۱-۳-۲ نویزمحدود شده  ۲۴
۲-۳-۲ آرتی فکت‌های حرکتی  ۲۴
۳-۲-۲ ناپایداری ذاتی سیگنال  ۲۵
۳-۲ بیشینه سیگنال EMG 25
۴-۲ طراحی الکترود و ‌آمپلی فایر  ۲۶
۵-۲ تقویت تفاضلی  ۲۶
۶-۲ امپدانس داخلی  ۲۸
۷-۲ طراحی الکترودفعال  ۲۹
۸-۲ فیلترینگ  ۲۹
۹-۲ استقرار الکترود  ۳۰
۱۰-۲ روش مرجح مصرف  ۳۰
۱۱-۲ هندسه الکترود ۳۰
۱-۱۱-۲ نسبت سیگنال به نویز  ۳۱
۲-۱۱-۲ پهنای باند ۳۲
۳-۱۱-۲ سایر ماهیچه نمونه  ۳۲
۴-۱۱-۲ قابلیت cross talk 33
۱۲-۲ بار موازی الکترود  ۳۳
۱۳-۲ قرار دادن الکترود EMG 34
۱-۱۳-۲ تعیین مکان و جهت‌یابی الکترود  ۳۴
۲-۱۳-۲ نه روی نقطه محرک  ۳۵
۳-۱۳-۲ نه روی نقطه محرک  ۳۶
۴-۱۳-۲ نه در لبه‌ی بیرونی ماهیچه  ۳۷
۱۴-۲ موقعیت الکترود نسبت به فیبرهای ماهیچه  ۳۷
۱۵-۲ قرار دادن الکترود مقایسه  ۳۸
۱۶-۲ پردازش سیگنال EMG 39
۱۷-۲ کاربردهای سیگنالEMG 40
۱۸-۲ الکترومایوگرافی سوزنی ۴۱
۱۹-۲ مزایا و معایب الکترودهای سطحی و سوزنی  ۴۳
۱-۱۹-۲ مزیت‌های الکترود سطحی  ۴۳
۲-۱۹-۲ معایب الکترودهای سطحی  ۴۳
۳-۱۹-۲مزایای الکترودهای سوزنی  ۴۳
۴-۱۹-۲ معایب الکترودهای سوزنی  ۴۴
۲۰-۲ تفاوت موجود بین الکترودهای سطحی وسوزنی  ۴۵
۲۱-۲ انواع طراحی  ۴۵

فصل سوم :مفاهیم اساسی در بدست آوردن سیگنال EMG
۱-۳ مقدمه  ۴۸
۲-۳ معرفی  ۴۸
۱-۲-۳ نمونه‌برداری دیجیتال چیست ؟ ۴۸
۲-۲-۳ فرکانس نمونه‌برداری  ۴۹
۳-۲-۳ فرکانس نمونه‌برداری چقدر باید بالا باشد ؟ ۴۹
۴-۲-۳ زیر نمونه‌برداری – وقتی که فرکانس نمونه‌برداری خیلی پائین باشد  ۵۲
۵-۲-۳ فرکانس نایکوئیست  ۵۳
۶-۲-۳ تبصره‌ی کاربردی DELSYS 54
۳-۳ سینوس‌ها و تبدیل فوریه  ۵۴
۱-۳-۳ تجزیه سیگنال‌ها به سینوس‌ها  ۵۵
۲-۳-۳ دامنه فرکانس  ۵۷
۳-۳-۳ مستعارسازی – چطور از آن دوری کنیم ؟ ۵۹
۴-۳-۳ فیلترپارمستعاد  ۶۱
۵-۳-۳نکته کاربردی DELSYS 63
۴-۳ فیلترها  ۶۴
۱-۴-۳ انواع فیلترهای ایده‌ آل  ۶۵
۲-۴-۳ پاسخ فاز ایده‌آل  ۶۷
۳-۴-۳ فیلتر کاربردی  ۶۸
۴-۴-۳پاسخ فاز غیر خطی  ۷۱
۵-۴-۳ اندازه‌گیری ولتاژ – دامنه ، توان ودسی بل  ۷۲
۶-۴-۳ فرکانس ۳ Db 74
۷-۴-۳ مرتبه فیلتر  ۷۵
۸-۴-۳ انواع فیلتر  ۷۶
۹-۴-۳ فیلترهایdigital – Analog Vs  ۸۰
۱۰-۴-۳ نکته کاربردی Delsys 84
۵-۳ رسیدگی به مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال  ۸۵
۱-۵-۳ کوانتایی سازی  ۸۵
۲-۵-۳ رنج دینامیکی  ۸۷
۳-۵-۳ کوانتایی سازی سیگنال EMG 90
۴-۵-۳ مشخص ک ردن ویژگی‌های ADC 92
۵-۵-۳ نکته کاربردی Delsys 95
۶-۳ نتیجه‌گیری  ۹۵

فصل ۴: بکارگیری مناسبت نیرویgrip مبنی بر سیگنال EMG
۱-۴ مقدمه  ۹۸
۲-۴دید کلی پایه‌ای یک سیستم  ۹۸
۳-۴ منطقی برای تولید نیروی گریپ  ۹۹
۴-۴ دستاورد  ۱۰۲
۵-۴ نتیجه  ۱۰۳

فصل پنجم : طبقه‌بندی سیگنال EMG برای شناسایی سیگنال دست
۱-۵ مقدمه  ۱۰۵
۲-۵ سیگنال‌های EMG و سیستم اندازه‌گیری  ۱۰۷
۳-۵ طرح ویژگی‌ خود سازمان دهی  ۱۰۷
۴-۵ روش طبقه بندی سیگنال EMG پیشنهادی  ۱۰۹
۵-۵ نتیجه‌گیری  ۱۱۷

فصل ۶: ارتباط بین نیروی ماهیچه‌ای ایزومتریک و سیگنال EMG به
عنوان هندسه بازو
۱-۶ مقدمه  ۱۱۹
۲-۶ نتایج  ۱۲۱
۳-۶ بحث  ۱۲۳
۱-۳-۶ ارتباط EMG- Force 127
۲-۳-۶ رابط نیروی MF 129
۳-۳-۶ رابطه‌ی درصد نیروی DET 131
۴-۳-۶ نتایج  ۱۳۱
۴-۶ روش تجربی  ۱۳۲
۱-۴-۶ اشخاص  ۱۳۲
۲-۴-۶ مجموعه تجربی  ۱۳۲
۳-۴-۶ مدارک EMG و نیرو ۱۳۳
۴-۴-۶ تحلیل‌های EMG غیر خطی  ۱۳۵
۵-۴-۶ تحلیل‌های ‌آماری و پارامترها  ۱۳۶
۵-۶ نتیجه‌گیری  ۱۳۶

فصل ۷: طبقه‌بندی سیگنال EMG برای کنترل دست مصنوعی
۱-۷ مقدمه  ۱۳۸
۲-۷ روش‌ها  ۱۴۰
۳-۷ آزمایش و نتایج ۱۴۱
۱-۳-۷ نتیجه‌گیری  ۱۴۲

فصل ۸ : یک استخوان‌بندی کنترل شده توسط EMG برای نوسازی دست
۱-۸ مقدمه  ۱۴۴
۲-۸ سیستم اصلاح دست  ۱۴۸
۱-۲-۸ استخوان‌بندی خارجی  ۱۴۸
۲-۲-۸ الکترونیک و نرم افزار  ۱۴۹
۳-۸ پردازش EMG 151
۴-۸ تستهای اولیه دستگاه  ۱۵۳
۱-۴-۸ نتیجه‌گیری  ۱۵۵
۲-۴-۸ کارهای آینده  ۱۵۶

فصل نهم : یک مدار ‌آنالوگ جدید بر ای کنترل دست مصنوعی
۱-۹ مقدمه  ۱۵۸
۲-۹ چکید‌ه‌ای از سیستم  ۱۶۰
۳-۹ پیاده‌سازی مدار  ۱۶۳
۴-۹ نتایج شبیه سازی  ۱۶۶
۵-۹ نتیجه‌گیری  ۱۶۸

نتیجه‌گیری کلی  ۱۶۹

فهرست تصاویر

فصل ۱
شکل ۱ : نمونه‌ای از سیگنالEMG  ۷
شکل ۲: واحد حرکتی  ۸
شکل ۳: مدل آناتومی عضله  ۹
شکل ۴: اکتین و میوزین و باندهای مربوط به آن  ۱۱
شکل ۵: پروسه انقباض عضله  ۱۲
شکل ۶: شماتیک تصویری سیکل دپلاریزاسیون / پلاریزاسیون درون
غشاهای تحریک شونده  ۱۳
شکل ۷: نمودار پتانسیل عمل  ۱۳
شکل ۸: ناحیه‌ی دپلاریزاسیون در غشاء فیبرعضلانی  ۱۴
شکل ۹: پتانسیل عمل واحدهای حرکتی متعدد  ۱۴
شکل ۱۰: بکارگیری و فرکانس شروع واحدهای حرکتی نیرو ۱۵
شکل ۱۱: ثبت سیگنال خام سه انقباض برای عضله سه سر  ۱۶
شکل ۱۲: سیگنال خام EMG با تداخل سنگین ECG 19

فصل ۲
شکل ۱ :طیف فرکانسی سیگنال EMG آشکار شده جلوی ماهیچه  ۲۳
شکل ۲: طرح‌های شکل تقویت کننده تفاضلی  ۲۸
شکل ۳: ارائه طرح کلی بارو ترکیبات مدور بر الکترود  ۳۴
شکل ۴: مکان مرجع الکترود بین تاندون و بخش حرکتی  ۳۵

فصل۳
شکل ۱: سیگنال آنالوگ کشف شده توسط الکترود DE2.1 49
شکل ۲: A) نمونه‌برداری از سینوس ۱ ولت ، ۱ هرتز در ۱۰ هرتز  ۵۱
B) بازآفرینی سینوس نمونه‌برداری شده در ۱۰ هرتز  ۵۱
شکل ۳: A) نمونه‌برداری یک سینوس ۱ ولت ، ۱ هرتز در ۲ هرتز  ۵۲
B) بازآفرینی سینوس نمونه برداریشده در ۲ هرتز  ۵۲
شکل ۴: A) نمونه‌برداری یک سینوس  ۵۳
شکل ۵: تجزیه‌ی فوریه‌ی یک پتانسیل عمل واحد حرکتی نمونه‌برداری شده  ۵۶
شکل ۶ : هیستوگرام دامنه ۱۰ سینوس شکل ۵  ۵۸
شکل۷: طیف موج فرکانسی سیگنال نمونه در شکل ۶ ۶۰
شکل ۸ : مستعار سازی نویز ۱۳  ۶۱
شکل ۹ : پاد مستعارسازی  ۶۲
شکل ۱۰: انواع فیلترها  ۶۶
شکل ۱۱: طرح فاز یک فیلترایده آل  ۶۸
شکل ۱۲: خصوصیات فیلترهای کاربردی  ۷۲
جدول ۱: فاکتورهای تضعیف وگین نمونه  ۷۴
شکل ۱۳: فیلتر پائین گذر مرتبه اول و دوم  ۷۶
شکل ۱۴: اندازه ومقایسه انواع فیلترهای بالاگذر  ۷۹
شکل ۱۵: فیلتر پائین گذر تک قطبی  ۸۲
شکل ۱۶: نمونه‌برداری و فیلتر دیجیتالی سیگنال آنالوگ ۸۳
شکل ۱۷: مراحل کوانتایی سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال  ۸۶
شکل ۱۸: تحلیل رنج A/D  ۸۹

فصل ۴
شکل ۱: بلوک دیاگرام دستگاه  ۹۹
شکل ۲: سطوح و شماتیک‌ها  ۱۰۰
شکل ۳: نیروهای گریپ  ۱۰۲

فصل ۵
شکل ۱: بلوک دیاگرام سیستم اندازه‌گیری سیگنال EMG 110
شکل ۲ : موقعیت الکترودها ۱۱۰
شکل ۳: بلوک دیاگرام روش‌ های پیشنهادی  ۱۱۱
شکل ۴: سیگنال‌های دست برای کاراکترهای کره‌ ای  ۱۱۲
شکل ۵: نرون‌های خروجی  ۱۱۳
شکل ۶: بلوک دیاگرام ترتیب آزمایشگاهی  ۱۱۴
شکل ۷: عکس وضعیت آزمایش  ۱۱۴
شکل ۸: سیگنال EMG اندازه‌گیری شده و سیگنال داخلی قابل استفاده  ۱۱۵
شکل ۹: نرون‌های خروجی sofm1 بعد از مرتب کردن  ۱۱۵
جدول ۱: نرون‌های خروجی بعد از یادگیری  ۱۱۶
جدول ۲: نتایج ‌آزمایش  ۱۱۶

فصل ۶
شکل ۱ : مقادیر میانگین نیروهای ارادی ماکزیمم در ANT و POST 123
شکل ۲ : رابطه‌ی نیروی EMG 124
شکل ۳: رابطه‌ی نیروی MF 125
شکل ۴: رابطه‌ی درصد نیروی DET 126
شکل ۵: دیاگرام‌های ارتباط بین فرکانس متوسط و DET 127

فصل ۸
شکل ۱: طرح هندسی سیستم توانبخشی دست  ۱۴۶
شکل ۲: نمای سیستم توانبخشی دست  ۱۴۷
شکل ۳: نمای جانبی استخوان‌بندی بیرونی  ۱۴۸
شکل ۴: دست‌مجازی وواسط درمان  ۱۵۰
شکل ۵: محل قرارگیری الکترود سطحی  ۱۵۱
شکل ۶: سیگنال EMG یکسو شده  ۱۵۲

فصل ۹
شکل ۱: بلوک دیاگرام سیستم پیشنهادی  ۱۶۰
شکل ۲: دیاگرام حالت کنترل حالات مختلف دست با استفاده از EMG 161
جدول ۱: حالات دست وسیگنال‌های مربوطه  ۱۶۱
شکل ۳: بلوک دیاگرام پردازش سیگنال  ۱۶۲
شکل ۴: بلوک دیاگرام تحلیل‌ گر EMG 163
شکل ۵: شماتیک مدار پردازش سیگنال  ۱۶۴
جدول ۲: اندازه‌ی تراتریستورها  ۱۶۵
شکل ۶: سیگنال‌های داخلی شبیه‌سازی شده‌ی تحلیل‌گر سیگنال EMG 166
شکل ۷: مجموعه‌ی سیگنال‌های EMG وپاسخ خروجی ماشین حالت  ۱۶۷
شکل ۸: پاسخ‌های شبیه‌سازی شده برای تغییرات انگشتان مختلف ۱۶۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.