طـراحـی پستـ های فشـار قـوی (سیستم زمین)

متن کامل مقاله موجود نیست

فهرست مطالب

اتصال به زمین یا ارت  ۱
ارت یا زمین کردن  ۱
استفاده از زمین به منزله یک سیم برای برگشت جریان ۳
هدف از به کار بردن اتصال زمین (ارت) ۵
انواع زمین کردن یا ارت ۵
زمین کردن حفاظتی ۵
زمین کردن الکتریکی ۶
مقاومت مخصوص زمین ۶
مقاومت اتصال زمین ۷
مقاومت بین دو الکترود یا میل زمین ۸
نقاطی که معمولا در سیتم های توزیع باید زمین شوند ۹
الکترود اتصال زمین ۱۱
اتصال زمین چند میله ای ۱۳
استفاده از سیم یا تسمه به عنوان الکترود زمین ۱۴
الکترود صفحه ای ۱۶
اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت اتصال زمین ۱۷
اندازه گیری مقاومت زمین (ارت) ۱۸
هادی های حفاظتی ۲۱

روش های اتصال زمین ۲۳
استفاده از الکترود میله ای ۲۴
روش های کاهش مقاومت زمین ۲۶
اثر رطوبت خاک ۲۸
اثر درجه حرارت ۲۹
اثر عمق زمین ۳۱
اثر طول الکترود ۳۱
اثر قطر الکترود زمین ۳۲
شرایط یک اتصال زمین خوب ۳۳
سیستم های اتصال زمین در توزیع نیروی برق ۳۳
انواع سیستم زمین ۳۵
اتصال زمین تجهیزات الکتریکی ۳۷
تجزیه و تحلیل سیستم های اتصال زمین ۴۰
سطح مقطع هادی نول ۴۳
زمین کردن سیستم قدرت (۲) ۴۵
تعیین مدل خاک ۵۱
روش ونر ۵۱
روش میله کوبیده ۵۵
محاسبات مقاومت زمین ۵۸
افزایش پتانسیل زمین ماکزیمم ۶۱
تحلیل پارامتریک افزایش پتانسیل زمین ۶۲
بحث درمورد افزایش پتانسیل زمین ۶۶
جستجوی ولتاژهای تماس و گام ۶۹
جستجوی نقاط خاص و خطرناک ۷۳
بحث در مورد ولتاژهای تماس و گام ۷۷
ارزیابی ایمنی  ۷۸
تصحیح ولتاژهای تماس و گام ۸۱
نمونه طراحی  ۸۳
طرح نمونه یک پست توزیع برق ۸۴